Automatska dijagnoza i re?avanje problema sa datotekama i fasciklama u operativnom sistemu Windows

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme sa datotekama i fasciklama u operativnom sistemu Windows, poput brisanja datoteka ili fascikli iz korpe za otpatke ili poku?aja kopiranja, preme?tanja, preimenovanja ili brisanja datoteke.
Problemi koje otklanja
 • Ne mo?ete da ispraznite korpu za otpatke ili izbri?ete datoteku ili fasciklu unutar korpe za otpatke.
 • Kada poku?ate da preimenujete ili premestite datoteku, dobijate slede?u poruku o gre?ci: ?Datoteka ili fascikla ne postoji.?
 • Kada poku?ate da kopirate, premestite, preimenujete ili izbri?ete datoteku na mre?nom deljenom resursu, dobijate slede?u poruku o gre?ci: ?Postoji gre?ka u dozvoli za pristup mre?i ili datoteci. Mogu?e je da veza sa mre?om bude prekinuta.? ili ?Fascikla ne postoji. Datoteka je mo?da preme?tena ili izbrisana. ?elite li da je kreirate??
 • Mo?da su postavke prikaza ili prilago?avanja za neke fascikle izgubljeni ili neta?ni.
 • Ne mo?ete da koristite tasterske pre?ice za izbor vi?e od jedne stavke u programu Windows Explorer ili ne mo?ete izabrati vi?e stavki u prozoru programa Windows Explorer tako ?to dr?ite pritisnut taster SHIFT ili CTRL i klik?ete na stavke.
 • Neke ikone u fascikli ?Moji dokumenti?, u programu Windows Explorer, na radnoj povr?ini ili na traci za brzo pokretanje menjaju se nasumi?no.
Radi na
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Odnosi se na
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.