TS licenc??anas servera vai RD licenc??anas servera sist?mas ?urn?l? sist?m? Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2 ir re?istr?ts notikums ar ID 17

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 983385 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas Windows Server 2003 2. servisa pakotne 2 (SP2), Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2, termin??a pakalpojumu licenc??anas (TS Licensing) serveris vai att?l?s darbvirsmas licenc??anas (RD Licensing) serveris k??st deaktiviz?ts un var izdot tikai pagaidu licences.

Turkl?t, ?is notikums ir l?dz?gs notikumam, kas re?istr?ts sist?mas ?urn?l?:

Notikuma tips: Br?din?jums
Notikuma avots: TermServLicensing
Notikuma kategorija: Nav
Notikuma ID: 17
Datums: datums
Laiks: laiks
Lietot?js: Nav nor?d?ts
Dators: datora nosaukums
Apraksts:
Viens vai vair?ki termin??a servera licenc??anas sertifik?ti server? datora nosaukums ir boj?ti. Termin??a servera licenc??ana izdos tikai pagaidu licences, l?dz serveris tiks aktiviz?ts atk?rtoti. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet termin??a servera licenc??anas pal?dz?bas t?mu.


Kad notikums ar notikuma ID 17 ir re?istr?ts, jebk?da Microsoft Clearinghouse izmanto?ana, iz?emot atk?rtotai aktiviz??anai, var izrais?t ??du k??du. Kad ?? k??da ir re?istr?ta,TS licenc??anas serveris vai RD licenc??anas serveris tiek deaktiviz?ts , ja serveris ir pievienots internetam un ja pievieno?anas metode ir iestat?ta uz Autom?tiski.
RD licen?u p?rvaldniek? radusies iek??ja licen?u servera izrais?ta k??da. Zi?ojuma numurs: 0xc0110011
Turkl?t notikumu ?urn?la ieraksti var nor?d?t, ka sertifik?tu kr?tuve TS licenc??anas vai RD licenc??anas server?, kas ietver Microsoft Clearinghouse izdotos sertifik?tus, ir boj?ta. Kad ?ie notikumu ?urn?la ieraksti ir re?istr?ti, TS licenc??anas vai RD licenc??anas serveris var tikt deaktiviz?ts un notikumu ?urn?l? tiek re?istr?ts notikums ar notikuma ID 38:

Notikuma tips: K??da
Notikuma avots: TermServLicensing
Notikuma kategorija: Nav
Notikuma ID: 38
Datums: datums
Laiks: laiks
Lietot?js: Nav nor?d?ts
Dators:
Apraksts:
Nevar izveidot licenci klientam k??das d?? ? nevar pievienot sertifik?tu kr?tuvei, k??da c0010020


IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo beidzas der?guma termi?? sertifik?tam, kas ir ciparsertifik?tu ??des sast?vda?a.

Kad TS licenc??anas serveris vai RD licenc??anas serveris tiek aktiviz?ts, izmantojot autom?tisko pievieno?anas metodi, Microsoft Clearinghouse nos?ta uz serveri ciparsertifik?tu ??di, kas apliecina servera ?pa?umties?bas un identit?ti. Sertifik?ta, kas bija ??s ciparsertifik?tu ??des sast?vda?a, der?guma termi?? beidz?s 2010. gada 26. febru?r?. Ta?u TS licenc??anas serveris vai RD licenc??anas serveris sertifik?tu ar beigu?os termi?u interpret? k? boj?tu sertifik?tu. T?d?? tiek re?istr?ts notikums ar notikuma ID 17.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?o labojumfailu problem?tiskaj? TS licenc??anas server? vai RD licenc??anas server?. P?c tam atk?rtoti aktiviz?jiet TS licenc??anas serveri vai RD licenc??anas serveri.

Piez?me.
Kad ?is labojumfails ir instal?ts, notikumu ?urn?l? tiek re?istr?ts br?din?juma notikums ar notikuma ID 46. ?is notikums pieprasa, lai administrators atk?rtoti aktiviz?tu TS licenc??anas serveri vai RD licenc??anas serveri.

