Podr?ka za Windows Vista

Opcije podr?ke, vi?e informacija i podaci o ?ivotnom ciklusu za Windows Vista.

Opcije i resursi podr?ke

Za tehni?ku pomo? sa operativnim sistemom Windows Vista kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows Vista
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? za Windows Vista da biste saznali kako da iskoristite Windows Vista na najbolji mogu?i na?in.

Preuzimanje najnovijih servisnih paketa, ispravki i jo? mnogo toga (engl.)
Posetite Download Center da biste prona?li najnovije servisne pakete, ispravke i upravlja?ke programe.

Opcije samopodr?ke za rad

IT stru?njaci: Windows Vista TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Windows Vista TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Microsoft paket za optimizaciju stonih ra?unara (engl.)
Saznajte vi?e o ovom programskom paketu tehnologija koji je dostupan kao pretplata za korisnike garancije za softver i koji pobolj?ava kompatibilnost i upravljanje, smanjuje tro?kove podr?ke i pobolj?ava upravljanje resursima i kontrolu smernica u okru?enju.

Projektanti: Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o projektovanju operativnog sistema Windows.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i (engl.)
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Resursi zajednice

Microsoft zajednica (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na forumima Windows Vista zajednice.

IT stru?njaci: Microsoft TechNet Windows Vista forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Windows Vista forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Windows Client (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Windows Client.

Pronala?enje netehni?ke pomo?i ili pomo?i korisni?ke slu?be
Za op?te upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite na?u stranicu ?Obratite nam se?.

Opcije tehni?ke podr?ke

Mo?da imate pravo na besplatnu podr?ku za garanciju od OEM-a (proizvo?a?a originalne opreme)
Posetite kontakt stranicu OEM-a da biste saznali kako da utvrdite da li je instalacija OEM i da biste potra?ili kontakt informacije za veliki broj OEM proizvo?a?a. Ako je Microsoft proizvod unapred instaliran, distribuira se uz ra?unar ili je dobijen u vidu nadogradnje direktno od proizvo?a?a ra?unara, osnovni izvor podr?ke jeste proizvo?a? originalne opreme (OEM) koji je obezbedio Microsoft proizvod.

Pronala?enje Microsoft tehni?ke podr?ke
Da biste se obratili slu?bi Microsoft Support Professional, kliknite na dolenavedeni proizvod. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo lak?e utvrdili koje su va?e opcije podr?ke. Opcije podr?ke mogu biti putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili putem telefona.

Da biste saznali koju verziju operativnog sistema Windows imate, kliknite na dugme ?Start?, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku ?Ra?unar?, a zatim izaberite stavku ?Svojstva?.

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podr?ke mogu se koristi za re?avanje tehni?kih problema u neproizvodnom okru?enju i imaju isti status kao pla?eni incidenti profesionalne podr?ke. Incident tehni?ke podr?ke mo?ete iskoristiti za pronala?enje re?enja za proizvodni problem ako mo?ete da ponovite taj problem u neproizvodnom okru?enju. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti: Posetite lokaciju Microsoft Premier Online (MPO) (engl.)
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online (MPO) za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance (engl.)
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft Software Assurance.

Saznajte vi?e

Kori??enje operativnog sistema Windows Vista

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows Vista
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? za Windows Vista da biste saznali kako da iskoristite Windows Vista na najbolji mogu?i na?in.

Funkcije operativnog sistema Windows Vista
Istra?ite funkcije da biste saznali ?ta mo?ete da radite sa operativnim sistemom Windows Vista.

Prvi koraci uz Windows Vista
Po?nite od ovih osnovnih zadataka, a zatim nau?ite vi?e.

Nadogradnja na Windows 8

Kupite Windows 8 ve? danas
Preuzmite Windows 8 ve? danas radi ve?e bezbednosti.

Izvr?ite nadogradnju na Windows 8 pomo?u pomo?nika za nadogradnju
Pomo?nik za nadogradnju na Windows 8 skenira trenutni ra?unar da bi proverio da li je spreman za Windows 8, a zatim pru?a izve?taj o kompatibilnosti.

?ivotni ciklus podr?ke

Saznajte vi?e o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows Vista

Stranica za smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke
Posetite Microsoft stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke za Windows Vista
Pogledajte informacije o smernicama ?ivotnog ciklusa podr?ke za Windows Vista porodicu proizvoda.

Prikazivanje informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke

List sa podacima o ?ivotnom ciklusu za Windows
Prika?ite va?ne datume i informacije o ?ivotnom ciklusu za Windows proizvode.

Podr?ka isti?e za neke verzije operativnog sistema Windows
Saznajte kako da proverite koju verziju i servisni paket koristite.

Poslednji pregled : 9. decembar 2014.