Raksta ID: 982760 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

L?dzeklis Microsoft Office att?lu apstr?de (MODI) ir iz?emts no programmat?ras Microsoft Office 2010. ?aj? rakst? tiek pied?v?tas metodes, kuras varat izmantot, lai dator? instal?tu MODI. Tiek aprakst?tas ar? alternat?v?s metodes, kuras varat izmantot, lai atg?tu noteiktu MODI l?dzek?u funkcionalit?tes.

Risin?jums

Lai instal?tu l?dzekli Microsoft Office att?lu apstr?de (MODI) izmanto?anai programmat?r? Microsoft Office 2010, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet MDI?TIFF failu p?rveidot?ju

Lai lejupiel?d?tu un instal?tu MDI?TIFF failu p?rveidot?ju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30328

2. metode. MODI instal??ana, instal?jot programmu SharePoint Designer 2007

Programma SharePoint Designer 2007 ir pieejama bez maksas Microsoft lejupiel?des centr?. Lai lejupiel?d?tu programmu SharePoint Designer 2007 un instal??anas laik? ietvertu tikai MODI, veiciet ??s darb?bas:
 1. Lejupiel?d?jiet un palaidiet SharePointDesigner.exe failu no ??s atra?an?s vietas:

  Lejupiel?d?t programmu SharePoint Designer 2007

 2. P?rskatiet un p?c tam pie?emiet programmat?ras licences.
 3. Noklik??iniet uz Customize (Piel?got), lai atv?rtu instal??anas opcijas.
 4. Ciln? Installation Options (Instal??anas opcijas) noklik??iniet uz lejupv?rst?s bulti?as un atlasiet Not Available (Nav pieejams) ?aj?s trij?s sada??s:
  • Microsoft Office SharePoint Designer;
  • Office Shared Features (Office koplietojamie l?dzek?i);
  • Office Tools (Office r?ki).

 5. Izv?rsiet sada?u Office Tools (Office r?ki).
 6. Noklik??iniet uz opcijas Microsoft Office Document Imaging (Microsoft Office att?lu apstr?de) lejupv?rst?s bulti?as un atlasiet Run all from my computer (Palaist visu no mana datora).
 7. Noklik??iniet uz Install Now (Instal?t t?l?t) un p?c tam noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
Ekr?nuz??mums, kur? tiek par?d?ta l?dzek?a MODI atra?an?s vieta programmas SharePoint Designer 2007 instal??anas laik?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
MODI instal??ana programm? SharePoint Designer 2007Lai start?tu l?dzekli Microsoft Office att?lu apstr?de, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam atlasiet All Programs (Visas programmas).
 2. Noklik??iniet uz Microsoft Office un p?c tam atlasiet Microsoft Office Tools (Microsoft Office r?ki).
 3. Noklik??iniet uz Microsoft Office Document Imaging (Microsoft Office att?lu apstr?de).

3. metode. MODI instal??ana programmat?ras Office 2007. gada sist?mas multivid?

Lai Office 2007. gada sist?m? izmantotu l?dzekli MODI kop? ar programmat?ru Office 2010, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. S?ciet Office 2007. gada sist?mas uzst?d??anas procesu.
 2. P?rskatiet un p?c tam pie?emiet programmat?ras licences.
 3. Noklik??iniet uz Customize (Piel?got), lai atv?rtu instal??anas opcijas.
 4. Ciln? Installation Options (Instal??anas opcijas), noklik??iniet uz lejupv?rst?s bulti?as un vis?s sada??s atlasiet Not Available (Nav pieejams).
 5. Izv?rsiet sada?u Office Tools (Office r?ki).
 6. Noklik??iniet uz opcijas Microsoft Office Document Imaging (Microsoft Office att?lu apstr?de) lejupv?rst?s bulti?as un atlasiet Run all from my computer (Palaist visu no mana datora).
 7. Noklik??iniet uz Install Now (Instal?t t?l?t) un p?c tam noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
Ekr?nuz??mums, kur? tiek par?d?ta l?dzek?a MODI atra?an?s vieta Office 2007. gada sist?mas instal??anas laik?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Instal?t MODI programmat?r? Office 2007Lai start?tu l?dzekli Microsoft Office att?lu apstr?de, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam atlasiet All Programs (Visas programmas).
 2. Noklik??iniet uz Microsoft Office un p?c tam atlasiet Microsoft Office Tools (Microsoft Office r?ki).
 3. Noklik??iniet uz Microsoft Office Document Imaging (Microsoft Office att?lu apstr?de).
Piez?me. Office 64 un 32 bitu izdevumos blakus instal?cij?m netiek sniegts atbalsts. Papildinform?ciju par Office 2010 64 bitu izdevumiem skatiet Microsoft vietn?:

