Probl?mas autom?tisk? diagnostika/labo?ana: nevar ierakst?t audio

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mas ar ska?u un audio dator?, kad dators neieraksta ska?u.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • P?rbaudiet, vai darbojas pareizie audio pakalpojumi.
 • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir atsp?jota vai izsl?gta sist?m? Windows.
 • P?rbaudiet, vai audio ier?cei ir izsl?gta ska?a.
 • P?rbaudiet, vai audio ier?ces ska?ums nav iestat?ts p?r?k zemu, lai dzird?tu.
 • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir iestat?ta k? noklus?jums.
 • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir pievienota.
 • Tiek par?d?ta k??da, kas nor?da: "Iesp?jams, radusies probl?ma ar audio ier?ci".
Darbojas kur
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Attiecas uz
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.