Identifikator ?lanka: 982434 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Microsoft pru?a nov na?in za preuzimanje i instaliranje proizvoda sistema Microsoft Office 2010. Ova tehnologija se zove ?Microsoft Office klikni i pokreni? i ovaj ?lanak govori o na?inu funkcionisanja tehnologije ?Office klikni i pokreni? i navodi neka naj?e??a pitanja (FAQ).

DODATNE INFORMACIJE

Uvod u tehnologiju ?Office klikni i pokreni?

?Office klikni i pokreni? je novi na?in za klijente sa vezom ?irokog propusnog opsega da nabave Microsoft Office i a?uriraju Office 2010. ?Office klikni i pokreni? koristi Microsoft tehnologije virtuelizacije i protoka.

Tehnologija ?Office klikni i pokreni?

Proizvodi ?Office klikni i pokreni? koriste tehnologiju protoka koja je sli?na gledanju video zapisa na Vebu. Kada gledate video zapis na Vebu mo?ete gledati prvi deo video zapisa pre preuzimanja cele datoteke. Sli?no tome, prilikom kori??enja tehnologije ?Office klikni i pokreni? mo?ete po?eti sa kori??enjem sistema Office 2010 pre nego ?to se preuzme ceo programski paket ili proizvod. Zato se ostatak sistema Office 2010 tiho preuzima u pozadini dok koristite jedan deo sistema Office 2010.

Proizvodi ?Office klikni i pokreni? tako?e koriste Microsoft tehnologiju virtuelizacije koja skladi?ti Office 2010 u virtuelizovanom prostoru aplikacije. Ovaj virtuelni prostor razdvaja Office 2010 od standardnog sistema datoteka i drugih aplikacija na ra?unaru. Ovo razdvajanje omogu?ava sistemu Office 2010 uporedno postojanje sa svim postoje?im verzijama sistema Office koje su ve? instalirane na ra?unaru. ?Office Klikni i pokreni? ima i drugih prednosti. Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji bloga:
http://blogs.technet.com/office2010/archive/2009/11/06/click-to-run-delivering-office-in-the-21st-century.aspx

Proizvodi ?Office klikni i pokreni?

Da biste preuzeli ?Office klikni i pokreni? za Microsoft Office Home and Student 2010 i za Microsoft Office Home and Business 2010, direktno preuzmite instalacione datoteke sa Microsoft lokacije.

Napomena Tehnologija ?Office klikni i pokreni? se koristi i u sistemu Microsoft Office Starter 2010.

Naj?e??a pitanja (FAQ)

Kada poku?ate da instalirate neki Office 2010 proizvod koriste?i tehnologiju ?Office klikni i pokreni?, korisnik nailazi na slede?u gre?ku:
?Ovaj proizvod mora biti instaliran na Q:. Uverite se da Q: nije u upotrebi i poku?ajte ponovo?

Ova gre?ka zna?i da Q: oznaku disk jedinice ve? koristi druga osoba na va?em ra?unaru. Me?utim, instalacija tehnologije ?Office klikni i pokreni? zahteva oznaku jedinicu za Office 2010.

Na?in re?avanja ove gre?ke u sistemu Office Starter 2010

Ako Q: oznaka disk jedinice nije dostupna, ne?e se instalirati Office Starter2010.

Da biste re?ili ovu gre?ku, utvrdite koja aplikacija ili hardver koristi Q: oznaku disk jedinice, a zatim je premestite sa Q: disk jedinice tako ?to ?ete pogledati dokumentaciju proizvo?a?a ili kanal podr?ke proizvo?a?a za pomo?. Po?to je Q: disk jedinica postala dostupna, instalacija ne prikazuje gre?ku.

Na?in re?avanja ove gre?ke u sistemu Office Home and Student 2010 ili sistemu Office Home and Business 2010

Da biste uspe?no koristili verziju tehnologiju ?Office klikni i pokreni? sistema Office Home and Business 2010 ili Office Home and Student 2010, koristite jedan od slede?ih metoda:
 • Utvrdite koja aplikacija ili hardver koristi Q: oznaku disk jedinice, a zatim je premestite sa Q: disk jedinice tako ?to ?ete pogledati dokumentaciju proizvo?a?a ili kanal podr?ke proizvo?a?a za pomo?. Po?to je Q: disk jedinica postala dostupna, instalacija ne prikazuje gre?ku.
 • Preuzmite verziju sistema Office 2010 koja nije proizvod ?Office klikni i pokreni?. Da biste ovo uradili, posetite lokaciju na kojoj ste kupili Office 2010 i prijavite se koriste?i svoj Live ID. Zatim kliknite na dugme Moj nalog na vrhu mati?ne stranice da biste pristupili preuzimanjima za Office 2010. Kliknite na dugme Preuzmi za programski paket koji ste kupili, a zatim u okviru Preuzmi odmah izaberite stavku Vi?e opcija. Navedena je verzija sistema Office 2010 koja nije proizvod ?Office klikni i pokreni? i koja ne zahteva da Q: disk jedinica bude dostupna.
Zbog ?ega dobijam gre?ku ?Ovaj proizvod mora biti instaliran na Q:. Uverite se da Q: nije u upotrebi i poku?ajte ponovo? kada poku?am da koristim Office Starter Za poneti na svom ra?unaru?

Ova gre?ka zna?i da oznaku disk jedinice Q: ve? koristi neka druga osoba na ra?unaru. Me?utim, instalacija tehnologije ?Office klikni i pokreni? zahteva ovu oznaku disk jedinice za Office 2010. Ako oznaka disk jedinice Q: ne mo?e biti dostupna, ne mo?ete koristiti Office Starter Za poneti na svom ra?unaru.

