HW probl?mas labo?ana: HW ier?ce nedarbojas, nevar noteikt ier?ci

Autom?tiski diagnostic?jiet un nov?rsiet probl?mas ar ier?c?m, kad ier??u p?rvaldnieks nenosaka aparat?ru, audio, USB vai citas ier?ces vai kad ier?ces ir atsp?jotas vai nedarbojas.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Uzst?dot aparat?ras ier?ci, t? netiek noteikta
 • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir pievienota
 • Windows atjaunin??ana autom?tiski neinstal? draiveru atjaunin?jumus
 • Tiek par?d?ta k?da no ??m k??d?m:
  • <Ier?ces nosaukums> pa?reiz ir atsp?jota vai izsl?gta sist?m? Windows
  • <Ier?ces nosaukums> ir draivera probl?ma, un t? ir j?instal? atk?rtoti
  • Sist?ma Windows ir noteikusi probl?mu ar <Ier?ces nosaukums>, t? nedarbojas pareizi
  • <Device Name> nav instal?ts draiveris
Darbojas kur
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
Attiecas uz
 • Windows technologies
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.