Khc phuc s c trinh b sung Internet Explorer khi IE treo hoc ong bng

T ng chn oan va xac inh cac trinh b sung cua trinh duyt co th khin Internet Explorer tr nn khng n inh, bi li hoc ngng ap ng. Trinh b sung cua trinh duyt co th bao gm cac cng cu, thanh cng cu, cac h tr va tro chi.
Ni dung s c c khc phuc
 • Internet Explorer khng n inh hoc khng ap ng do mt hoc nhiu trinh b sung hoc phn b tr cua trinh duyt
 • Internet Explorer ong bng do trinh b sung hoc phn b tr cua trinh duyt
 • Qua trinh khi ng Internet Explorer chm
Chay vao ngay
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Ap dung vi
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
 • Nhp nut Chay ngay bn di
 • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
 Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.