Probl?mas labo?ana: nevar atinstal?t/atinstal?t programmu

Autom?tiski diagnostic? probl?mas, kas var ne?aut instal?t un atinstal?t programmas dator?. Tiek sniegta pal?dz?ba saist?b? ar programm?m, kas netiek pareizi atinstal?tas, un programm?m, kas blo?? jaunu programmu instal?ciju instal??anu.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • No?em boj?tu re?istra atsl?gu 64 bitu oper?t?jsist?m?s.
 • Windows re?istra atsl?gas, kuras kontrol? boj?tos jaunin??anas (pielabo?anas) datus.
 • Nov?r? probl?mas, kas ne?auj instal?t jaunas programmas.
 • Nov?r? probl?mas, kas ne?auj piln?b? atinstal?t jaunas programmas un kas blo?? jaunas instal?cijas un atjaunin?jumus.
 • Izmantojiet ?o probl?mu risin?t?ju tikai atinstal??anai, ja programmu neizdodas atinstal?t, izmantojot sist?mas Windows l?dzekli Programmu pievieno?ana/no?em?ana.
Darbojas kur
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
Attiecas uz
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Premium Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Professional Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Applications Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode)
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.