Hỗ trợ cho Windows XP

Tu? ch?n h? tr?, t?m hi?u thm, thng tin v?ng ?i cho Windows XP

Tuỳ chọn v ti nguyn hỗ trợ

? ?c h? tr? k? thu?t v? Windows XP, h?y b?m vo y. ? xem n?i dung khc, h?y ch?n danh m?c bn d?i.

Tuy chon t h tr

H?ng d?n v Tr? gip Windows XP (EN)
Truy c?p trung tm H?ng d?n v Tr? gip Windows XP ? t?m hi?u cch b?n c th? nh?n m?i th? ngoi Windows XP.

Tnh tng thch v?i Windows XP
T?m hi?u xem ph?n m?m ho?c ph?n c?ng c?a b?n c tng thch khng ho?c b?n ch? c?n nng c?p ph?n m?m ho?c tr?nh i?u khi?n m?i.

T?i xu?ng cc gi d?ch v?, b?n c?p nh?t m?i nh?t v hn th? n?a
Truy c?p Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft ? t?m cc gi d?ch v?, b?n c?p nh?t, b?n dng th? v tr?nh i?u khi?n m?i nh?t.


Tuy chon t h tr cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Trung tm K? thu?t c?a Windows XP trn TechNet (EN)
Truy c?p Trung tm K? thu?t c?a Windows XP trn TechNet ? bi?t cch kh?c ph?c s? c? v h?ng d?n nng cao dnh cho Chuyn vin CNTT.

Goi Ti u hoa May tinh cua Microsoft (EN)
Tim hiu thm v b cng ngh nay c cung cp di dang muc ng ky danh cho khach hang Bao him Phn mm nhm cai thin kha nng tng thich va quan ly, giam chi phi h tr, cai thin kha nng quan ly tai san va cai thin kha nng kim soat chinh sach trong mi trng cua ban.

Nh pht trin: Trung tm Nh pht tri?n dnh do Windows Client trn MSDN (EN)
Truy c?p Trung tm Nh pht tri?n dnh do Windows Client trn MSDN ? t?m hi?u v? cch pht tri?n Windows.

H? tr? cho Doanh nghi?p Nh? (EN)
H? tr? v kh?c ph?c s? c? n gi?n cho doanh nghi?p nh?.

Tai nguyn cng ng

Microsoft Community (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Windows XP c?a Microsoft Community.

Chuyn vin CNTT: Di?n n Windows XP c?a Microsoft TechNet (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Windows XP c?a Microsoft TechNet

Nh pht trin: Di?n n Pht tri?n Ph?n m?m MSDN dnh cho Windows Client c?a Microsoft (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Phat trin Phn mm MSDN dnh cho Windows Client.

Xem h? tr? khng ph?i l k? thu?t ho?c h? tr? d?ch v? khch hng
?i v?i th?c m?c chung v? s?n ph?m v d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Lin h? v?i Chng ti.

Tu? ch?n h? tr? k? thu?t

B?n c th? ? i?u ki?n ? ?c h? tr? b?o hnh mi?n ph t? OEM (nh s?n xu?t thi?t b? g?c
Truy c?p trang lin h? OEM c?a chng ti ? t?m hi?u cch nh?n bi?t xem ci ?t c?a b?n c ph?i l OEM v cch duy?t thng tin lin h? c?a nhi?u OEM. N?u s?n ph?m Microsoft ? ?c ci ?t s?n, phn ph?i cng v?i my tnh c?a b?n ho?c c ?c d?i d?ng b?n c?p nh?t tr?c ti?p t? nh s?n xu?t my tnh, th? ngu?n h? tr? chnh l nh s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM), y l ng?i cung c?p s?n ph?m Microsoft.

Xem h? tr? k? thu?t c?a Microsoft
? lin h? v?i Chuyn vin H? tr? c?a Microsoft, h?y nh?p vo s?n ph?m bn d?i. Chng ti s? h?i b?n m?t s? cu h?i ? gip chng ti xc ?nh ty ch?n h? tr? c?a b?n l g?. Ty ch?n h? tr? c th? bao g?m h? tr? qua email, g?i tr?c tuy?n ho?c qua i?n tho?i.

? t?m hi?u v? phin b?n b?n c, b?m vo nt B?t ?u, b?m chu?t ph?i vo My tnh r?i b?m Thu?c tnh.

Tuy chon h tr k? thu?t cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Lin h vi chuyn vin h tr cua Microsoft bng Ban ng ky TechNet cua ban (EN)
V?i t cch l ng?i ng k? TechNet Plus, ban co u iu kin nhn hai (2) goi dich vu min phi va c giam gia 20 phn trm i vi moi goi dich vu b sung qua in thoai ma ban mua. T?m hi?u thm.

