Hỗ trợ dành cho Windows Vista

Tu? ch?n h? tr?, t?m hi?u thêm và thông tin v?ng đ?i cho Windows Vista.


Tuỳ chọn và tài nguyên hỗ trợ

Đ? đư?c h? tr? k? thu?t v? Windows Vista, h?y b?m vào đây. Đ? xem n?i dung khác, h?y ch?n danh m?c bên dư?i.

Tuỳ chọn tự hỗ trợ

Tr? giúp & Hư?ng d?n cho Windows Vista (EN)
Truy c?p trung tâm Tr? giúp & Hư?ng d?n cho Windows Vista đ? t?m hi?u thêm v? cách b?n có th? t?n d?ng t?i đa t? Windows Vista.

T?i gói d?ch v?, b?n c?p nh?t m?i nh?t và nhi?u n?i dung khác
Truy c?p Trung tâm T?i xu?ng đ? t?m các gói d?ch v?, b?n c?p nh?t và tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t.

Tuỳ chọn tự hỗ trợ cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Windows Vista TechCenter trên TechNet (EN)
Truy c?p Windows Vista TechCenter trên TechNet đ? bi?t cách kh?c ph?c s? c? và hư?ng d?n nâng cao cho Chuyên viên CNTT.

Gói Tối ưu hoá Máy tính của Microsoft (EN)
Tìm hiểu thêm về bộ công nghệ này được cung cấp dưới dạng mục đăng ký dành cho khách hàng Bảo hiểm Phần mềm nhằm cải thiện khả năng tương thích và quản lý, giảm chi phí hỗ trợ, cải thiện khả năng quản lý tài sản và cải thiện khả năng kiểm soát chính sách trong môi trường của bạn.

Nhà phát tri?n: Trung tâm Nhà phát tri?n dành cho Windows Client trên MSDN (EN)
Truy c?p Trung tâm Nhà phát tri?n dành cho Windows Client trên MSDN đ? t?m hi?u thêm v? vi?c phát tri?n Windows.

H? tr? cho Doanh nghi?p Nh? (EN)
Tr? giúp và kh?c ph?c s? c? đơn gi?n cho doanh nghi?p nh?.

Khách hàng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t các tài nguyên kh?c ph?c s? c? ho?c g?i s? c? tr?c tuy?n (EN)
Các khách hàng là doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t thông tin kh?c ph?c s? c? ho?c m? m?t s? c? c?n h? tr? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft.

Tài nguyên cộng đồng

C?ng đ?ng Microsoft (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn C?ng đ?ng Windows Vista.

Chuyên viên CNTT: Di?n đàn Microsoft TechNet Windows Vista (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn Microsoft TechNet Windows Vista.

Nhà phát tri?n: Di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m c?a Microsoft MSDN cho Windows Client (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m c?a MSDN cho Windows Client.

Nh?n h? tr? phi k? thu?t ho?c d?ch v? khách hàng
Đ?i v?i các th?c m?c chung v? s?n ph?m và d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Liên h? v?i chúng tôi.

Tu? ch?n h? tr? k? thu?t

B?n có th? có đư?c nh?n h? tr? b?o hành mi?n phí t? OEM (nhà s?n xu?t thi?t b? g?c)
Truy c?p trang liên h? c?a OEM đ? t?m hi?u cách xem b?n cài đ?t c?a b?n có ph?i là OEM hay không và đ? duy?t thông tin liên h? cho nhi?u OEM. N?u s?n ph?m Microsoft đ? đư?c cài đ?t s?n, phân ph?i cùng v?i máy tính c?a b?n ho?c có đư?c dư?i d?ng b?n c?p nh?t tr?c ti?p t? nhà s?n xu?t máy tính, th? ngu?n h? tr? chính là nhà s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM), đây là ngư?i cung c?p s?n ph?m Microsoft.

Nh?n h? tr? k? thu?t c?a Microsoft
Đ? liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft, h?y nh?p vào s?n ph?m bên dư?i. Chúng tôi s? h?i b?n m?t s? câu h?i đ? giúp chúng tôi xác đ?nh tùy ch?n h? tr? c?a b?n là g?. Tùy ch?n h? tr? có th? bao g?m h? tr? qua email, g?i tr?c tuy?n ho?c qua đi?n tho?i.

