Re?avanje problema CD/DVD ure?aja: CD/DVD ne?e da ?ita/pi?e

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme sa CD ili DVD jedinicom kada poku?avate da ?itate ili nare?ete medijum.
Problemi koje otklanja
 • CD ili DVD jedinica ne ?ita ili ne upisuje i prikazana je kao onemogu?ena
 • Medijum u CD ili DVD jedinici ne mo?e da se ?ita
 • CD ili DVD jedinica ne mo?e da upisuje na medijum
 • Dobijate neku od slede?ih gre?aka:
  • Upravlja?ki program specifi?an za klasu ili ure?aj nedostaje ili je o?te?en
  • Nije mogu?e prona?i CD ili DVD jedinicu ili ona nije povezana
  • CD ili DVD jedinica ima problem koji spre?ava njen normalan rad
  • CD ili DVD jedinici ne mo?e da se pristupi preko dodeljene oznake disk jedinice
Radi na
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Odnosi se na
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.