?????? ????? .net Framework 3.5 SP1 ?? .net Framework 2.0 SP2 Windows XP ?? Windows Server 2003 ?? ??? ?????? ???? ??

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 982524 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

??????

?? ?????? ????? Microsoft .net Framework 3.5 ?????? ??? 1 (SP1) ?? Microsoft.NET Framework 2.0 ?????? ??? 2 (SP2) Windows XP ?? Windows Server 2003 ??? ??? ???????? ?? ???????? ?? ?? ???? ??? Mozilla Firefox ???????? ??? partial ??????? Windows ????????? ???? (WPF) XAML ???????? ????????? (XBAPs) ????? ???, ?? ?? ?????? ????? Microsoft .net Framework 3.0 SP2 ??? ??? ???????? ActiveX ???????? (WebOC) ????? ???? ???

???
 • .NET Framework 3.0 ??? WPF ?????? ????? ???
 • .NET Framework 3.0 SP2 .net Framework 3.5 SP1 ??? ????? ???

???? ???????

???? ??????? ?? ??? Microsoft ????? ??? ???? ?? ????:
 • 976576 ?????? ?? ???, .net Framework 3.5 ?????? ??? 1 ?? .net Framework 2.0 ?????? ??? 2 ??? Windows Server 2003, ?? Windows XP ??? ?????? ???? ??
 • 977354 ??? ?????? .net Framework 3.5 ?????? ??? 1 ?? ??? Windows Server 2003, ?? Windows XP ??? ?????? ???? ??

?????? ???????

??????? ??????? ????

????? ??????? Microsoft ??????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ?????? ???:

?? ??? ??? ??????? x86-?????? ????????? ?? ??? xWindows Server 2003, ?? Windows XP ??
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
???????
?????? ?????? ?? ??????? ?????

??? ?? ??? ??????? x64-?????? ????????? ?? Windows Server 2003, ?? Windows XP Professional x64 ??????? ?? x
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
???????
?????? ?????? ?? ??????? ?????

??? ?? ??? ??????IA-64-?????? ????????? ?? Windows Server 2003
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
???????
?????? ?????? ?? ??????? ?????


Microsoft ?????? ??????? ?? ??????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
119591 ?????? ?????? ?? Microsoft ?????? ??????? ?? ??????? ???? ?? ??? ????
Microsoft ?? ????? ??????? ?? ??? ?????? Microsoft ?? ????? ????? ???? ?? ?? ?????? ????? ??? ?????????? ????? ???? ??? ????? ?? ????? ??? ???? ?? ??????? ???????? ?? ????? ??? ??? ???????-??????????? ????? ?? ???????? ???

?? ?????? ?? ??? ???? ?????? ???????

?? ?????? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ??????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, ????? Windows ???????? ????? ???? ?????.

Windows ???????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, ?? ???? Windows ???????? MSDN ??? ????.

??????????

?? ?????? ?? ??????? ???? ?? ???, ???? ?? .net Framework ??????? ???? ?????:

 • .NET Framework 2.0 SP2
 • .NET Framework 3.5 SP1
??? ??, ??? ?? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ???? ?????:
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
?? ?????? ?? ??????? ???? ?? ???, ???? Windows ???????? 3.1 ?? ?????? ??????? ?? ???????? ?? ??????? ???? ?????? ??? Windows Installer ?? ?????? ??????? ??????? ???? ?? ???, ????? Microsoft ??????? ??? ???? ?? ????: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=132022

??? Windows ???????? 3.1 Windows XP SP3 ???, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 SP2 ??? ?? Windows XP Professional x64 ??????? ????? ???

???????? ????????

???? ??????? ???????? ???? ???? ?? ??? ??, ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ??? ???????? ?? ???????? ???? ?? ??? ?????

?????? ??????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?? ???, ???????? ???? ??? ??????????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ????? ?????

????? ???????

?? ?????? ?? ????????? (??????? ????? ???????) ??????? ??????? ?? ????? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ???? ??? ??????? ???? ??? ?????? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ??????? ????????? ??? (UTC ???) ??? ???????? ???? ???? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????? ?????? ??? ??? (DST) ???? ??? ?????? ?? ??? ???? ??????? ???????? ?? ?? ??????? ?? ??? ????????? ???? ???? ?? ?? ??????? ?? ??? ??????????? ???? ??? ??, ?????? ?? ??? ??? ???? ????
??? ?????? ?? ??? x86-?????? ????????? ?? Windows XP ?? Windows Server 2003 ?? x
GDR ???? ????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831-Mar-201007: 16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831-Mar-201007: 16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431-Mar-201007: 10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431-Mar-201007: 10
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431-Mar-201007: 10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831-Mar-201007: 16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631-Mar-201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031-Mar-201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031-Mar-201007: 16
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-??-200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-??-200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.049,48807-??-200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-??-200909: 07
netfxsbs12.hkf41,39207-??-200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.30902.013,67207-??-200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_system.configuration.install.dll4.0.30902.013,69607-??-200909: 07
sbs_system.data.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,68807-??-200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07

