Dijagnostika i re?avanje problema sa ?tampa?em i drajverom

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme kada ne mo?ete da ?tampate, kao i probleme u vezi sa instalacijom ?tampa?a, povezivanjem sa mre?nim ?tampa?em ili srodnim gre?kama.
Problemi koje otklanja
 • Ne mo?ete da instalirate ?tampa?, pove?ete sa ?tampa?em ili od?tampate vi?e zadataka odjednom
 • Dobijate gre?ku koja ukazuje na to da usluga ??tampanje na ?ekanju? ima problema
 • Dobijate gre?ku koja ukazuje na to da ?tampa? <PRINTERNAME> nije podrazumevani ?tampa?
 • Dobijate gre?ku koja ukazuje na to da nije mogu?e uspostaviti vezu sa ?tampa?em <PRINTERNAME> preko mre?e
 • Proverite da li je ?tampa? isklju?en
 • Proverite da li je toner ?tampa?a na izmaku ili prazan ?to dovodi do toga da zadatak ?tampanja izgleda bledo ili uop?te nije izvr?en
 • Proverite da li je papir u ?tampa?u na izmaku ili ga nema
 • Proverite da li u ?tampa?u postoji zaglavljeni papir koji spre?ava njegov normalan rad
 • Proverite da li zadatak ?tampanja koji se nalazi u redosledu ?tampanja spre?ava izvr?avanje ostalih zadataka ?tampanja
 • Proverite da li treba da a?urirate upravlja?ki program ?tampa?a
 • Dobijate gre?ku u kojoj se navodi da je Plug and Play ?tampa? %PRINTERNAME% nai?ao na problem sa upravlja?kim programom
Radi na
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Odnosi se na
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.