Pre?ica ne radi, neispravno sistemsko vreme, gre?ka 0x80072f8f

Automatski otkrijte i re?ite uobi?ajene probleme sa odr?avanjem, na primer raskinute pre?ice na radnoj povr?ini, nekori??ene ikone, gre?ke na volumenu diska i neta?an prikaz vremena na sistemu.
Problemi koje otklanja
 • Problemi sa pre?icama i ikonama na radnoj povr?ini
  • Pre?ice na radnoj povr?ini ne funkcioni?u ili su raskinute
  • Ikone na radnoj povr?ini su raskinute ili nisu kori??ene 3 meseca
  • Stavke pokretanja ne funkcioni?u ili su raskinute
 • Zadaci odr?avanja sistema
  • Oslobodite prostor na disku tako ?to ?ete otkloniti gre?ke na volumenu diska, na primer neispravne sektore, izgubljene klastere, ukr?tene datoteke i gre?ke direktorijuma.
  • Oslobodite prostor na disku tako ?to ?ete ukloniti izve?taje o gre?kama i istoriju re?avanja problema stariju od 1 meseca
  • Postavite ispravno vreme na sistemu i sinhronizujte sat sistema sa vremenskim serverom
 • Dobijate slede?e gre?ke:
  • Windows Update gre?ka 0x80072F8F
  • Stavka na koju upu?uje ova pre?ica je izbrisana
Radi na
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Odnosi se na
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.