Windows displeja probl?mas labo?ana: nevar las?t tekstu monitor?

Autom?tiski nosakiet un nov?rsiet probl?mas, kas ietekm? att?lojuma kvalit?ti un teksta las?m?bu.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Video draiveris nav sader?gs ar WDDM vai nav instal?ts.
 • Displeja iestat?jumi nav optim?li atbilsto?i monitoram.
 •  Nepiecie?ama displeja kr?su iestat?jumu kalibr??ana.
 • Teksts ir miglains vai gr?ti las?ms. 

Darbojas kur
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Attiecas uz
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.