Office 2010 64 bitu izdevumi


Piez?me. Izmantojot Office 2007 datu nes?ju, p?c MODI instal??anas, iesp?jams, b?s j?veic Office 2010 labo?ana. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office 2010 izmanto?anu ar vec?k?m Office versij?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2121447 Inform?cija par Office 2010 programmu komplektu un programmu izmanto?anu dator?, kur? darbojas cita Office versija

Papildindorm?cija

Ja MODI nevarat instal?t, izmantojot k?du no metod?m, kas pied?v?tas ?? raksta sada?? ?Risin?jums?, ir pieejamas alternat?vas metodes, lai atg?tu da?u Microsoft Office att?lu apstr?des funkcionalit?tes.

Microsoft Office dokumentu sken??ana

L?dzek?a MODI komponents Microsoft Office dokumentu sken??anai tiek izmantots, lai sken?tu dokumentus un padar?tu tos pieejamus dator?, izmantojot uzst?d?to skeneri. Lai sken?tu dokumentus, izmantojiet pakalpojumu Windows faksu s?t??ana un sken??ana. Papildinform?ciju par pakalpojumu Windows faksu s?t??ana un sken??ana skatiet ??d?s Microsoft vietn?s:
S?t?t faksu
Iestat?t datoru, lai nos?t?tu un sa?emtu faksa zi?ojumus
Piez?me. Ja izmantojat tre?o pu?u sken??anas programmat?ru vai sken??anas programmat?ru, kas iek?auta j?su sken??anas vai druk??anas ier?c?, sazinieties ar ier?ces ra?ot?ju, lai ieg?tu papildinform?ciju.

Microsoft Office dokumentu att?lu rakst?t?ja drukas draiveris

Microsoft Office dokumentu att?lu rakst?t?ja drukas draiveris ir ietverts l?dzekl? MODI. ?is draiveris ?auj saglab?t jebkuru Microsoft Office dokumentu .tiff vai .mdi form?t?. Ieteicams izmantot Microsoft XPS dokumentu rakst?t?ja printera draiveri vai Windows faksa printera draiveri. Papildinform?ciju par Microsoft XPS dokumentu rakst?t?ju skatiet ??d?s Microsoft vietn?s:
Par Microsoft XPS dokumentu rakst?t?ju
Druk??ana, izmantojot Microsoft XPS dokumentu rakst?t?ju

.tiff vai .mdi failu skat??ana

Lai skat?tu .tiff failus, izmantojiet vienu no ??m lietojumprogramm?m:
 • Oper?t?jsist?m? Windows XP: Windows att?lu un faksu skat?t?js
 • Oper?t?jsist?m? Windows Vista un jaun?k?s versij?s: Windows fotoatt?lu skat?t?js vai Windows fotoatt?lu galerija
Pa?laik korpor?cija Microsoft nepied?v? nevienu skat?t?ju .mdi failu skat??anai programmat?r? Office 2010. Lai atv?rtu .mdi failu, izmantojiet tre??s puses konvertoru vai konvert?jiet failu .tiff form?t? un p?c tam skatiet failu Office 2003. vai 2007. gada sist?m? l?dzekl? MODI.

Optisk? rakstz?mju paz??ana

MODI ?auj ar? veikt optisko rakstz?mju paz??anu (OCR ? Optical character recognition). Veicot OCR, varat kop?t tekstu no sken?ta att?la vai faksa zi?ojuma cit? atra?an?s viet?. Lai ieviestu ?? l?dzek?a funkcionalit?ti, izmantojiet programmu Microsoft OneNote 2010. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Programm? OneNote 2010 ciln? Ievietot noklik??iniet uz Att?ls.
 2. Atrodiet un atveriet sken?to failu. Fails tiek ievietots programm? OneNote 2010 k? att?ls.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz att?la, noklik??iniet uz Kop?t tekstu no att?la un p?c tam iel?m?jiet inform?ciju cit? atra?an?s viet?.
Programma OneNote 2010 izmanto XPS dokumentu rakst?t?ja printera draiveri, lai druk?tu programm? OneNote.

iFilter

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet Windows TIFF IFilter Installation and Operations Guide.doc pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Live Meeting

Iepriek? pakalpojum? Microsoft Live Meeting tika izmantots MODI, lai sapulc? aug?upiel?d?tu Microsoft Word dokumentu. Tagad pakalpojums Live Meeting instal? MODI printera draivera versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
940842 Nevarat import?t dokumentus sapulc? p?c tam, kad instal?jat Windows Live Meeting 2007 klientu
Rekviz?ti

Raksta ID: 982760 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 5. febru?ris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo vkbportal107 vkbportal230 KB982760

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com