Atbalsts oper?t?jsist?mai Windows Vista

Oper?t?jsist?mas Windows Vista atbalsta opcijas, papildinform?cija un inform?cija par atbalsta lieto?anas ciklu.

Atbalsta opcijas un resursi

Lai sa?emtu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar oper?t?jsist?mu Windows Vista, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Windows Vista pal?dz?ba un ieteikumi
Lai uzzin?tu, k? pilnv?rt?g?k izmantot oper?t?jsist?mas Windows Vista nodro?in?t?s iesp?jas, apmekl?jiet Windows Vista pal?dz?bas un ieteikumu centru.

Ieg?stiet jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus un citas iesp?jas (EN)
Apmekl?jiet lejupiel?des centru, lai atrastu jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus un draiverus.

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

IT speci?listiem: Windows Vista TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Windows Vista TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus papildu probl?mu nov?r?anas risin?jumus un nor?d?jumus.

Microsoft darbvirsmas optimiz??anas pakotne (EN)
Uzziniet vair?k par ?o tehnolo?iju komplektu, kas pieejams programmas Software Assurance klientiem sader?bas un p?rvald?bas iesp?ju uzlabo?anai, atbalsta izmaksu samazin??anai, k? ar? politikas kontroles iesp?ju izlabo?anai klienta vid?.

Izstr?d?t?jiem: Windows Client Developer Center vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Windows Client Developer Center vietn? MSDN, lai uzzin?tu par oper?t?jsist?mas Windows izstr?di.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist? (EN)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Kopienas resursi

Microsoft kopiena (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Windows Vista kopienas forumos.

IT speci?listiem: Microsoft TechNet Windows Vista forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Windows Vista forumos.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Windows klienta programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN forumos saist?b? ar Windows klienta programmat?ras izstr?di.

Ieg?stiet visp?r?gu vai klientu apkalpo?anas pal?dz?bu
Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Microsoft produktiem un pakalpojumiem, apmekl?jiet lapu Sazinieties ar mums.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Iesp?jams, esat ties?gs sa?emt OEM (ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja) nodro?in?tu bezmaksas garantijas atbalstu
Apmekl?jiet m?su OEM kontaktinform?cijas lapu, lai uzzin?tu, k? noteikt, vai instal?ciju ir nodro?in?jis OEM, un p?rl?kotu daudzu OEM kontaktinform?ciju. Ja j?su Microsoft produkts ir s?kotn?ji instal?ts, izplat?ts kop? ar datoru vai esat to ieguvis k? jaunin?jumu tie?i no datora ra?ot?ja, galvenais atbalsta sniedz?js ir ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (OEM), kas nodro?in?ja attiec?go Microsoft produktu.

Sa?emiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta dienesta speci?listu, zem?k noklik??iniet uz produkta. M?s jums uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das ir jums pieejam?s atbalsta opcijas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Lai uzzin?tu, k?da oper?t?jsist?mas Windows versija darbojas dator?, noklik??iniet uz pogas S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
Ja esat TechNet Plus abonents, jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta gad?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
Ja esat MSDN abonents, atkar?b? no abonementa l?me?a, iesp?jams, esat ties?gs sa?emt l?dz pat ?etriem (4) tehnisk? atbalsta gad?jumiem. ?os atbalsta gad?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie gad?jumi ir l?dzv?rt?gi profesion?l? atbalsta maksas gad?jumiem. Izmantojiet tehnisk? atbalsta gad?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?mai, ja varat replic?t ?o probl?mu ar ra?o?anu nesaist?t? vid?. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO) vietni (EN)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online (MPO), lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Sa?emiet lielapjoma licences un citas Microsoft Software Assurance programmas pied?v?t?s priek?roc?bas.

Papildinform?cija

Oper?t?jsist?mas Windows Vista lieto?ana

Windows Vista pal?dz?ba un ieteikumi
Lai uzzin?tu, k? pilnv?rt?g?k izmantot oper?t?jsist?mas Windows Vista nodro?in?t?s iesp?jas, apmekl?jiet Windows Vista pal?dz?bas un ieteikumu centru.

Windows Vista l?dzek?i
Iepaz?stiet l?dzek?us, lai uzzin?tu, k?das iesp?jas pied?v? oper?t?jsist?ma Windows Vista.

Darba s?k?ana oper?t?jsist?m? Windows Vista
S?ciet ar pamata uzdevumiem un p?c tam apg?stiet papildu iesp?jas.

Jaunin??ana uz Windows 8

Ieg?d?jieties Windows 8 ?odien
Ieg?stiet Windows 8 jau ?odien un esiet liel?k? dro??b?.

Veiciet jaunin??anu uz Windows 8, izmantojot jaunin??anas pal?gu
Windows 8 jaunin??anas pal?gs p?rbauda, vai j?su pa?reiz?jais dators ir gatavs Windows 8, un tad sagatavo sader?bas atskaiti.

Atbalsta lieto?anas cikls

Uzziniet vair?k par oper?t?jsist?mas Windows Vista atbalsta lieto?anas ciklu

Atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft produktu atbalsta vadl?nijas, s?kot no atbalsta pieejam?bas l?dz pat produktu lieto?anas cikla beig?m.

Windows Vista atbalsta lieto?anas cikla politikas
Skatiet inform?ciju par Windows Vista produktu saimes atbalsta lieto?anas cikla politiku.

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Windows atbalsta lieto?anas cikla faktu lapa
Skatiet inform?ciju par svar?giem datumiem saist?b? ar atbalsta lieto?anas ciklu, k? ar? inform?ciju par Windows produktiem.

Atsevi???m oper?t?jsist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukta atbalsta nodro?in??ana
Uzziniet, k? noteikt, k?da versija un servisa pakotne darbojas j?su dator?.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2013. gada 2. oktobris