a co mt ban nng cp tng hp cho.NET Framework 3.5 SP1 trong Windows 7 va trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 982526 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Ban nng cp tng hp nay giai quyt cac s c v Microsoft .NET Framework 3.5 Goi Dich vu 1 (SP1) trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2. Nu ban chay ng dung trinh duyt Windows Presentation Foundation (WPF) XAML co tin cy mt phn trong trinh duyt Mozilla Firefox, ban nng cp tng hp nay cung v hiu hoa iu khin ActiveX cua Trinh duyt Web (WebOC) trong Microsoft .NET Framework 3.0 Goi Dich vu 2 (SP2).

Chu y
 • Tinh nng WPF co trong .NET Framework 3.0.
 • .NET Framework 3.0 SP2 co trong .NET Framework 3.5 SP1.

THNG TIN THM

bit thm thng tin, hay xem bai vit sau y trong C s Kin thc Microsoft:
 • 958488 a co mt ban cp nht cho Microsoft .NET Framework 3.5 Goi Dich vu 1 trn Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • 979900 a co mt ban cp nht cho .NET Framework 3.5 Goi Dich vu 1 trong Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin v ban cp nht

Thng tin tai xung

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:

i vi tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.

i vi tt ca phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7 va cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.

i vi tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.


? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

Chuyn dong lnh cho cp nht nay

bit thm thng tin v chuyn dong lnh c h tr bi ban cp nht nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc cua Microsoft:
934307 M ta Trinh cai t c lp cua Windows Update (Wusa.exe) va cua tp .msu trong Windows Vista va trong Windows Server 2008

iu kin tin quyt

Khng yu cu iu kin tin quyt cho ban cp nht nay.

Yu c?u kh?i ?ng l?i

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ban ap dung ban cp nht nay nu tp bi anh hng hin khng c s dung

Thng tin v loai bo ban cp nht

loai bo ban cp nht nay, hay s dung muc Chng trinh va Tinh nng trong Pa-nen iu khin.

Thng tin tp

Phin ban ting Anh (Hoa Ky) cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh i vi tp.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dfshim.dll4.0.31106.01,130,82425-Nov-200919:47x86
Netfxperf.dll4.0.31106.049,47225-Nov-200919:47x86
Mscorees.dll4.0.31106.011,60025-Nov-200919:47x86
Mscoree.dll4.0.31106.0297,80825-Nov-200919:47x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74401-Mar-201023:26x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28002-Mar-201023:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28001-Mar-201023:26x86
Presentationcore.dll3.0.6920.50014,214,78402-Mar-201023:24x86
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200921:14Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610-Jun-200921:14x86
Presentationcore.dll3.0.6920.50014,214,78401-Mar-201023:26x86
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200921:14Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610-Jun-200921:14x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74402-Mar-201023:24x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74401-Mar-201023:26x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001130,40802-Mar-201023:24x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001130,40801-Mar-201023:26x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26402-Mar-201023:24x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26401-Mar-201023:26x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17602-Mar-201023:24x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17601-Mar-201023:26x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28002-Mar-201023:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28001-Mar-201023:26x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dfshim.dll4.0.31106.01,942,85625-Nov-200919:47x64
Netfxperf.dll4.0.31106.048,96025-Nov-200919:47x64
Mscorees.dll4.0.31106.011,60025-Nov-200919:47x64
Mscoree.dll4.0.31106.0444,75225-Nov-200919:47x64
Presentationcore.dll3.0.6920.50013,996,67202-Mar-201023:23x64
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200920:30Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610-Jun-200920:30x64
Presentationcore.dll3.0.6920.50013,996,67201-Mar-201023:25x64
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200920:30Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610-Jun-200920:30x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50014,636,67202-Mar-201023:23x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50014,636,67201-Mar-201023:25x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001171,36802-Mar-201023:23x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001171,36801-Mar-201023:25x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35202-Mar-201023:23x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35201-Mar-201023:25x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92802-Mar-201023:23x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92801-Mar-201023:25x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,110,01602-Mar-201023:23x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,110,01601-Mar-201023:25x64
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dfshim.dll4.0.31106.03,717,96025-Nov-200919:47
Netfxperf.dll4.0.31106.099,66425-Nov-200919:47
Mscorees.dll4.0.31106.011,58425-Nov-200919:47
Mscoree.dll4.0.31106.0856,40025-Nov-200919:47

Thu?c tnh

ID c?a bi: 982526 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
T? kha:
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB982526

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com