„Microsoft Windows 7“ pagalba

Gaukite pagalbos d?l ?Microsoft Windows 7? pakeitim? paketo ir saugos naujinim?. Raskite patarim?, pasi?lym? ir kit? problem? bei klaid? sprendim?.

Palaikymo variantai ir i?tekliai

D?l technin?s pagalbos su ?Windows 7? spustel?kite ?ia. Kitam turiniui pasirinkite kategorij? ?emiau.

Savaranki?kos pagalbos parinktys

?Windows 7? pagalba ir ?Kaip?
Apsilankykite ?Windows 7? pagalba ir ?Kaip? centre ir su?inokite, kaip maksimaliai i?naudoti ?Windows 7?.

?Windows 7?, program? ir aparat?ros suderinamumas (EN)
Su?inokite, ar j?s? programin? ar technin? ?ranga yra suderinama, ar jums reikia atnaujinti programin? ?rang?, ar ?diegti nauj? tvarkykl?.

Gaukite naujausius palaikymo paketus, atnaujinimus ir kt.
Apsilankykite ?Windows? atsisiuntim? centre ir raskite naujausius palaikymo paketus, atnaujinimus, bandom?sias versijas ir tvarkykles.

Savaranki?kas palaikymas darbui

IT profesionalams: ?Windows 7? ?TechCenter on TechNet? (EN)
Apsilankykite ?Windows 7? ?TechCenter on TechNet? papildom? trik?i? diagnostikos patarim? ir nuorod? IT profesionalams.

?Microsoft? darbastalio optimizavimo paketas (EN)
Su?inokite daugiau apie ?? technologij? rinkin?, preinam? kaip prenumeruojam? Programin?s ?rangos u?tikrinimo (?Software Assurance?) klientams, skirt? pagerinti suderinamum? ir valdym?, suma?inti palaikymo ka?tus, pagerinti i?tekli? valdym? ir patobulinti politikos kontrol? j?s? aplinkoje.

K?r?jams: ?Windows Client Developer Center on MSDN? (EN)
Apsilankykite ?Windows Client Developer Center on MSDN? centre ir su?inokite daugiau apie ?Windows? k?rim?.

Palaikymas smulkiajam verslui (EN)
Paprasti pagalbos ir diagnostikos patarimai smulkiajam verslui.

Vadovas smulkiam ir vidutinio dyd?io verslui (EN)
Raskite ?ranki?, technini? ap?valg?, detali? vadov? ir vaizdo ?ra??, skirt? pad?ti paskirstyti naujausi? ?Windows Client? operacin? sistem? smulkaus ar vidutinio dyd?io verslo aplinkoje.

Bendruomen?s i?tekliai

Technin?s bendruomen?s
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim?.

?Microsoft? bendruomen? (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Windows 7? bendruomen?s forumuose.

IT profesionalams: ?Microsoft TechNet Windows 7? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Microsoft TechNet Windows 7? forumuose.

K?r?jams: ?Microsoft MSDN Software Development for Windows Client? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?MSDN Software Development for Windows Client? forumuose.

Gaukite ne technin? arba kliento aptarnavimo pagalb?
D?l bendr?j? u?klaus? apie ?Microsoft? produktus ir paslaugas galite apsilankyti puslapyje ?Susisiekite su mumis?.

Techninio palaikymo variantai

Galite tur?ti teis? gauti nemokam? garantin? palaikym? i? savo originalios ?rangos gamintojo (OEM).
Apsilankykite m?s? OEM kontakt? puslapyje ir su?inokite, kaip nustatyti, ar j?s? versija yra OEM, bei nar?yti po daugelio OEM kontaktin? informacij?. Jei j?s? ?Microsoft? produktas buvo i? anksto ?diegtas, parduotas kartu su kompiuteriu arba gautas kaip atnaujinimas tiesiai i? j?s? kompiuterio gamintojo, pagrindinis palaikymo ?altinis yra originalios ?rangos gamintojas (OEM), kuris pateik? ?Microsoft? produkt?.

Gaukite ?Microsoft? technin? palaikym?
Nor?dami kreiptis ? ?Microsoft Support? profesional? spustel?kite toliau esant? produkt?. Mes jums u?duosime kelis klausimus, kad nustatytum?te, kokios pagalbos jums reikia. Palaikymas gali b?ti el. pa?tu, internetu arba telefonu.

Nor?dami su?inoti, koki? versij? turite, spustel?kite mygtuk? ?Start? (Prad?ti), de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Computer? (Kompiuteris), pasirinkite ?Properties? (Savyb?s).

Techninis palaikymas darbui

IT profesionalams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo ?TechNet? pranumerat? (EN)
Kaip ?TechNet Plus? prenumeratorius turite teis? gauti dviej? (2) nemokam? incident? palaikym? ir 20 procent? nuolaid? papildomai perkamam incident? palaikymui telefonu. Su?inokite daugiau.

