LABOJUMS: nevar s?t?t Outlook e-pasta zi?ojumu uz Exchange Online

Autom?tiski diagnostic?jiet un izlabojiet Exchange Connected Outlook probl?mas, kad Microsoft tie?saistes pakalpojumu pieteik?an?s klients nav pieteicies vai nedarbojas.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Microsoft pakalpojumu pieteik?an?s klients nedarbojas (Microsoft uz??m?jdarb?bas produktivit?tes tie?saistes standarta komplekts)"
 • Microsoft pakalpojumu pieteik?an?s klients nav pierakst?jies (Microsoft uz??m?jdarb?bas produktivit?tes tie?saistes standarta komplekts)"
 •  Neizdev?s pieg?de adres?tiem, kas nor?d?ti Outlook segv?rdu ke?atmi?? (NDR 500)
Darbojas kur
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Attiecas uz
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 2
 • Microsoft Outlook 2010
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.