Podr?ka za Windows XP

Opcije podr?ke, vi?e informacija i informacije o ?ivotnom ciklusu za Windows XP

Opcije i resursi podr?ke

Za tehni?ku pomo? sa operativnim sistemom Windows XP kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows XP
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? za Windows XP da biste saznali kako da iskoristite Windows XP na najbolji mogu?i na?in.

Windows XP kompatibilnost (engl.)
Saznajte da li je va? softver ili hardver kompatibilan, da li vam je potrebna nadogradnja softvera ili novi upravlja?ki program.

Nabavka najnovijih servisnih paketa, ispravki i jo? mnogo toga
Posetite Microsoft Download Center da biste prona?li najnovije servisne pakete, ispravke, probne verzije i upravlja?ke programe.


Opcije samopodr?ke za rad

IT stru?njaci: Windows XP TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Windows XP TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Microsoft paket za optimizaciju stonih ra?unara (engl.)
Saznajte vi?e o ovom programskom paketu tehnologija koji je dostupan kao pretplata za korisnike garancije za softver i koji pobolj?ava kompatibilnost i upravljanje, smanjuje tro?kove podr?ke i pobolj?ava upravljanje resursima i kontrolu smernica u okru?enju.

Projektanti: Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o projektovanju operativnog sistema Windows.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Resursi zajednice

Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Windows XP Community forumima.

IT stru?njaci: Microsoft TechNet Windows XP forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Windows XP forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Windows Client (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Windows Client.

Pronala?enje netehni?ke po mo?i ili pomo?i korisni?ke slu?be
Za op?te upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite na?u stranicu ?Obratite nam se?.

Opcije tehni?ke podr?ke

Mo?da imate pravo na besplatnu podr?ku za garanciju od OEM-a (proizvo?a?a originalne opreme
Posetite kontakt stranicu OEM-a da biste saznali kako da utvrdite da li je instalacija OEM i da biste potra?ili informacije za veliki broj OEM proizvo?a?a. Ako je Microsoft proizvod unapred instaliran, distribuira se uz ra?unar ili je dobijen u vidu nadogradnje direktno od proizvo?a?a ra?unara, osnovni izvor podr?ke jeste proizvo?a? originalne opreme (OEM) koji je obezbedio Microsoft proizvod.

Pronala?enje Microsoft tehni?ke podr?ke
Da biste se obratili slu?bi Microsoft Support Professional, kliknite na dolenavedeni proizvod. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo lak?e utvrdili koje su va?e opcije podr?ke. Opcije podr?ke mogu biti putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili putem telefona.

Da biste saznali koju verziju imate, kliknite na dugme ?Start?, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku ?Ra?unar?, a zatim izaberite stavku ?Svojstva?.

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podr?ke mogu se koristi za re?avanje tehni?kih problema u neproizvodnom okru?enju i imaju isti status kao pla?eni incidenti profesionalne podr?ke. Incident tehni?ke podr?ke mo?ete iskoristiti da prona?ete re?enje za proizvodni problem ako mo?ete da ponovite problem u neproizvodnom okru?enju. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Pristup neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance (engl.)
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft Software Assurance.

Saznajte vi?e

Kori??enje operativnog sistema Windows XP

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows XP
Posetite stranice sa pomo?i i ?lancima ?Kako da...? za Windows XP da biste dobili vi?e informacija.

Kako se instalira, ponovo instalira ili deinstalira Windows XP

Razlike izme?u 32-bitne i 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows
Saznajte kako da utvrdite da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.

Koristite ovu Fix it ispravku da biste omogu?ili komandu ?Pokreni kao? u operativnom sistemu Windows XP
Saznajte kako da omogu?ite i koristite komandu ?Pokreni kao? pri pokretanju programa u operativnom sistemu Windows.

Ru?no uklanjanje programa sa kontrolne table
Prona?ite korake za ru?no uklanjanje programa iz opcije ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli.

Promena dodele oznaka disk jedinice u operativnom sistemu Windows XP
Koristite ove korake da biste promenili dodelu oznake disk jedinice.

Nadogradnja na Windows 8

Kupite Windows 8 ve? danas
Preuzmite Windows 8 ve? danas radi ve?e bezbednosti.

Izvr?ite nadogradnju na Windows 8 pomo?u pomo?nika za nadogradnju
Pomo?nik za nadogradnju na Windows 8 skenira trenutni ra?unar da bi proverio da li je spreman za Windows 8, a zatim pru?a izve?taj o kompatibilnosti.

?ivotni ciklus podr?ke

Saznajte vi?e o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows XP

Stranice sa smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Podr?ka za Windows XP SP2 je istekla (engl.)
Podr?ka za Windows XP servisni paket 2 (SP2) istekla je 13. jula 2010.

Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke za Windows XP
Prika?ite informacije o smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke za Windows XP porodicu proizvoda.

Prikazivanje informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke

List sa podacima o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows
Prika?ite va?ne datume i informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows proizvode.

Podr?ka isti?e za neke verzije operativnog sistema Windows
Saznajte kako da proverite koju verziju i servisni paket koristite.

Poslednji pregled : 9. decembar 2014.