M?t C?p Nh?t rollup là có s?n cho Khuôn kh? .NET 3.5 SP1 và cho các Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trong Windows XP và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 982524 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Update rollup này đ?a ch? các v?n đ? c?a Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 (SP1) và Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003. N?u b?n ch?y m?t ph?n ni?m tin Windows Presentation Foundation (WPF) XAML tr?nh duy?t các ?ng d?ng (XBAPs) trong tr?nh duy?t Mozilla Firefox, update rollup này vô hi?u hóa đi?u khi?n ActiveX trình duyệt Web (WebOC) trong Microsoft Khuôn kh? .NET 3,0 SP2.

Lưu ?
 • Các tính năng WPF đư?c bao g?m trong Khuôn kh? .NET 3.0.
 • Khuôn kh? .NET 3,0 SP2 đư?c bao g?m trong Khuôn kh? .NET 3.5 SP1.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây:
 • 976576 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 và các Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 trong Windows Server 2003 và Windows XP
 • 977354 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho các Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 trong Windows Server 2003 và Windows XP

C?p nh?t thông tin

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?aWindows Server 2003 và Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.

Cho t?t c? các h? tr?IA-64-d?a Phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này

Đ? bi?t thêm thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, h?y xem Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cài đ?t chuyên bi?t Windows.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t Windows, h?y truy c?p các Windows Installer MSDN web site.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t trong các phiên b?n sau đây c?a NET Framework:

 • Khuôn kh? .NET 2.0 SP2
 • NET Framework 3,5 SP1
Ngoài ra, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau gói d?ch v?:
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c m?t phiên b?n sau nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào web site t?i v? sau c?a Microsoft: http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=132022

Lưu ? Windows Installer 3.1 đư?c bao g?m trong Windows XP SP3, trong Windows Server 2003 SP1, trong Windows Server 2003 SP2 và Windows XP Professional x 64 Edition.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang không đư?c s? d?ng.

C?p nh?t thông tin lo?i b?

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP và Windows Server 2003
Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824B?y tháng mư?i m?t, 200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0297,808B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.049,488B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
netfxsbs12.hkf41,392B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.30902.013,672B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.30902.013,696B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.Data.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,688B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07

LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430-Mar-201008: 02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830-Mar-201008: 06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
mscoree.dll4.0.31106.0297,808B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
netfxperf.dll4.0.31106.049,472B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
netfxsbs12.hkf41,392B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.31106.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.31106.013,696B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.Data.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,672B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 Edition
Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 Tháng ba, 201006: 33
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 Tháng ba, 201006: 33
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016170,85631 Tháng ba, 201006: 33
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92831 Tháng ba, 201006: 33
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 Tháng ba, 201006: 33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 Tháng ba, 201006: 33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
dfshim.dll4.0.31106.01,942,848B?y tháng mư?i m?t, 200905: 30
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824B?y tháng mư?i m?t, 200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0444,752B?y tháng mư?i m?t, 200905: 27
mscoree.dll4.0.31106.0297,808B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200905: 27
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.048,960B?y tháng mư?i m?t, 200905: 28
netfxperf.dll4.0.31106.049,488B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
netfxsbs12.hkf41,392B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.30902.013,672B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.30902.013,696B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.Data.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,688B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.014,160B?y tháng mư?i m?t, 200905: 28
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.014,160B?y tháng mư?i m?t, 200905: 28
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.014,160B?y tháng mư?i m?t, 200905: 28
SharedReg12.dll4.0.31106.014,160B?y tháng mư?i m?t, 200905: 28
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630-Mar-201007: 32
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630-Mar-201007: 32
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230-Mar-201007: 28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230-Mar-201007: 28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35230-Mar-201007: 28
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430-Mar-201008: 02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030171,36830-Mar-201007: 32
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830-Mar-201008: 06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92830-Mar-201007: 32
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630-Mar-201007: 32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630-Mar-201007: 32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
dfshim.dll4.0.30902.01,942,856Sáu tháng mư?i m?t, 200907: 59
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
mscoree.dll4.0.30902.0444,752Sáu tháng mư?i m?t, 200907: 56
mscoree.dll4.0.31106.0297,808B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
mscorees.dll4.0.30902.011,584Sáu tháng mư?i m?t, 200907: 57
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
netfxperf.dll4.0.30902.047,936Sáu tháng mư?i m?t, 200907: 57
netfxperf.dll4.0.31106.049,472B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
netfxsbs12.hkf41,392B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.31106.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.31106.013,696B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.Data.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,672B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.30902.014,144Sáu tháng mư?i m?t, 200907: 57
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.30902.014,144Sáu tháng mư?i m?t, 200907: 57
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.30902.014,144Sáu tháng mư?i m?t, 200907: 57
SharedReg12.dll4.0.30902.014,144Sáu tháng mư?i m?t, 200907: 57
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
dfshim.dll4.0.31106.03,717,960B?y tháng mư?i m?t, 200907: 25
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824B?y tháng mư?i m?t, 200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0856,384B?y tháng mư?i m?t, 200907: 26
mscoree.dll4.0.31106.0297,808B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200907: 21
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.099,648B?y tháng mư?i m?t, 200907: 26
netfxperf.dll4.0.31106.049,488B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
netfxsbs12.hkf41,392B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.30902.013,672B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.30902.013,696B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.Data.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,688B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.020,304B?y tháng mư?i m?t, 200907: 22
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.020,304B?y tháng mư?i m?t, 200907: 22
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.020,304B?y tháng mư?i m?t, 200907: 22
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
SharedReg12.dll4.0.31106.020,304B?y tháng mư?i m?t, 200907: 22
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200909: 07
LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
dfshim.dll4.0.31106.03,717,952B?y tháng mư?i m?t, 200911: 04
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
mscoree.dll4.0.31106.0856,400B?y tháng mư?i m?t, 200911: 05
mscoree.dll4.0.31106.0297,808B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200911: 01
mscorees.dll4.0.31106.011,600B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
netfxperf.dll4.0.31106.099,648B?y tháng mư?i m?t, 200911: 05
netfxperf.dll4.0.31106.049,472B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
netfxsbs12.hkf41,392B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.31106.013,656B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,640B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.31106.013,696B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.Data.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,672B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,664B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.020,288B?y tháng mư?i m?t, 200911: 01
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.020,288B?y tháng mư?i m?t, 200911: 01
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.020,288B?y tháng mư?i m?t, 200911: 01
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51
SharedReg12.dll4.0.31106.020,288B?y tháng mư?i m?t, 200911: 01
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648B?y tháng mư?i m?t, 200913: 51

V?n đ? đ? bi?t

 • Cho bi?t thêm thông tin v? các v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t cho Khuôn kh? .NET 2.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  923100 Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t cho các Khuôn kh? .NET 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, ho?c 3,5, b?n có th? nh?n Windows Update l?i m? "0x643" ho?c c?a s? cài đ?t chuyên bi?t m? l?i "1603"
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t trên x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  923101 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 2.0 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 x 64 Edition: "l?i 1324. C?p 'Program Files' ch?a m?t kí t? đ?i di?n không h?p l?"
 • Cho bi?t thêm thông tin v? các v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t cho Khuôn kh? .NET 3.5 SP1 và NET Framework 2.0 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2197146 C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 và Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 có th? gây ra s? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft xu?t hi?n thay v? tiêu đ? đ?y đ? c?a các C?p Nh?t trong m?c thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 982524 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB982524 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 982524

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com