Spr?sti program?, kuri? negalima ?diegti ar pa?alinti, problemas

Automati?kai nustatykite problemas, kurios gali neleisti kompiuteryje ?diegti program? ir j? i?diegti. Padeda atlikti veiksmus su programomis, kuri? nepavyksta tinkamai i?diegti ir kurios blokuoja nauj? program? diegim?.
Kas juo pataisoma
 • Pa?alina netinkamus registro raktus 64 bit? operacin?se sistemose.
 • Sugadinti ?Windows? registro raktai, kurie valdo versijos naujinim? (patais? diegimo) duomenis.
 • Sprend?ia problemas, kurios neleid?ia ?diegti nauj? program?.
 • Sprend?ia problemas, kurios neleid?ia visi?kai i?diegti program? ir blokuoja naujus diegimus bei naujinimus.
 • I?diegdami ?i? trik?i? diagnostikos priemon? naudokite tik tada, kai programos nepavyksta i?diegti naudojant ?Windows? program? ?traukimo / pa?alinimo funkcij?.
Veikia
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
Taikoma
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Premium Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Professional Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Applications Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode)
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.