K?r?jams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo MSDN prenumerat? (EN)
Kaip MSDN prenumeratorius turite teis? gauti iki keturi? (4) techninio palaikymo incident? priklausomai nuo j?s? prenumeratos lygio. ?ie palaikymo incidentai gali b?ti naudojami spr?sti technini? gedim? pataisymus negamybinei aplinkai, jie yra ekvivalenti?ki apmokamiems profesionalaus palaikymo incidentams. J?s galite naudoti techninio palaikymo incident? rasti sprendim? gamybos klausimu, jei galite atkurti t? problem? negamybin?je aplinkoje. Su?inokite daugiau.

?Microsoft Premier? klientams: apsilankykite ?Microsoft Premier Online? (MPO) d?l trik?i? diagnostikos i?tekli? arba prane?kite apie incident? internetu
?mon?s klientai su ?Premier? paskyromis gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) tinkle, kur ras trik?i? diagnostikos informacijos arba gal?s prane?ti apie incident? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

?Microsoft Partners?: neribota prieiga prie palaikymo internetu per ?Microsoft Partner? tinkl? (EN)
?Microsoft? partneriai gali m?gautis neribotu internetiniu palaikymu per ?Microsoft Partner? tinkl?.

?Microsoft Software Assurance? (EN)
Gaukite licencij? papildomai apim?iai ir m?gaukit?s papildomais privalumais su ?Microsoft Software Assurance? programa.

Su?inokite daugiau

?Windows 7? naudojimas

?Windows 7? pagalba ir ?Kaip?
Apsilankykite ?Windows 7? pagalba ir ?Kaip? puslapiuose d?l daugiau informacijos.

Skirtumai tarp ?Windows? operacin?s sistemos 32 bit? ir 64 bit? versijos
Su?inokite, kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 bit?, ar 64 bit? ?Windows? operacin?s sistemos versija.

Pritaikym? galerija
Gaukite ?Windows 7? tem?, darbalaukio fon? ir program?li?, skirt? pritaikyti j?s? kompiuter? su ?Windows 7?.

I?tirkite ?Windows?
Nar?ykite po kategorijas, pvz., nuotraukas ir vaizdo ?ra?us, el. pa?t? ir pokalbius, kompiuterio sveikat? ir pan.

Atnaujinimas ? ?Windows 8?

?sigykite ?Windows 8? ?iandien
?sigykite ?Windows 8? ?iandien ir jauskit?s saugiau.

Atnaujinkite ? ?Windows 8? su ?Upgrade Assistant?
?Windows 8? ?Upgrade Assistant? nuskanuos j?s? kompiuter?, patikrins, ar jis tinka ?Windows 8?, ir pateiks suderinamumo ataskait?.

1 palaikymo paketas

Su?inokite apie ?Windows 7? 1 palaikymo paket?

Kas ?eina ? ?Windows 7? 1 palaikymo paket? (SP1)
Su?inokite daugiau apie ankstesnius saugos, na?umo ir stabilumo atnaujinimus bei naujus funkcij? ir tarnyb? pagerinimus ?Windows 7? SP1.

?Windows 7? 1 palaikymo paketo dokumentacija (KB976932)
Gaukite daugiau technin?s dokumentacijos, skirtos ?Windows 7? SP 1.

Pasiruo?kite ir ?diekite 1 palaikymo paket?

?Windows 7? 1 palaikymo paketo ?diegimas
Su?inokite, ? k? reikia atsi?velgti ir kaip skirtingais b?dais galima ?diegti ?Windows 7? SP1.

Kas yra ?System Update Readiness Tool??
Su?inokite, kaip ?System Update Readiness Tool? (sistemos atnaujinimo parengimo ?rankis) gali pad?ti spr?sti problemas, d?l kuri? gali nepavykti ?diegti ?Windows? atnaujinim? ir palaikymo paket?.

IT profesionalams ir programuotojams: d?l 1 palaikymo paketo paskirstymo i?tekli? apsilankykite ?TechNet? (EN)
Gaukite daugiau technin?s informacijos, kaip gauti ir paskirstyti SP1.

Palaikymo ciklas

Su?inokite apie ?Windows 7? palaikymo cikl? daugiau

Palaikymo ciklo politikos puslapis
Apsilankykite ?Microsoft? palaikymo ciklo politikos puslapyje ir per?i?r?kite ?Microsoft? nuorodas ? produkto palaikym? nuo prieinamumo iki eksploatavimo ciklo pabaigos.

?Windows 7? palaikymo ciklo politika
Patikrinkite ?Windows 7? produkt? ?eimos palaikymo ciklo politikos informacij?.

Per?i?r?kite palaikymo ciklo informacij?

?Windows? palaikymo ciklo fakt? lapas
Per?i?r?kite svarbias palaikymo ciklo datas ir informacij? ?Windows? produktams.

Baigiasi kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas
Su?inokite, kaip patikrinti, kuri? versij? ir palaikym? paket? naudojate.

Paskutin? per?i?ra : 2013 m. spalio 2 d.