Centar za re?enja za Groove i Groove Server

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Opis za Groove Server 2010 SP1
Microsoft Groove Server 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Groove Server 2010.

Groove Server 2010 TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Tehni?ki centri su posve?eni tome da vam pomognu u re?avanju problema, planiranju, primeni i odr?avanju Microsoft proizvoda i tehnologija. Tehni?ki centri sadr?e blagovremene i va?ne ?lanke baze znanja, preuzimanja, procene, softver, video zapise, predloge/savete, bele knjige, zajednice i jo? mnogo toga.

Stranica ?Groove Office Online? (engl.)
Prona?ite informacije o proizvodima, probnu verziju softvera, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Groove Centar za razvoj na lokaciji MSDN (engl.)
MSDN Centri za razvoj i Centri za resurse spajaju sadr?aj i resurse u vezi sa odre?enim proizvodima i tehnologijama. Oni vas povezuju sa uzorcima koda, lokacijama zajednica, tehni?kim ?lancima i dokumentacijom, predstoje?im doga?ajima i jo? mnogo toga.

Instalacija i konfiguracija programa Groove Server 2010 Manager (engl.)
Ova tema obezbe?uje procedure za primenu programa Microsoft Groove Server 2010 Manager.

IT profesionalci: Posetite Centar za a?uriranje za Microsoft Office, Office servere i povezane proizvode (engl.)
Prona?ite ispravke i upravljajte njima na jednom mestu za Office, Forms Server, Groove Server, PerformancePoint Server, Project Portfolio Server, Project Server, Search Server, SharePoint Server i Windows SharePoint Services.

Najbolja re?enja

Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda
Posetite Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Kori??enje Office trake (engl.)
Ova stranica vam pru?a vi?e informacija o Office traci.

Samopodr?ka

Opcije samopodr?ke

Pretra?ite bazu znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja za tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Office pomo? na mre?i i ?lanci ?Kako da...? za Groove 2007
Prona?ite korisne ?lanke, obuku, vodi?e za korisnike, video demonstracije i jo? mnogo toga.

Pitajte zajednicu

Blog grupe proizvoda ?Sedmi?ni Groove? (engl.)
Prona?ite savete, trikove, probleme i razmi?ljanja u vezi sa sistemom Groove Server.

Pomo? u podr?ci

Opcije pomo?i u podr?ci

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, ?askanja ili telefona.

Podr?ka za incidente po ugovoru

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik, imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik, mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke, u zavisnosti od nivoa pretplate. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni klijenti sa premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i preko lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft garancija za softver
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft garancije za softver.

Microsoft Pinpoint (engl.)
Pove?ite se sa hiljadama preduze?a sa Microsoft certifikatom da biste prona?li proizvode i usluge.

Korisni?ka slu?ba

Ako imate pitanje koje nije tehni?ke prirode, dostupni su slede?i resursi korisni?ke slu?be:

Prodaja i licenciranje proizvoda
Posetite Centar za re?enja prodaje i licenciranja da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Zamene, refundacije i popusti (engl.)
Posetite Centar za re?enja zamena, refundacija i popusta da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Obratite se predstavniku korisni?ke slu?be
Prona?ite pomo? za svoje pitanje koje nije tehni?ke prirode. Obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi putem ?askanja ili e-po?te.

?ivotni ciklus podr?ke

Prika?ite informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Datumi ?ivotnog ciklusa podr?ke za Groove
Prika?ite datume zavr?etka ?ivotnog ciklusa podr?ke za Groove proizvode.

Poslednji pregled : 4. april 2014.