Probl?mas autom?tisk? diagnostika un labo?ana: Windows ugunsm?ris

Autom?tiski izlabojiet Windows ugunsm?ra darb?bas probl?mas, piem?ram, kad sist?mai Windows neizdodas start?t Windows ugunsm?ra pakalpojumu (0x5), tr?kst pakalpojuma BFE vai nedarbojas Windows att?l? pal?dz?ba.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Windows ugunsm?ris nav noklus?juma ugunsm?ris
 • Netiek start?ts Windows ugunsm?ris
 • Sist?ma Windows nevar?ja start?t Windows ugunsm?ri. Ar pakalpojumu saist?ta probl?ma 5 (0x5)
 • Nedarbojas att?l? pal?dz?ba, jo to blo?? Windows ugunsm?ris
 • J?s nevarat piek??t koplietojamiem failiem un printeriem, jo Windows ugunsm?ris blo?? koplieto?anu
 • Tr?kst pakalpojuma BFE
 • Ugunsm?ris netiks start?ts, k??das kods 80070424
Darbojas kur
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Attiecas uz
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.