IE pievienojumprogrammu probl?ma: Internet Explorer sasalst/avar?

Autom?tiski diagnostic?jiet un identific?jiet p?rl?kprogrammas pievienojumprogrammas, kas var izrais?t p?rl?kprogrammas Internet Explorer nestabilu darb?bu, av?riju vai to, ka p?rl?kprogramma p?rtrauc rea??t. P?rl?kprogrammas pievienojumprogramm?s var b?t iek?auti r?ki, r?kjoslas, pal?gi un s?kr?ki.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • P?rl?kprogramma Internet Explorer ir nestabila vai nerea?? vienas vai vair?ku p?rl?kprogrammu pievienojumprogrammu d??
 • P?rl?kprogramma Internet Explorer sasalst p?rl?kprogrammas pievienojumprogrammu vai spraud?u d??
 • P?rl?kprogramma Internet Explorer tiek l?ni start?ta
Darbojas kur
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Attiecas uz
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.