Autom?tiska ar Windows sp?l?m saist?tu probl?mu diagnostika un labo?ana

Labojiet ar sp?l?m saist?tas probl?mas, piem?ram, sp??u instal??anas vai tie?saistes sp??u start??anas probl?mas, sp??u av?rijas, Logitech kontrolleru darb?bas probl?mas. Sp??u sp?l??anas laik? sist?ma Windows darbojas l?ni.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Pievienojumprogrammas, kas pal?nina p?rl?kprogrammas Internet Explorer (IE) darb?bu.
 • Videokartes draiveru probl?mas, piem?ram, vec?ka videodraivera izmanto?anas d??.
 • Ar DirectX 9.0 saist?tas probl?mas.
Darbojas kur
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Attiecas uz
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.