Raksta ID: 982972 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

M??inot atv?rt prezent?ciju, programm? PowerPoint tiek par?d?ts k??das zi?ojums. Kad ?aujat programm? PowerPoint veikt k??das labo?anu, programma PowerPoint avar? vai p?rst?j darboties. Programm? PowerPoint var tikt blo??ti ar? saist?tie att?li vai saturs.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2712196
Detaliz?ta inform?cija par k??d?m

Profilakse

Izpildiet ??s vienk?r??s darb?bas, lai atrisin?tu ?o probl?mu:
 1. Kad tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu atjaunin?t saites, neklik??iniet uz Update Links (Atjaunin?t saites). T? viet? noklik??iniet uz Cancel (Atcelt). Skat?t att?lu
 2. Ciln? File (Fails) noklik??iniet uz Save as (Saglab?t k?) un p?c tam saglab?jiet prezent?ciju cit? map?. Skat?t att?lu
 3. Ciln? File (Fails) noklik??iniet uz Close (Aizv?rt). Skat?t att?lu
 4. Ciln? File (Fails) noklik??iniet uz Open (Atv?rt) un p?c tam atveriet jaunu prezent?cijas kopiju. Skat?t att?lu
 5. Tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu atjaunin?t prezent?cijas saites. Noklik??iniet uz Update Links (Atjaunin?t saites). Skat?t att?lu
 6. Kad programma PowerPoint beidz m??in?t atjaunin?t saites, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:

  Skat?t att?lu
 7. Noklik??iniet uz Labi.
 8. Noklik??iniet uz cilnes Fails un p?c tam apgabal? Saist?tie dokumenti noklik??iniet uz Redi??t saites uz failiem. Skat?t att?lu
 9. Dialoglodzi?? Links (Saites) atlasiet saiti, kuru v?laties izveidot atk?rtoti, un p?c tam noklik??iniet uz vienas no t?l?k nor?d?taj?m pog?m.
  • Update Now (Atjaunin?t t?l?t). Izmantojiet, lai atjaunin?tu saiti uz OLE objektu vai att?la failu.
  • Change Source (Main?t avotu). Izmantojiet, lai main?tu OLE objekta vai att?la faila avota atra?an?s vietu.
  • Break Link (Saraut saiti). Izmantojiet, lai sarautu saiti uz OLE objekta avota failu. Pirms varat saraut saiti uz att?la failu, jums ir atk?rtoti j?izveido ?? saite. P?c tam varat iegult att?lu prezent?cij?.
 10. Kad visas prezent?cij? ievietot?s boj?t?s saites ir izlabotas, saglab?jiet prezent?ciju.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 982972 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 15. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft PowerPoint Home and Student 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbpubtypekc kbexpertisebeginner kberrmsg kboleapp kbsmbportal KB982972

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com