Windows Aero Glass probl?ma: vizu?lo efektu darb?ba un att?lojums

Autom?tiski diagnostic?jiet un nov?rsiet probl?mas, kad vizu?lie Aero Glass efekti, dizaini un caursp?d?gums nedarbojas vai ir atsp?joti sist?m? Windows Vista j?su dator?.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Programma, kas darbojas, nepar?da Aero efektus
 • Da?i Aero efekti, piem?ram, caursp?d?gums, netiek par?d?ti
 • P?rbaudiet, vai video karte atbalsta Aero nepiecie?amos iestat?jumus, kr?su dzi?umu un vai videokartei ir pietiekama atmi?a, lai atbalst?tu da?us Aero efektus
 • P?rbaudiet, vai nepiecie?amie darbvirsmas pakalpojumi, dizaini un indeksi darbojas vai ir atsp?joti, lai par?d?tu Aero efektus
 • P?rbaudiet, vai pa?reiz?jie str?vas iestat?jumi atbalsta Aero darbvirsmas efektus, piem?ram, darb?bu no akumulatora str?vas
 • Sist?mas Windows robe?as nepar?da Aero caursp?d?gumu
Darbojas kur
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Attiecas uz
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.