Re?avanje problema u Windows Defender

Po?nite ovde kada Microsoft Windows Defender ne funkcioni?e onako kako o?ekujete. Preuzmite najnovije ispravke i potra?ite najva?nije probleme, poruke o gre?ci i savete za re?avanje problema. Imate jo? pitanja? Potra?ite pomo? od diskusione grupe ili stru?njaka podr?ke.

Preuzimanja

Preuzimanja

Poslednji pregled : 15. januar 2015.