LDR ???? ????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430-Mar-201008: 02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830-Mar-201008: 06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-??-200913: 51
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-??-200913: 51
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200913: 51
netfxperf.dll4.0.31106.049,47207-??-200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-??-200913: 51
netfxsbs12.hkf41,39207-??-200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,66407-??-200913: 51
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.31106.013,65607-??-200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_system.configuration.install.dll4.0.31106.013,69607-??-200913: 51
sbs_system.data.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,67207-??-200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,66407-??-200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
??? ?????? ?? ??? x x64-?????? ????????? ?? Windows Server 2003, ?? Windows XP Professional x64 ???????
GDR ???? ????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031-Mar-201006: 33
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031-Mar-201006: 33
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831-Mar-201007: 16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831-Mar-201007: 16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231-Mar-201006: 27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231-Mar-201006: 27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431-Mar-201007: 10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431-Mar-201007: 10
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35231-Mar-201006: 27
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431-Mar-201007: 10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016170,85631-Mar-201006: 33
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831-Mar-201007: 16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92831-Mar-201006: 33
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631-Mar-201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631-Mar-201006: 33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631-Mar-201006: 33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031-Mar-201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031-Mar-201007: 16
dfshim.dll4.0.31106.01,942,84807-??-200905: 30
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-??-200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0444,75207-??-200905: 27
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-??-200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200905: 27
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.048,96007-??-200905: 28 ?? ???
netfxperf.dll4.0.31106.049,48807-??-200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-??-200909: 07
netfxsbs12.hkf41,39207-??-200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.30902.013,67207-??-200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_system.configuration.install.dll4.0.30902.013,69607-??-200909: 07
sbs_system.data.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,68807-??-200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.014,16007-??-200905: 28 ?? ???
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.014,16007-??-200905: 28 ?? ???
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.014,16007-??-200905: 28 ?? ???
SharedReg12.dll4.0.31106.014,16007-??-200905: 28 ?? ???
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
LDR ???? ????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630-Mar-201007: 32
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630-Mar-201007: 32
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230-Mar-201007: 28 ?? ???
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230-Mar-201007: 28 ?? ???
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35230-Mar-201007: 28 ?? ???
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430-Mar-201008: 02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030171,36830-Mar-201007: 32
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830-Mar-201008: 06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92830-Mar-201007: 32
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630-Mar-201007: 32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630-Mar-201007: 32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
dfshim.dll4.0.30902.01,942,85606-??-200907: 59
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-??-200913: 51
mscoree.dll4.0.30902.0444,75206-??-200907: 56
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-??-200913: 51
mscorees.dll4.0.30902.011,58406-??-200907: 57
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200913: 51
netfxperf.dll4.0.30902.047,93606-??-200907: 57
netfxperf.dll4.0.31106.049,47207-??-200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-??-200913: 51
netfxsbs12.hkf41,39207-??-200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,66407-??-200913: 51
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.31106.013,65607-??-200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_system.configuration.install.dll4.0.31106.013,69607-??-200913: 51
sbs_system.data.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,67207-??-200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,66407-??-200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.30902.014,14406-??-200907: 57
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.30902.014,14406-??-200907: 57
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp10.dll4.0.30902.014,14406-??-200907: 57
SharedReg12.dll4.0.30902.014,14406-??-200907: 57
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
Windows Server 2003 ?? IA-x64-?????? ????????? ?? ??? ??? ???????
GDR ???? ????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
dfshim.dll4.0.31106.03,717,96007-??-200907: 25
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-??-200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0856,38407-??-200907: 26
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-??-200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200907: 21
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.099,64807-??-200907: 26
netfxperf.dll4.0.31106.049,48807-??-200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-??-200909: 07
netfxsbs12.hkf41,39207-??-200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.30902.013,67207-??-200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,65607-??-200909: 07
sbs_system.configuration.install.dll4.0.30902.013,69607-??-200909: 07
sbs_system.data.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,68807-??-200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,66407-??-200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.020,30407-??-200907: 22
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.020,30407-??-200907: 22
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.020,30407-??-200907: 22
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
SharedReg12.dll4.0.31106.020,30407-??-200907: 22
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-??-200909: 07
LDR ???? ????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
dfshim.dll4.0.31106.03,717,95207-??-200911: 04
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-??-200913: 51
mscoree.dll4.0.31106.0856,40007-??-200911: 05
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-??-200913: 51
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200911: 01
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-??-200913: 51
netfxperf.dll4.0.31106.099,64807-??-200911: 05
netfxperf.dll4.0.31106.049,47207-??-200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-??-200913: 51
netfxsbs12.hkf41,39207-??-200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,66407-??-200913: 51
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.31106.013,65607-??-200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,64007-??-200913: 51
sbs_system.configuration.install.dll4.0.31106.013,69607-??-200913: 51
sbs_system.data.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,67207-??-200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,66407-??-200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.020,28807-??-200911: 01
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.020,28807-??-200911: 01
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.020,28807-??-200911: 01
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51
SharedReg12.dll4.0.31106.020,28807-??-200911: 01
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-??-200913: 51

????? ????????

 • ???? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ?? ???? ??? .net Framework 2.0 ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
  923100 ?? ?? .net Framework 1.0 ?? ???, 1.1, 2.0, ???? ?????? ?? ??????? ???? ?? ?????? ???? ??? ?? 3.0 ?? 3.5, ?? Windows ?????? ?????? ??? "0x643" ?? Windows ???????? ?????? ??? "1603" ??? ???? ??
 • X64-?????? ????????? Windows Server 2003 ??????? ???????? ?? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
  923101 Windows Server 2003 x64 ??????? ??? ??? ???????? ?? .net Framework 2.0 ?? ??? ?? ??????? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ???? ??? ?????? ?????: "?????? 1324? ????????? ??????? ??????? ??? ??? ?????? ???? ???"
 • ?? ???? ??????? .net Framework 3.5 SP1 ?? .net Framework 2.0 SP2 ?? ??? ??????? ???????? ?? ???? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
  2197146 .NET Framework 3.5 ?????? ??? 1 ?? .net Framework 2.0 ?????? ??? 2 ?? ??? ?????? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ??????????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ??? Microsoft ????? ??? ???? ?????? ?? ???? ?? ???? ??

???

???? ID: 982524 - ????? ???????: 25 ??? 2012 - ??????: 6.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, ?? ???? ??? ?????? ???? ???:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
??????: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB982524 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:982524

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com