Nh pht trin: Lin h vi Chuyn vin h tr cua Microsoft bng Ban ng ky MSDN cua ban (EN)
Vi t cach la Ngi ng ky MSDN, ban co u iu kin nhn ti a bn (4) goi dich vu h tr ky thut tuy thuc vao cp ng ky cua ban. Cc gi d?ch v? h? tr? ny c th? ?c s? d?ng ? gi?i quy?t cc s? c? gin o?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong mi tr?ng phi s?n xu?t v tng ng v?i gi d?ch v? H? Tr? Chuyn nghi?p c tnh ph. B?n c th? s? d?ng gi d?ch v? h? tr? k? thu?t ? t?m ki?m gi?i php cho v?n ? s?n xu?t n?u b?n c th? sao nhn b?n v?n ? trong mi tr?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thm.

Khach hang Microsoft Premier: Truy cp Microsoft Premier Trc tuyn (MPO) bit cac tai nguyn khc phuc s c hoc gi mt s c trc tuyn
Khach hang doanh nghi?p c ti kho?n Premier co th truy cp Microsoft Premier Trc tuyn (MPO) bit thng tin khc phuc s c hoc m goi dich vu h tr vi chuyn vin h tr cua Microsoft.

i tac cua Microsoft: Truy nhp h tr trc tuyn khng gii han thng qua Mang li i tac cua Microsoft (EN)
i tac cua Microsoft c th? truy nhp h tr trc tuyn khng gii han thng qua Mang li i tac cua Microsoft.

Bao him Phn mm cua Microsoft (EN)
Nh?n c?p php s? l?ng l?n v cc l?i ch khc v?i chng tr?nh B?o hi?m Ph?n m?m c?a Microsoft.

T?m hiểu thm

S? d?ng Windows XP

H?ng d?n v Tr? gip Windows XP
Truy c?p trang H?ng d?n v Tr? gip Windows XP ? bi?t thm thng tin.

S? khc nhau gi?a phin b?n h? i?u hnh Windows 32 bit v 64 bit
T?m hi?u cch xc ?nh xem my tnh ang ch?y phin b?n h? i?u hnh Windows 32 bit hay 64 bit.

S? d?ng tnh nng Kh?c ph?c s? c? ? b?t l?nh "Run As" trong Windows XP (EN)
T?m hi?u cch b?n c th? b?t v s? d?ng l?nh "Run As" khi ch?y cc chng tr?nh trong Windows.

G? b? chng tr?nh kh?i Pa-nen iu khin theo cch th? cng
Xem cc b?c ? g? b? chng tr?nh theo cch th? cng kh?i Thm ho?c G? b? Chng tr?nh trong Pa-nen iu khin.

Thay ?i gn tn ? ?a trong Windows XP
S? d?ng cc b?c ny ? thay ?i gn tn ? ?a.

Nng cp ln Windows 8

Mua Windows 8 hm nay
Tai v Windows 8 hm nay va hoat ng an toan hn.

Nng cp ln Windows 8 bng Tr giup Nng cp
Tr giup Nng cp Windows 8 quet PC hin tai cua ban bit liu PC o co sn sang cho Window 8 hay khng, sau o cung cp bao cao tng thich.

Vong i H tr

T?m hi?u thm v? v?ng ?i h? tr? Windows XP

Trang chnh sch v?ng ?i h? tr?
Truy cp trang chinh sach vong i h tr cua Microsoft xem cac nguyn tc cua Microsoft v h tr san phm t khi phat hanh ti khi kt thuc vong i cua san phm.

H? tr? Windows XP SP2 ? k?t thc (EN)
H? tr? Windows XP Gi D?ch v? 2 (SP2) k?t thc vo ngy 13 thng 7 nm 2010.

Chnh sch v?ng ?i h? tr? Windows XP
Xem thng tin v? chnh sch v?ng ?i h? tr? Windows XP cho d?ng s?n ph?m Windows XP.

Xem thng tin v?ng ?i h? tr?

B?n d? li?u v? v?ng ?i h? tr? Windows (EN)
Xem ngy v thng tin quan tr?ng v? v?ng ?i h? tr? cho s?n ph?m Windows.

Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr (EN)
T?m hi?u cch ki?m tra phin b?n v gi d?ch v? b?n ang ch?y.

Duy?t l?i l?n sau cng : 02 Thang Mi 2013