ID c?a bi: 982972 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn kin thc va kh?c ph?c s? c? b sung tai trang web H tr danh cho Doanh nghip Nho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Ban nhn c thng bao li trong PowerPoint khi ban c gng m mt ban trinh bay. Khi ban cho phep PowerPoint sa li, iu nay khin cho PowerPoint gp s c hoc dng hoat ng. PowerPoint cung co th chn cac hinh anh hoc ni dung c lin kt.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2712196
Thng tin chi ti?t v l?i

Cch gi?i quy?t khc

Th?c hi?n theo cc b?c n gi?n sau ? giai quyt s c nay:
 1. Khi ban c nhc cp nht lin kt, khng bm Cp nht Lin kt. Thay vao o, bm Huy. Xem h?nh ?nh
 2. Trn tab Tp, bm Lu vi tn, sau o lu ban trinh bay vao mt th muc. Xem h?nh ?nh
 3. Trn tab Tp, bm ong. Xem h?nh ?nh
 4. Trn tab Tp, bm M, sau o m ban sao mi cua ban trinh bay. Xem h?nh ?nh
 5. Ban c nhc cp nht lin kt cua ban trinh bay. Bm Cp nht Lin kt. Xem h?nh ?nh
 6. Sau khi PowerPoint kt thuc vic th cp nht lin kt, ban nhn c thng bao sau:

  Xem h?nh ?nh
 7. Bm OK.
 8. Bm vao tab Tp , sau o bm Chinh sa Lin kt ti Tp trong phn Tai liu Lin quan. Xem h?nh ?nh
 9. Trong hp thoai Lin kt, chon lin kt ma ban mun thit lp lai, sau o bm vao mt trong nhng tuy chon sau:
  • Cp nht Ngay by gi. S dung tuy chon nay cp nht lin kt ti i tng OLE hoc tp anh.
  • Thay i Ngun. S dung tuy chon nay thay i vi tri ngun cho i tng OLE hoc tp anh.
  • Ngt Lin kt. S dung tuy chon nay ngt lin kt ti tp ngun cho i tng OLE. Trc khi co th ngt lin kt ti tp anh, ban phai thit lp lai lin kt. Sau , b?n c th? nhng ?nh vo ban tr?nh by.
 10. Lu ban trinh bay sau khi ban a chinh sa tt ca cac lin kt a bi ngt trong ban trinh bay.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 982972 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ging 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft PowerPoint Home and Student 2010
T? kha:
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbpubtypekc kbexpertisebeginner kberrmsg kboleapp kbsmbportal KB982972

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com