Straipsnio ID: 982760 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?Microsoft Office Document Imaging? (MODI) pa?alinta i? ?Microsoft Office 2010?. ?iame straipsnyje pateikiami b?dai, kaip ?diegti MODI kompiuteryje. Be to, jame apra?omi alternatyv?s b?dai, kuriais vadovaudamiesi galite atkurti tam tikr? MODI funkcij? galimybes.

Sprendimas

Nor?dami ?diegti ?Microsoft Office Document Imaging? (MODI) ir naudoti su ?Microsoft Office 2010?, pasirinkite vien? i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das: MDI ? TIFF fail? keitiklio atsisiuntimas ir diegimas

Nor?dami atsisi?sti ir ?diegti MDI ? TIFF fail? keitikl? atsidarykite pateikt? ?Microsoft? svetain?:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30328

2 b?das: MODI ?diegimas ?diegiant ?SharePoint Designer 2007?

?SharePoint Designer 2007? pateikta ?Microsoft? atsisiuntimo centre kaip nemokamas atsisiuntimas. Nor?dami atsisi?sti ?SharePoint Designer 2007? ir tik diegimo metu ?traukti MODI, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atsisi?skite ir paleiskite SharePointDesigner.exe fail? i? ?ios vietos

  Atsisi?sti ?SharePoint Designer 2007?

 2. Per?i?r?kite programin?s ?rangos licencijos s?lygas ir su jomis sutikite.
 3. Nor?dami atidaryti diegimo parinktis, spustel?kite Tinkinti.
 4. Skirtuke Diegimo parinktys spustel?kite rodykl? ?emyn ir pa?ym?kite vis? trij? skyri? ?ym?s langel? N?ra:
  • ?Microsoft Office SharePoint Designer?
  • ?Office? bendrinamos funkcijos
  • ?Office? ?rankiai

 5. I?pl?skite ?Office? ?rankiai.
 6. Spustel?kite parinkties Microsoft Office Document Imaging rodykl? ?emyn ir pa?ym?kite Viskas vykdoma mano kompiuteryje.
 7. Spustel?kite ?diegti dabar, o tada ? U?daryti.
Ekrano nuotraukoje parodyta MODI vieta ?SharePoint Designer 2007? diegimo metu:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
MODI diegimas su ?SharePoint Designer 2007?Nor?dami paleisti ?Microsoft Office Document Imaging?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti ir pa?ym?kite Visos programos.
 2. Spustel?kite Microsoft Office ir pa?ym?kite ?Microsoft Office? ?rankiai.
 3. Spustel?kite Microsoft Office Document Imaging.

3 b?das: MODI diegimas naudojant ?2007 Office? sistemos laikmen?

Nor?dami ?2007 Office? sistemoje naudoti ir MODI, ir ?Office 2010? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite ?2007 Office? sistemos s?rankos proces?.
 2. Per?i?r?kite programin?s ?rangos licencijos s?lygas ir su jomis sutikite.
 3. Nor?dami atidaryti diegimo parinktis, spustel?kite Tinkinti.
 4. Skirtuke Diegimo parinktys spustel?kite rodykl? ?emyn ir pa?ym?kite vis? skyri? ?ym?s langel? N?ra:
 5. I?pl?skite ?Office? ?rankiai.
 6. Spustel?kite parinkties Microsoft Office Document Imaging rodykl? ?emyn ir pa?ym?kite Viskas vykdoma mano kompiuteryje.
 7. Spustel?kite ?diegti dabar, o tada ? U?daryti.
Ekrano nuotraukoje parodyta MODI vieta ?2007 Office? sistemos diegimo metu:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
MODI diegimas su ?Office 2007?Nor?dami paleisti ?Microsoft Office Document Imaging?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti ir pa?ym?kite Visos programos.
 2. Spustel?kite Microsoft Office ir pa?ym?kite ?Microsoft Office? ?rankiai.
 3. Spustel?kite Microsoft Office Document Imaging.
Pastaba. 64 ir 32 bit? ?Office? leidim? gretutin?s ?diegtys nepalaikomos. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Office 2010? 64 bit? leidimus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je

?Office 2010? 64 bit? leidimai


Pastaba. ?diegus MODI gali reik?ti pataisyti ?Office 2010?, kai naudojama ?Office 2007? laikmena. Jei norite daugiau su?inoti, kaip naudoti ?Office 2010? su kitomis ?diegtomis ?Office? versijomis, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

2121447 Informacija apie ?Office 2010? paket? ir program? naudojim? kompiuteryje, kuriame paleista kita ?Office? versija

Daugiau informacijos

Jei ?diegti MODI nepavyksta n? vienu i? ?io straipsnio skyriuje ?Sprendimai? pateikt? b?d?, galima pasinaudoti alternatyviais b?dais, kurie leid?ia atkurti kai kurias ?Microsoft Office Document Imaging? funkcijas.