Za?to imam disk jedinicu ?Q:? kada koristim Office Starter Za poneti?

Office Starter Za poneti koristi tehnologiju ?Office klikni i pokreni? koja mora da koristi virtuelnu disk jedinicu aplikacije. Ova virtuelna disk jedinica aplikacije je razlog zbog kojeg imate disk jedinicu Q: .

?ta je to disk jedinica ?Q:? ?

Programski paket ?Office 2010 klikni i pokreni? kao ?to su Office Starter 2010, Office Starter Za poneti, Office Home and Student 2010 i Office Home and Business 2010 zasnovani su na nekoj tehnologiji virtuelizacije aplikacije. Disk jedinica Q: je virtuelna disk jedinica sistema datoteka na kojoj se nalaze virtuelizovane aplikacije u prostoru imena sistema datoteka. Ova disk jedinica Q: nije tipi?na disk jedinica. Disk jedinica Q: nema prostor kojem korisnik mo?e direktno pristupiti i nedostupna je iz programa Windows Explorer ili fascikle Moj ra?unar

Da li se moji Office dokumenti tako?e skladi?te na ovoj disk jedinici ?Q:? ?

Office podrazumevano ?uva dokumente u fascikli Moji dokumenti.

Pa?nja Preporu?ujemo da ne ?uvate nijedan Office dokument na disk jedinici Q: iz slede?ih razloga:
 • Disk jedinici Q: nije mogu?e pristupiti direktno iz programa Windows Explorer.
 • Ako Office instalacione datoteke moraju da se poprave, disk jedinica Q: mora biti uklonjena i ponovo kreirana. Zbog toga se gube svi Office dokumenti koji su uskladi?teni na disk jedinici Q:
Mogu li da sakrijem ili izbri?em disk jedinicu ?Q:? ?

Ne. Svaki pristup skrivanju ili brisanju disk jedinice Q: se uklanja.

Mogu li da preimenujem disk jedinicu ?Q:? ?

Da. Kliknite desnim tasterom mi?a na disk jedinicu, izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime za disk jedinicu.

Za?to program za pravljenje rezervnih kopija daje gre?ke pri poku?aju pristupa disk jedinici ?Q:? ?

Disk jedinica Q: je nedostupna. Ovaj ograni?eni pristup ?titi integritet instalacionih datoteka za Office 2010. Pomo? u re?avanju gre?aka iz programa za pravljenje rezervnih kopija potra?ite u dokumentaciji od proizvo?a?a ili kanala podr?ke proizvo?a?a.

Ne mogu da pristupim disk jedinici ?Q:? u fascikli ?Moj ra?unar?, ali mogu da joj pristupim iz dijaloga ??uvanje? u okviru mojih Office aplikacija. Za?to?

Kada pokrenete aplikaciju ?Office klikni i pokreni?, aplikacija zahteva pristup virtuelnom sistemu datoteka. Ovaj zahtevani pristup od strane aplikacije je razlog zbog kojeg mo?ete da pristupite disk jedinici Q: iz dijaloga ?uvanje.

Pa?nja Preporu?ujemo da ne ?uvate nijedan Office dokument na disk jedinici Q: iz slede?ih razloga:
 • Disk jedinici Q: nije mogu?e pristupiti direktno iz programa Windows Explorer.
 • Ako Office instalacione datoteke moraju da se poprave, disk jedinica Q: mora biti uklonjena i ponovo kreirana. Zbog toga se gube svi Office dokumenti koji su uskladi?teni na disk jedinici Q:  .

Ako sa?uvam dokumente ili e-poruke na disk jedinici ?Q:? , za?to im se onda ne mo?e pristupiti iz fascikle ?Moj ra?unar??

Disk jedinica Q: je nedostupna iz fascikle Moj ra?unar. Ovaj ograni?eni pristup ?titi integritet instalacionih datoteka za Office 2010.

Pa?nja Preporu?ujemo da ne ?uvate nijedan Office dokument na disk jedinici Q: iz slede?ih razloga:
 • Disk jedinici Q: nije mogu?e pristupiti direktno iz programa Windows Explorer.
 • Ako Office instalacione datoteke moraju da se poprave, disk jedinica Q: mora biti uklonjena i ponovo kreirana. Zbog toga se gube svi Office dokumenti koji su uskladi?teni na disk jedinici Q:  .

Mogu li da instaliram druge aplikacije na disk jedinicu ?Q:? ?

Disk jedinica Q: je nedostupna spoljnim aplikacijama. Ovaj ograni?eni pristup ?titi integritet instalacionih datoteka za Office 2010.

?ta ako tehnologija ?Office klikni i pokreni? ne zadovoljava moje potrebe? Kako da dobijem tradicionalnu instalaciju zasnovanu na MSI paketu za Office Home and Student 2010 ili Office Home and Business 2010?

Ako ?Office klikni i pokreni? ne ispunjava va?e potrebe, mo?ete ga deinstalirati i dobiti Office proizvod zasnovan na MSI paketu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Deinstalirajte ?Office klikni i pokreni? verziju sistema Office 2010 koriste?i kontrolnu tablu.
 2. Posetite lokaciju na kojoj ste kupili Office 2010 i prijavite se koriste?i svoj Live ID.
 3. Zatim kliknite na dugme Moj nalog na vrhu mati?ne stranice da biste pristupili preuzimanjima za Office 2010.
 4. Kliknite na dugme Preuzmi za programski paket koji ste kupili, a zatim u okviru Preuzmi odmah izaberite stavku Vi?e opcija.
  Navedena je verzija sistema Office 2010 koja nije proizvod ?Office klikni i pokreni? i koja ne zahteva da Q: disk jedinica bude dostupna.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 982434 - Poslednji pregled: 20. septembar 2011. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbinfo KB982434

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com