Instal?jot Office 2010. gada sist?mas izdevumu ar licenc?tu s?jumu, Office 2010. gada sist?mas abonements s?k darboties samazin?tas funkcionalit?tes re??m? (Reduced Functionality Mode ? RFM)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 982756
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • Dator? ir instal?ts Microsoft Office 2010. gada sist?mas abonements.
 • P?c tam dator? tiek instal?ta Office 2010. gada sist?mas versija ar licenc?to s?jumu.
?aj? gad?jum?, kad m??in?t aktiviz?t Office 2010. gada sist?mas abonementu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Aktiviz??ana neizdev?s

Microsoft Office abonementa aktiviz??ana neizdev?s.
Nepiecie?amas periodiskas aktiviz??anas, lai p?rbaud?tu ?? produkta abonementu, un t?d?j?di abonements netiktu p?rtraukts. Ja m??in?jumi aktiviz?t produktu joproj?m ir nesekm?gi, iesp?jams, Office produkt? ir atsp?jota redi???anas funkcija.
Lai nodro?in?tu, ka tiek saglab?ta piln?ga produkta funkcionalit?te, uzziniet vair?k par to, k? iesp?jami dr?z nov?rst ?o probl?mu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka Office 2010. gada sist?mas versijas ar licenc?to s?jumu instal?cija p?rraksta re?istra v?rt?bu UserOperations sada?? OfficeSoftwareProtectionPlatform. Kam?r ?? re?istra v?rt?ba b?s iestat?ta uz "0", abonementa aktiviz??anai neizdosies atjaunot Office 2010. gada sist?mas abonementu. Ja ?? probl?ma netiek nov?rsta, Office 2010. gada sist?mas abonementa izdevums s?ks darboties samazin?tas funkcionalit?tes re??m? (RFM).

RISIN?JUMS

Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja lab?k v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai atrisin?tu ?o probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu, p?c tam noklik??iniet uz Palaist dialoglodzi?? Failu lejupiel?de un izpildiet vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50408


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?. P?c tam varat palaist ?o labo?anu dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai ?o probl?mu nov?rstu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
 1. Start?jiet re?istra redaktoru:

  Sist?mai Windows Vista un Windows 7:
  1. noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
   Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
  Sist?mai Windows XP:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), uz Run (Izpild?t), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Re?istr? atrodiet ??du re?istra v?rt?bu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\UserOperations
 3. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 4. Ierakstiet 1 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Aizveriet re?istra redaktoru.
 6. Restart?jiet datoru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 982756 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 3.0
Atsl?gv?rdi: 
kbinstallation kbactivation kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmsifixme kbfixme KB982756

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com