Windows Media Player video/multivides/bibliot?ku labo?ana

Autom?tiski salabojiet Windows Media Player probl?mas, ja nevar start?t atska?ot?ju, nedarbojas straum??ana vai nevarat p?rl?kot vai mekl?t multivides failus.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Programma Windows Media Player, iesp?jams, nav iestat?ta pareizi un nedarbojas, k? paredz?ts. Programma Windows Media Player var palaist pirm?s reizes uzst?d??anas programmu, lai labotu iestat?jumus.
 • Programmas Windows Media t?kla straum??anas iestat?jumi, iesp?jams, ir boj?ti. T?d?? nevar straum?t video vai atska?ot audio failus.
 • Programmas Windows Media Player bibliot?ka, iesp?jams, ir boj?ta. T?d?? programm? Windows Media Player rodas p?rl?ko?anas un mekl??anas probl?mas.
 • Nero video ierakst??anas spraudnis nav sader?gs ar programmu Windows Media Player 11 vai t?s jaun?k?m versij?m, un programma Windows Media Player 11 vai t?s jaun?kas versijas var avar?t vai p?rtraukt rea??t.
 • Programma Windows Media Player 11 netiek start?ta, vai da?i UI elementi programm? ir tuk?i.
 • CD/DVD atska?ot?js nedarbojas kop? ar programmu Windows Media Player.
 • Nevar instal?t programmu Windows Media Player 10 vai 11.         
 • Videoklipos tiek r?d?ts p?rkl?jums ?PICVideo M-JPEG 3, www.accusoft.com? vai ?PICVIDEO, WWW.JPG.COM?.
Darbojas kur
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Attiecas uz
 • Windows Media Player 10
 • Windows Media Player 11
 • Windows Media Player 12
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.