Printera, draivera, citu druk??anas probl?mu diagnostika/labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un izlabojiet probl?mas, kad nevarat druk?t, vai ar? probl?mas saist?b? ar printera uzst?d??anu, savienojuma izveidi ar t?kla printeri un saist?tas k??das.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Nevarat uzst?d?t printeri, izveidot savienojumu ar printeri vai druk?t vair?k nek? vienu darbu vienlaikus
 • Tiek par?d?ta k??da, kas nor?da, ka drukas spol?t?ja pakalpojumam ir radu??s probl?mas
 • Tiek par?d?ta k??da, kas nor?da, ka <PRINTERA_NOSAUKUMS> nav noklus?juma printeris
 • Tiek par?d?ta k??da, kur? nor?d?ts: ar <PRINTERA_NOSAUKUMS> nevar izveidot savienojumu t?kl?
 • P?rbaudiet, vai printeris ir izsl?gts
 • P?rbaudiet, vai printera tonera l?menis ir zems vai toneris ir beidzies, drukas darbs izskat?sies bl?vs vai ar? netiks druk?ts visp?r
 • P?rbaudiet, vai printera pap?ra nav maz vai tas nav beidzies
 • P?rbaudiet, vai printer? nav iespr?dis pap?rs, kas nov?r? printera parasto darb?bu
 • P?rbaudiet, vai drukas darbs, kas atrodas drukas rind?, nenov?r? citu drukas darbu izpildi
 • P?rbaudiet, vai ir j?atjaunina printera draiveris
 • Tiek par?d?ta k??da, kur? nor?d?ts, ka j?su Plug and Play printerim %PRINTERA_NOSAUKUMS% ir radusies draivera probl?ma
Darbojas kur
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Attiecas uz
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.