DVD/CD diskdzi?u probl?mu labo?ana: nevar las?t/rakst?t DVD/CD

Autom?tiski diagnostic?jiet un izlabojiet probl?mas ar kompaktdisku vai DVD disku diskdzini, m??inot nolas?t datu nes?ju vai taj? ierakst?t.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzinis nenolasa datu nes?ju vai neraksta taj? un tiek par?d?ts k? atsp?jots
 • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzin? ievietoto datu nes?ju nevar nolas?t
 • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzinis nevar ierakst?t datu nes?j?
 • Tiek par?d?ta k?da no ??m k??d?m:
  • Noteiktas klases vai ier?ces draivera tr?kst vai tas ir boj?ts
  • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzini nevar atrast, vai ar? tas nav pievienots
  • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzinim ir radusies probl?ma, kas nov?r? t? pareizu darb?bu
  • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzinim nevar piek??t, izmantojot pie??irtu diskdzi?a burtu
Darbojas kur
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Attiecas uz
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.