?Microsoft Office? dokument? nuskaitymas

?is MODI ?Microsoft Office? dokument? nuskaitymo komponentas skirtas dokumentams naudojant bet kok? kompiuteryje ?diegt? skaitytuv? nuskaityti ir padaryti juos pasiekiamus. Nor?dami nuskaityti dokumentus, naudokite tarnyb? ?Windows? faksas ir skaitytuvas. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tarnyb? ?Windows? faksas ir skaitytuvas apsilankykite ?iose ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?se:
Fakso siuntimas
Kompiuterio nustatymas, kad si?st? ir priimt? faksogramas
Pastaba. Jei naudojate tre?iosios ?alies nuskaitymo programin? ?rang? arba nuskaitymo programin? ?rang?, kuri ?diegta j?s? nuskaitymo ar spausdinimo ?renginyje, nor?dami gauti daugiau informacijos turite kreiptis ? to ?renginio gamintoj?.

?Microsoft Office Document Image? ra?ytuvo spausdinimo tvarkykl?

?Microsoft Office Document Image? ra?ytuvo spausdinimo tvarkykl? yra ?diegta ? MODI. ?i tvarkykl? suteikia galimyb? ?ra?yti ?Microsoft Office? dokument? .tiff arba .mdi formatu. Rekomenduojame naudoti ?Microsoft XPS? dokument? ra?ytuvo arba ?Windows? fakso spausdintuvo tvarkykles. Daugiau informacijos apie ?Microsoft XPS? dokument? ra?ytuv? rasite apsilank? ?iose ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?se:
Apie ?Microsoft XPS? dokument? ra?ytuv?
Spausdinimas ? ?Microsoft XPS? dokument? ra?ytuv?

.tiff arba .mdi fail? per?i?ra

Jei norite per?i?r?ti .tiff failus, naudokite vien? i? toliau nurodyt? program?:
 • ?Windows XP?: ?Windows? paveiksl?li? ir fakso per?i?ros priemon?
 • ?Windows Vista? ir naujausios versijos: ?Windows? nuotrauk? per?i?ros priemon? arba ?Windows? fotogalerija
?iuo metu n?ra jokios ?Microsoft? per?i?ros priemon?s, kuri? naudojant programoje ?Office 2010? b?t? galima per?i?r?ti .mdi failus. Nor?dami atidaryti .mdi fail?, naudokite tre?iosios ?alies konvertavimo priemon? arba konvertuokite fail? ? .tiff format? ir tada per?i?r?kite j? MODI naudodami ?Office 2003? arba ?2007 Office?.

Optinis ?enkl? atpa?inimas

Be to, MODI suteikia galimyb? vykdyti optin? ?enkl? atpa?inim? (OCR). Vykdydami OCR, nuskaityto vaizdo arba faksogramos tekst? galite nukopijuoti ? kit? viet?. Jei norite naudotis tokia ?ios funkcijos galimybe, naudokite ?Microsoft OneNote 2010?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Programos ?OneNote 2010? skirtuke ?terpimas spustel?kite Paveiksl?lis.
 2. Suraskite ir atidarykite nuskaityt? fail?. Failas ?terpiamas ? program? ?OneNote 2010? kaip paveiksl?lis.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite paveiksl?l?, spustel?kite Kopijuoti tekst? i? paveiksl?lio, tada ?klijuokite informacij? ? kit? viet?.
Programoje ?OneNote 2010? norint spausdinti per ?OneNote? naudojama XPS dokument? ra?ytuvo spausdintuvo tvarkykl?.

?iFilter?

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows TIFF IFilter Installation and Operations Guide.doc? paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

?Live Meeting?

Anks?iau ?Microsoft Live Meeting?I ?Microsoft Word? dokumentams ? susitikim? ?kelti buvo naudojamas MOD. Dabar ?Live Meeting? ?diegia MODI spausdintuvo tvarkykl?s versij?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
940842 ?dieg? ?Windows? skirt? ?Live Meeting 2007? klient? dokument? negalite importuoti ? susitikim?
Savyb?s

Straipsnio ID: 982760 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 27 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo vkbportal107 vkbportal230 KB982760

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com