Sa?sne nedarbojas, nepareizs sist?mas laiks, k??da 0x80072f8f

Autom?tiski nosakiet un izlabojiet tipiskas apkopes probl?mas, piem?ram, boj?tas darbvirsmas sa?snes, neizmantotas ikonas, diska s?juma k??das un nepareizu sist?mas laika par?d??anu.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Probl?mas ar darbvirsmas sa?sn?m un ikon?m
  • Darbvirsmas sa?snes nedarbojas vai ir boj?tas
  • Darbvirsmas ikonas ir boj?tas vai nav izmantotas 3 m?ne?us
  • Start??anas vienumi nedarbojas vai ir boj?ti
 • Sist?mas apkopes uzdevumi
  • Atbr?vojiet diska vietu, izlabojot diska s?juma k??das, piem?ram, boj?tus sektorus, zudu?us klasterus, iek??ji saist?tus failus un direktorija k??das
  • Atbr?vojiet diska vietu, no?emot k??du zi?ojumus un probl?mu nov?r?anas v?sturi, kas vec?ka par 1 m?nesi
  • Iestatiet pareizo sist?mas laiku un sinhroniz?jiet sist?mas pulksteni ar laika serveri
 • Tiek par?d?tas ??das k??das:
  • Windows atjaunin??anas k??da 0x80072F8F
  • Vienums, uz kuru attiecas ?? sa?sne, ir dz?sts
Darbojas kur
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Attiecas uz
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.