ID c?a bi: 982760 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU

Microsoft Office Document Imaging (MODI) bi loai bo trong Microsoft Office 2010. Bai vit nay cung cp cac phng phap ma ban co th thc hin theo cai t MODI trn may tinh. Bai vit cung m ta cac phng phap thay th co th dung khi phuc cac chc nng cua mt s tinh nng MODI nht inh.

Gi?i php

cai t Tao anh Tai liu cua Microsoft Office (MODI) s dung vi Microsoft Office 2010, hay s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng php 1: Tai xung va cai t MDI vao B chuyn i tp TIFF

tai xung va cai t MDI vao B chuyn i tp TIFF, hay truy cp vao website Microsoft sau:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30328

Phng phap 2: Cai t MODI bng cach cai t SharePoint Designer 2007

SharePoint Designer 2007 c cung cp di dang tai xung min phi t Trung tm Tai xung cua Microsoft. tai xung SharePoint Designer 2007 va chi bao gm MODI trong khi cai t, hay lam theo cac bc sau y:
 1. Tai xung va chay tp SharePointDesigner.exe t vi tri nay:

  Tai xung SharePoint Designer 2007

 2. Xem lai ri chp nhn giy phep phn mm.
 3. Bm Tuy chinh m cac tuy chon cai t.
 4. Trn tab Tuy chon Cai t, bm mui tn xung va chon Khng kha dung cho ba phn sau:
  • Microsoft Office SharePoint Designer
  • Office Shared Features
  • Cng cu Office

 5. M rng Cng cu Office.
 6. Bm mui tn xung cho tuy chon Microsoft Office Document Imaging, ri chon Chay tt ca t may tinh cua ti.
 7. Bm Cai t By gi, ri bm ong.
Anh chup man hinh hin thi vi tri cua MODI trong khi cai t SharePoint Designer 2007:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Cai t MODI cung vi SharePoint Designer 2007khi ng Microsoft Office Document Imaging, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u ri chon Tt ca Chng trinh.
 2. Bm Microsoft Office ri chon Cng cu Microsoft Office.
 3. Bm Microsoft Office Document Imaging.

Phng phap 3: Cai t MODI cung vi phng tin H thng Office 2007

s dung MODI trong H thng Office 2007 cung vi Office 2010, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bt u qua trinh thit lp H thng Office 2007.
 2. Xem lai ri chp nhn giy phep phn mm.
 3. Bm Tuy chinh m cac tuy chon cai t.
 4. Trn tab Tuy chon Cai t, bm mui tn xung va chon Khng kha dung cho tt ca cac phn.
 5. M rng Cng cu Office.
 6. Bm mui tn xung cho tuy chon Microsoft Office Document Imaging, ri chon Chay tt ca t may tinh cua ti.
 7. Bm Cai t By gi, ri bm ong.
Anh chup man hinh hin thi vi tri cua MODI trong khi cai t h thng Office 2007:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Cai t MODI cung vi Office 2007khi ng Microsoft Office Document Imaging, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u ri chon Tt ca Chng trinh.
 2. Bm Microsoft Office ri chon Cng cu Microsoft Office.
 3. Bm Microsoft Office Document Imaging.
Chu y: Chung ti khng h tr cho cai t song song i vi cac phin ban Office 64 bit va 32 bit. bit thm thng tin v cac phin ban Office 2010 64 bit, hay truy cp website sau cua Microsoft:

cac phin ban Office 2010 64 bit


Lu y: Co th cn tin hanh sa cha Office 2010 sau khi cai t MODI khi s dung phng tin Office 2007. bit thm thng tin v cach s dung Office 2010 vi cac phin ban khac cua Office a c cai t, hay bm vao s bai vit ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:

2121447 Thng tin v cach s dung b va chng trinh Office 2010 trn may tinh ang chay phin ban Office khac

Thng tin thm

Nu ban khng th cai t MODI bng mt trong cac phng phap cung cp trong phn "Giai phap"cua bai vit nay, co mt s phng phap thay th ma ban co th s dung khi phuc mt s chc nng do Microsoft Office Document Imaging cung cp.

Microsoft Office Document Scanning

Cu phn Microsoft Office Document Scanning cua MODI c dung quet tai liu va hin thi tai liu trn may tinh cua ban bng cach s dung bt ky trinh quet nao c cai t. quet tai liu, hay s dung dich vu Windows Fax and Scan. bit thm thng tin v dich vu Windows Fax and Scan, hay truy cp website sau cua Microsoft:
Gi fax
Thit lp may tinh cua ban gi va nhn fax
Chu y Nu ban s dung phn mm quet cua bn th ba hoc mt phn mm quet i kem thit bi quet hoc in cua ban, ban nn lin h vi nha san xut thit bi bit thm thng tin.

Trinh iu khin in Microsoft Office Document Image Writer

Trinh iu khin in Microsoft Office Document Image Writer co trong MODI. Trinh iu khin nay cho phep ban lu moi tai liu Microsoft Office inh dang .tiff hoc inh dang .mdi. Chung ti khuyn ban nn s dung trinh iu khin may in Microsoft XPS Document Writer hoc trinh iu khin May in Windows Fax. bit thm thng tin v Microsoft XPS Document Writer, hay truy cp website sau cua Microsoft:
Gii thiu v Microsoft XPS Document Writer
In sang Microsoft XPS Document Writer

Xem tp .tiff hoc tp .mdi

Nu ban mun xem tp .tiff, hay s dung mt trong s cac ng dung sau:
 • Windows XP: Windows Picture and Fax Viewer
 • Windows Vista va cac phin ban mi hn: Trinh xem Anh trong Windows hoc Phong Anh Windows
Hin Microsoft cha co trinh xem nao xem cac tp .mdi trong Office 2010. m tp .mdi, hay s dung trinh chuyn i cua bn th ba hoc chuyn i tp sang inh dang .tiff ri xem tp trong MODI t Office 2003 hoc t H thng Office 2007. MODI

Nhn dang ky t quang hoc

cung cho phep ban thc hin nhn dang ky t quang hoc (OCR). Bng cach thc hin OCR, khi o ban co th sao chep vn ban t hinh anh a quet hoc t fax vao mt vi tri khac. thc hin chc nng cua tinh nng nay, hay s dung Microsoft OneNote 2010. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong OneNote 2010, trn tab Chen, bm Anh.
 2. inh vi ri m tp a quet. Tp c chen vao OneNote 2010 di dang anh.
 3. Bm chut phai vao anh, bm Sao chep Vn ban t Anh ri dan thng tin nay sang vi tri khac.
OneNote 2010 s dung trinh iu khin may in XPS Document Writer in sang OneNote.

iFilter

Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft :
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Windows TIFF IFilter Installation and Operations Guide.doc ngay by gi.

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

Live Meeting

Trc y, Microsoft Live Meeting s dung MODI tai tai liu Microsoft Word ln mt cuc hop. Gi y Live Meeting cai t mt phin ban cua trinh iu khin may in MODI. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
940842 Ban khng th nhp tai liu vao cuc hop sau khi cai t ng dung khach Live Meeting 2007 chay trn Windows (Trang nay co th co bng ting Anh)
Thu?c tnh

ID c?a bi: 982760 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ging 2013 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? kha:
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo vkbportal107 vkbportal230 KB982760

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com