Đ? t?m hi?u v? phiên b?n Windows b?n có, b?m vào nút B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính r?i b?m Thu?c tính.

Tuỳ chọn hỗ trợ k? thu?t cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng đăng k? TechNet c?a b?n (EN)
V?i tư cách là ngư?i đăng k? TechNet Plus, b?n đ? đi?u ki?n nh?n hai (2) h? tr? s? c? mi?n phí và gi?m giá 20% đ?i v?i b?t k? h? tr? s? c? b? sung qua đi?n tho?i nào mà b?n mua. T?m hi?u thêm.

Nhà phát tri?n: Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng đăng k? MSDN c?a b?n (EN)
V?i tư cách là Ngư?i đăng k? MSDN, b?n có th? đ? tư cách đ? nh?n t?i đa b?n (4) h? tr? s? c? k? thu?t tu? theo c?p đ? đăng k? c?a b?n. Nh?ng h? tr? s? c? này có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i quy?t các v?n đ? gián đo?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong môi trư?ng phi s?n xu?t và tương đương v?i h? tr? s? c? H? tr? Chuyên nghi?p có tính phí. B?n có th? s? d?ng h? tr? s? c? k? thu?t đ? t?m gi?i pháp cho v?n đ? s?n xu?t n?u b?n có th? tái t?o v?n đ? đó trong môi trư?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thêm.

Khách hàng Microsoft Premier: Truy c?p site Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) (EN)
Khách hàng là doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t thông tin kh?c ph?c s? c? ho?c đ? m? m?t s? c? c?n h? tr? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

Bảo hiểm Phần mềm của Microsoft (EN)
Nh?n c?p phép s? lư?ng l?n và các l?i ích khác v?i chương tr?nh B?o hi?m Ph?n m?m c?a Microsoft.

T?m hiểu thêm

S? d?ng Windows Vista

Tr? giúp & Hư?ng d?n cho Windows Vista (EN)
Truy c?p trung tâm Tr? giúp & Hư?ng d?n cho Windows Vista đ? t?m hi?u thêm v? cách b?n có th? t?n d?ng t?i đa t? Windows Vista.

Tính năng c?a Widows Vista (EN)
Khám phá các tính năng đ? xem b?n có th? làm nh?ng g? v?i Windows Vista.

B?t đ?u v?i Windows Vista (EN)
B?t đ?u v?i nh?ng tác v? cơ b?n này, sau đó t?m hi?u thêm.

Nâng cấp lên Windows 8

Mua Windows 8 hôm nay
Tải về Windows 8 hôm nay và hoạt động an toàn hơn.

Nâng cấp lên Windows 8 bằng Trợ giúp Nâng cấp
Trợ giúp Nâng cấp Windows 8 quét PC hiện tại của bạn để biết liệu PC đó có sẵn sàng cho Window 8 hay không, sau đó cung cấp báo cáo tương thích.

V?ng đời hỗ trợ

T?m hi?u thêm v? v?ng đ?i h? tr? Windows Vista

Trang chính sách V?ng đ?i H? tr?
Truy c?p trang chính sách V?ng đ?i H? tr? c?a Microsoft đ? xem các hư?ng d?n c?a Microsoft cho h? tr? s?n ph?m t? khi kh? d?ng t?i khi k?t thúc v?ng đ?i c?a s?n ph?m.

Chính sách v?ng đ?i h? tr? Windows Vista
Xem thông tin chính sách v?ng đ?i h? tr? cho d?ng s?n ph?m Windows Vista.

Xem thông tin v?ng đ?i h? tr?

B?ng d? li?u v? v?ng đ?i h? tr? Windows (EN)
Xem các ngày và thông tin quan tr?ng v? v?ng đ?i cho các s?n ph?m Windows.

H? tr? s?p k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows (EN)
T?m hi?u cách ki?m tra xem b?n đang ch?y phiên b?n và gói d?ch v? nào.

Duy?t l?i l?n sau cùng : 02 Tháng Mười 2013