Windows dro??bas iestat?jumu autom?tisk? diagnostika un labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet izplat?tu dro??bas iestat?jumu sist?m? Windows, padarot datoru dro??ku un uzticam?ku.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • P?rbauda Windows ugunsm?ra konfigur?ciju un veic nepiecie?amos labojumus.
 • P?rbauda sist?mas Windows politikas, lai noteiktu boj?tus iestat?jumus Windows re?istr?.
 • P?rbauda pretv?rusu programmas statusu.
 • P?rbauda p?rl?kprogrammas Internet Explorer konfidencialit?tes iestat?jumu, lai noteiktu, k? tiek apstr?d?ti s?kfaili.
 • P?rbauda Windows atjaunin??anu, lai p?rliecin?tos, vai dators ir atjaunin?ts un dro??b?.
 • Atiestata att?lo re?istru atpaka? uz noklus?juma iestat?jumiem, lai nov?rstu att?lo modific??anu.
 • Atiestata lietot?ja konta kontroli uz noklus?juma iestat?jumiem, lai nov?rstu nesankcion?tu izmai?u veik?anu dator?.
 • Not?ra Internet Explorer v?sturi un ke?atmi?u.
 • P?rbauda, vai p?rl?kprogramma Internet Explorer ir atjaunin?ta. 
Darbojas kur
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Attiecas uz
 • Microsoft® Security Essentials
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.