C?p Nh?t ngày 9 tháng 4 năm 2014 b? l?c Email rác Outlook 2010 (KB982726)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 982726 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cung c?p các b? l?c Email rác trong Microsoft Outlook 2010 v?i đ?nh ngh?a hơn hi?n t?i c?a các đ?c tính xác đ?nh các thư email rác. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2014.

Thông tin thêm

Chi ti?t cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

gói 32-bit

T?p sau đây có s?n đ? t?i xu?ng t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
64-bit gói

T?p sau đây có s?n đ? t?i xu?ng t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Cách xác đ?nh xem b?n c?p nh?t có đư?c cài đ?t chuyên bi?t hay không

Đ? xác đ?nh b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, làm theo nh?ng bư?c sau phù h?p v?i hệ điều hành b?n đang ch?y.

Windows8
 1. Vu?t vào t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó b?m vào tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng chu?t, tr? chu?t vào góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, sau đó b?m vào tra c?u.
 2. Trong các ?ng d?ng , g?B?n c?p nh?t Windows, ch?m ho?c b?m cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó ch?m ho?c b?m vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 3. Ki?m tra danh sách cho các b?n C?p Nh?t KB982726. N?u b?n C?p Nh?t trong danh sách, ghi l?i cài đ?t chuyên bi?t trên ngày.
Lưu ? D? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, đ?nh v? và b?m C?p Nh?t KB982726 và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

Windows
7
 1. B?m B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  VistaStartButton
  , g? Appwiz.cpl trong h?p tra c?u chương tr?nh và t?p , và sau đó nh?n Enter.
 2. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 3. Trong danh sách các b?n C?p Nh?t, xác đ?nh b?n C?p Nh?t KB982726.
 4. N?u b?n C?p Nh?t KB982726 n?m trong danh sách các b?n C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính.
Lưu ? D? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, đ?nh v? và b?m C?p Nh?t KB982726 và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

Video: Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows 7


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =6a090860-830c-4beb-a927-642fa65c6ac8 VideoUrl =http://aka.MS/r5bvq0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2


Windows Vista
 1. B?m B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , g? appwiz.cpl trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n Enter.
 2. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 3. Trong danh sách các b?n C?p Nh?t, xác đ?nh b?n C?p Nh?t KB982726.
 4. N?u b?n C?p Nh?t KB982726 n?m trong danh sách các b?n C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính.
Lưu ? Đ? d? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t KB982726 r?i sau đó b?m d? cài đ?t chuyên bi?t.
Windows XP
 1. B?m vào B?t đ?u và sau đó b?m Ch?y.
 2. Nh?p appwiz.cpl và sau đó b?m OK.
 3. B?m đ? ch?n hộp kiểm Hi?n th? thông tin C?p Nh?t .
 4. Trong danh sách các b?n C?p Nh?t, xác đ?nh b?n C?p Nh?t KB982726.
 5. N?u b?n C?p Nh?t KB982726 n?m trong danh sách các b?n C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính.
Lưu ? Đ? d? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t KB982726 r?i sau đó b?m xoá.

Thông tin v? t?p

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.

32 bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlfltr.dat14.0.13929.5273,571,84012 tháng 8 năm 201408:41

64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlfltr.dat14.0.13929.5273,571,84012 tháng 8 năm 201408:41

V?n đ? đ? bi?t

Windows Update có th? tr? v? m? l?i 646 ho?c m? l?i 0x80070646. K?t qu? là các b?n C?p Nh?t chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công t? Microsoft Update ho?c qua m?t cài đ?t chuyên bi?t th? công b?ng cách s? d?ng c?/yên và/th? đ?ng .

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách kh?c ph?c s? c? này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2258121 m? l?i "0x80070646," "646" ho?c "1606" khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Office

B?n c?ng có th? g?p ph?i các s? c? sau khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này:
 • cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t không thành công
 • H? th?ng ti?p t?c nh?c b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này m?c dù b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t nó
 • Màn h?nh không t?i
N?u b?n g?p b?t k? v?n đ? này, h?y th? các phương pháp sau.

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p .msp

B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows Installer (.msp) t?p tin đ?y đ?. T?p .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p thi hành t? gi?i nén. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Thông tin cho qu?n tr? viên v? cách cài đ?t chuyên bi?t c?u ph?n c? th?

N?u b?n C?p Nh?t đi?m cài đ?t chuyên bi?t qu?n tr? c?a b?n và sau đó b?n recache và cài đ?t chuyên bi?t l?i Outlook 2010 trên máy tính khách, b?n có th? ch?y dòng lệnh bao g?m các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [ danh sách các tính năng ] thu?c tính. Thu?c tính này xác đ?nh xem b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t c?u ph?n c? th? c?a Outlook 2010 t? h?nh ?nh qu?n tr?.
B?n c?p nh?t này, giá tr? cho các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [ danh sách các tính năng ] thu?c tính này như sau:
OUTLOOKFiles
Ho?c, b?n có th? thay th? các cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? tham s? đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các c?u ph?n c?a Microsoft Office trên máy tính khách.
Đ? bi?t thêm thông tin v? chính sách v? cách e-mail l?c b?ng các b? l?c email rác trong Outlook ho?c trong Exchange Server, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Mô t? chính sách đ?i v?i cách e-mail đư?c l?c b?i b? l?c email rác trong Outlook ho?c trong Exchange Server
Trung tâm K? thu?t H? th?ng Office có các b?n c?p nh?t m?i nh?t và tài nguyên tri?n khai chi?n lư?c cho t?t c? các phiên b?n c?a Office. Đ? bi?t thêm thông tin v? Trung tâm h? th?ng Office, ghé thăm website sau c?a Microsoft:

Thu?c tính

ID c?a bài: 982726 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 33.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbexpertisebeginner atdownload kbsurveynew kbcip kbvideocontent kbmt KB982726 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 982726

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com