Identifikator ?lanka: 983055 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da omogu?ite evidentiranje za Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Ovo vam poma?e da re?ite probleme na koje mo?ete nai?i pri kori??enju programa Outlook Hotmail Connector sa programom Microsoft Office Outlook.

DODATNE INFORMACIJE

Da bismo umesto vas omogu?ili evidentiranje u programu Microsoft Office Outlook Hotmail Connector, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite evidentiranje, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi?u sâm

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ovom ?arobnjaku.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Omogu?avanje evidentiranjaOnemogu?avanje evidentiranja
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50400
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50401


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, mo?ete sa?uvati automatsku ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim je pokrenuti na ra?unaru na kojem je do?lo do problema.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste sami omogu?ili evidentiranje u programu Microsoft Office Outlook Hotmail Connector, sledite ove korake:
 1. U operativnom sistemu Windows Vista, kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Start
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.

  U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
 3. Kliknite na klju? registratora Microsoft Office Outlook Connector. Ako klju? registratora ne postoji, prvo ga morate kreirati. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Izaberite stavku Microsoft.
  2. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  3. Otkucajte Microsoft Office Outlook Connector, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Kliknite dvaput na stavku registratora TracingLevel registry entry. Ako stavka registratora ne postoji, morate je kreirati. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
  2. Otkucajte TracingLevel, a zatim dva puta pritisnite taster ENTER.
 5. U dijalogu Ure?ivanje DWORD vrednosti, u polju Podaci o vrednosti otkucajte 3 , a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Ako ?elite da onemogu?ite funkciju evidentiranja, u polju Podaci o vrednosti otkucajte 0, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options
 7. Kliknite na klju? registratora Mail. Ako klju? registratora ne postoji, prvo ga morate kreirati. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Opcije.
  2. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  3. Otkucajte Mail, a zatim pritisnite taster ENTER.
 8. Kliknite dvaput na stavku registratora EnableLogging. Ako stavka registratora ne postoji, morate je kreirati. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
  2. Otkucajte EnableLogging, a zatim dva puta pritisnite taster ENTER.
 9. U dijalogu Ure?ivanje DWORD vrednosti, u polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 , a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Ako ?elite da onemogu?ite funkciju evidentiranja, u polju Podaci o vrednosti otkucajte 0, a zatim kliknite na dugme U redu.
 10. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 11. Pokrenite Outlook, a zatim pritisnite taster F9 da biste sinhronizovali nalog.
 12. Ako nai?ete na probleme, mo?ete pogledati datoteku evidencije koja ima slede?i format imena datoteke:
  OLC-email@address.com-mm_dd_yyyy-hh-mm-ss_000.log
  Ova datoteka se nalazi u slede?oj fascikli:
  %SYSTEMDRIVE%\users\username\AppData\Local\Temp\OLC Logging

Svojstva

Identifikator ?lanka: 983055 - Poslednji pregled: 20. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook Connector
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbfixme kbmsifixme KB983055

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com