Autom?tiska Windows USB probl?mu diagnostic??ana un labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un izlabojiet bie??k?s USB probl?mas. Piem?ram, probl?mas ar Flash atmi?as ier?c?m, USB cietajiem diskiem un USB printeriem.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
  • USB audio, atmi?as un drukas ier?ces, kas netiek atvienotas, izmantojot dro?as aparat?ras no?em?anas dialogu.
Darbojas kur
  • Microsoft Windows XP
  • Windows 7
  • Windows Vista
Attiecas uz
  • Microsoft Windows XP
  • Windows 7
  • Windows Vista
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.