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Server 2003 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Server 2003 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura uz skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
889100 K? ieg?t sist?mas Windows Server 2003 jaun?ko servera pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura uz skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
968849 K? ieg?t sist?mas Windows Server 2008 jaun?ko servisa pakotni
Turkl?t, j?b?t instal?tam, k?dam no ?iem komponentiem:
 • Termin??a servera licenc??anas komponents dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003 SP2.
 • TS licenc??anas lomas pakalpojums termin??a pakalpojumu lom? dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008.
 • RD licenc??anas lomas pakalpojums att?l?s darbvirsmas pakalpojumu lom? dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila versiju ang?u valod? (ASV) tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par sist?mas Windows Server 2003 faila inform?ciju
 • Ar ?o labojumfailu tiek instal?ti ne tikai ?aj?s tabul?s nor?d?tie faili, bet ar? saist?tais dro??bas kataloga fails (KBnumurs.cat), kas parakst?ts ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2003 x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Lrwizdll.dll5.2.3790.4700283,64829-Apr-201005:44x86SP2
Lserver.exe5.2.3790.4700349,69628-Apr-201014:53x86SP2
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2003 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Lrwizdll.dll5.2.3790.4700348,67229-Apr-201003:48x64SP2
Lserver.exe5.2.3790.4700538,11229-Apr-201003:48x64SP2
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2003 IA-64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Lrwizdll.dll5.2.3790.4700564,22429-Apr-201003:47IA-64SP2
Lserver.exe5.2.3790.4700995,32829-Apr-201003:47IA-64SP2
Piez?mes par sist?mas Windows Server 2008 faila inform?ciju
Svar?gi!
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? "Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 un Windows Vista" ir nor?d?ti atsevi??i. MUM faili un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Licmgr.exe6.0.6001.22679357,88828-Apr-201015:07x86
Lrwizdll.dll6.0.6001.22679509,95228-Apr-201016:25x86
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,10204-Mar-201005:48Not applicable
Licmgr.exe6.0.6002.22393357,88828-Apr-201015:49x86
Lrwizdll.dll6.0.6002.22393509,95228-Apr-201017:47x86
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,10212-May-200910:48Not applicable
Lserver.dll6.0.6001.22679468,48028-Apr-201016:25x86
Tlsmigplugin.dll6.0.6001.2267975,77628-Apr-201016:27x86
Tlsunattend.exe6.0.6001.226798,70428-Apr-201015:07x86
Tslicensing.events.xmlNot applicable54904-Mar-201005:49Not applicable
Lserver.dll6.0.6002.22393468,48028-Apr-201017:47x86
Tlsmigplugin.dll6.0.6002.2239375,77628-Apr-201017:50x86
Tlsunattend.exe6.0.6002.223938,70428-Apr-201015:49x86
Tslicensing.events.xmlNot applicable54903-Apr-200920:46Not applicable
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Licmgr.exe6.0.6001.22679405,50428-Apr-201015:42x64
Lrwizdll.dll6.0.6001.22679577,53628-Apr-201016:59x64
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,10226-Feb-201004:06Not applicable
Licmgr.exe6.0.6002.22393405,50428-Apr-201016:03x64
Lrwizdll.dll6.0.6002.22393577,53628-Apr-201017:45x64
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,10212-May-200910:50Not applicable
Lserver.dll6.0.6001.22679641,53628-Apr-201016:59x64
Tlsmigplugin.dll6.0.6001.22679102,91228-Apr-201017:02x64
Tlsunattend.exe6.0.6001.2267910,24028-Apr-201015:41x64
Tslicensing.events.xmlNot applicable54926-Feb-201004:06Not applicable
Lserver.dll6.0.6002.22393641,53628-Apr-201017:45x64
Tlsmigplugin.dll6.0.6002.22393102,91228-Apr-201017:48x64
Tlsunattend.exe6.0.6002.2239310,24028-Apr-201016:02x64
Tslicensing.events.xmlNot applicable54903-Apr-200920:42Not applicable
Piez?mes par sist?mas Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju
Svar?gi!
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? "Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 R2 un Windows 7" ir nor?d?ti atsevi??i. MUM un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Licmgr.exe6.1.7600.16385410,62414-Jul-200901:39x64
Lrwizdll.dll6.1.7600.20704586,24001-May-201021:06x64
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,99411-Nov-200923:30Not applicable
Lserver.dll6.1.7600.20704692,22401-May-201021:06x64
Tlsrepplugin.dll6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:41x64
Tlsunattend.exe6.1.7600.2070410,24001-May-201021:03x64
Tslicensing.events.xmlNot applicable54910-Jun-200920:40Not applicable

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet Microsoft zin??anu b?zes rakst? 2021885 nor?d?t?s darb?bas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2021885 Termin??a servera licen?u serveris/att?l?s darbvirsmas licen?u serveris izdod tikai pagaidu licences un re?istr?ts notikums ar ID 17

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,578
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_6c17ec3951182a4e4b41f17a8e1caac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_f970769fccbefc33.manifest
File versionNot applicable
File size718
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_c08a1abccfa5918b8bbf063e5673fbea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_1a546fd03b40631d.manifest
File versionNot applicable
File size718
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_c72269abe8401a30d89f7f768b71e211_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_46631505d118224a.manifest
File versionNot applicable
File size723
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_ea5f622e60a36dd00cf2aded14ba2ef4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_811f3f413892346c.manifest
File versionNot applicable
File size723
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_4486fd76c8d37a88.manifest
File versionNot applicable
File size12,710
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)18:42
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_4651cdcac60f6f84.manifest
File versionNot applicable
File size12,710
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_a18eda3cb7d675fa.manifest
File versionNot applicable
File size97,532
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_a359aa90b5126af6.manifest
File versionNot applicable
File size97,532
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:44
PlatformNot applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_029b53b5464a3cb3d8e938520927a7fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_743daca26c544bdd.manifest
File versionNot applicable
File size722
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1a7d845cb1225d907c29f298a2591a92_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_8df6c7aa9ff613dc.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_67471528631e2966651c3ebab83b357e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_7112d64366f99e23.manifest
File versionNot applicable
File size722
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d16ac8f5e8147145ef5833d211c372d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_c16ccbbbac790d02.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_a0a598fa8130ebbe.manifest
File versionNot applicable
File size13,072
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_a270694e7e6ce0ba.manifest
File versionNot applicable
File size13,072
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_fdad75c07033e730.manifest
File versionNot applicable
File size97,586
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_ff7846146d6fdc2c.manifest
File versionNot applicable
File size97,586
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,588
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_0a1fceebc3cb00832822e3d7c779cb97_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_e25e11b8236a22a9.manifest
File versionNot applicable
File size722
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1584a8c5f053320de2dd9e9571983190_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_b91973e62cd855bd.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_a1141741e213e65c.manifest
File versionNot applicable
File size5,083
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_fe1bf407d116e1ce.manifest
File versionNot applicable
File size98,388
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,461
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable

Rekviz?ti

Raksta ID: 983385 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 9. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix KB983385

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com