Programmat?rai.NET Framework 3.5 SP1 ir pieejams atjaunin?jumu apkopojums sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 982526 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?is atjaunin?jumu apkopojums nov?r? Microsoft .NET Framework 3.5 1. servisa pakotnes (SP1) probl?mas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. Ja izmantojat da??ji uzticamas Windows prezent?ciju pamata (Windows Presentation Foundation ? WPF) XAML p?rl?ka lietojumprogrammas p?rl?kprogramm? Mozilla Firefox, ?is atjaunin?jumu apkopojums atsp?jo ar? Web Browser ActiveX vad?klu (WebOC) Microsoft .NET Framework 3.0 2. servisa pakotn? (SP2).

Piez?me.
 • WPF l?dzeklis ir iek?auts programmat?r? .NET Framework 3.0.
 • .NET Framework 3.0 SP2 ir iek?auta .NET Framework 3.5 SP1.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet ?os Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
 • 958488 Pieejams atjaunin?jums programmat?ras Microsoft .NET Framework 3.5 1. servisa pakotnei sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2
 • 979900 Pieejams atjaunin?jums programmat?ras .NET Framework 3.5 1. servisa pakotnei sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Inform?cija par atjaunin?jumu

Inform?cija par lejupiel?di

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.

Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.

Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 platformas versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.


Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Komandrindas sl?d?i ?im atjaunin?jumam

Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandrindas sl?d?iem, ko atbalsta ?is atjaunin?jums, noklik??iniet uz ??da raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
934307 Apraksts par Windows atjaunin??anas savrupo instal??anas programmu (Wusa.exe) un .msu failiem sist?m? Windows Vista un Windows Server 2008

Priek?nosac?jumi

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators nav j?restart?, ja ietekm?tie faili netiek izmantoti.

Inform?cija par atjaunin?juma no?em?anu

Lai no?emtu ?o atjaunin?jumu, izmantojiet vad?bas pane?a vienumu Programmas un l?dzek?i.

Inform?cija par failu

Ar ?o atjaunin?juma versiju ang?u valod? (ASV) tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti turpm?kaj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dfshim.dll4.0.31106.01,130,82425-Nov-200919:47x86
Netfxperf.dll4.0.31106.049,47225-Nov-200919:47x86
Mscorees.dll4.0.31106.011,60025-Nov-200919:47x86
Mscoree.dll4.0.31106.0297,80825-Nov-200919:47x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74401-Mar-201023:26x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28002-Mar-201023:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28001-Mar-201023:26x86
Presentationcore.dll3.0.6920.50014,214,78402-Mar-201023:24x86
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200921:14Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610-Jun-200921:14x86
Presentationcore.dll3.0.6920.50014,214,78401-Mar-201023:26x86
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200921:14Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610-Jun-200921:14x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74402-Mar-201023:24x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74401-Mar-201023:26x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001130,40802-Mar-201023:24x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001130,40801-Mar-201023:26x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26402-Mar-201023:24x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26401-Mar-201023:26x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17602-Mar-201023:24x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17601-Mar-201023:26x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28002-Mar-201023:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28001-Mar-201023:26x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dfshim.dll4.0.31106.01,942,85625-Nov-200919:47x64
Netfxperf.dll4.0.31106.048,96025-Nov-200919:47x64
Mscorees.dll4.0.31106.011,60025-Nov-200919:47x64
Mscoree.dll4.0.31106.0444,75225-Nov-200919:47x64
Presentationcore.dll3.0.6920.50013,996,67202-Mar-201023:23x64
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200920:30Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610-Jun-200920:30x64
Presentationcore.dll3.0.6920.50013,996,67201-Mar-201023:25x64
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200920:30Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610-Jun-200920:30x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50014,636,67202-Mar-201023:23x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50014,636,67201-Mar-201023:25x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001171,36802-Mar-201023:23x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001171,36801-Mar-201023:25x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35202-Mar-201023:23x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35201-Mar-201023:25x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92802-Mar-201023:23x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92801-Mar-201023:25x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,110,01602-Mar-201023:23x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,110,01601-Mar-201023:25x64
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dfshim.dll4.0.31106.03,717,96025-Nov-200919:47
Netfxperf.dll4.0.31106.099,66425-Nov-200919:47
Mscorees.dll4.0.31106.011,58425-Nov-200919:47
Mscoree.dll4.0.31106.0856,40025-Nov-200919:47

Rekviz?ti

Raksta ID: 982526 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 11. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB982526

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com