Raksta ID: 982434 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Microsoft pied?v? jaunu veidu, k? lejupiel?d?t un instal?t Microsoft Office 2010 produktus. ??s tehnolo?ijas nosaukums ir Microsoft Office Click-to-Run, un ?aj? rakst? ir aprakst?ti Office Click-to-Run darb?bas principi, k? ar? iek?auti da?i bie?i uzdotie jaut?jumi.

PAPILDINDORM?CIJA

Ievads par tehnolo?iju Office Click-to-Run

Tehnolo?ija Office Click-to-Run ir jauns pa??miens, k? ieg?t sist?mu Microsoft Office un atjaunin?t Office 2010, kas piem?rots klientiem ar platjoslas piesl?gumu. Office Click-to-Run izmanto Microsoft virtualiz?cijas un straum??anas tehnolo?ijas.

Tehnolo?ija Office Click-to-Run

Office Click-to-Run produkti izmanto straum??anas tehnolo?iju, kas ir l?dz?gi, k? skatoties videoklipu t?mekl?. Skatoties videoklipu t?mekl?, pirmo videoklipa da?u varat skat?t, pirms ir lejupiel?d?ts viss fails. L?dz?gi varat s?kt izmantot sist?mu Office 2010, pirms viss programmu komplekts vai produkts ir lejupiel?d?ts, ja lietojat tehnolo?iju Office Click-to-Run. T?d?j?di p?r?j? Office 2010 da?a tiek klusi lejupiel?d?ta fon?, kam?r izmantojat vienu Office 2010 da?u.

Office Click-to-Run produkti izmanto ar? Microsoft virtualiz?cijas tehnolo?iju, kas saglab? Office 2010 virtualiz?t? lietojumprogrammas telp?. ?? virtu?l? telpa atdala Office 2010 no parast?s failu sist?mas un no cit?m lietojumprogramm?m j?su dator?. ?? atdal??ana ?auj sist?mai Office 2010 past?v?t l?dz?s jebk?dai dator? jau instal?tajai Office versijai. Ta?u tehnolo?ijai Office Click-to-Run ir ar? citas priek?roc?bas. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft emu?ra vietni:
http://blogs.technet.com/office2010/archive/2009/11/06/click-to-run-delivering-office-in-the-21st-century.aspx

Office Click-to-Run produkti

Lai lejupiel?d?tu Office Click-to-Run sist?mai Microsoft Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai un Microsoft Office Home and Business 2010, lejupiel?d?jiet instal?cijas failus tie?i no Microsoft.

Piez?me. Tehnolo?ija Office Click-to-Run tiek izmantota ar? sist?m? Microsoft Office Starter 2010.

Bie?i uzdotie jaut?jumi

M??inot instal?t Office 2010 produktu, izmantojot tehnolo?iju Office Click-to-Run, rodas ??da k??da:
"?im produktam ir j?b?t instal?tam disk? Q:. Nodro?iniet, ka diska burts Q: netiek lietots, un m??iniet v?lreiz"

?? k??da noz?m?, ka diska burts Q: j?su dator? jau tiek izmantots. Tom?r Office Click-to-Run instal??anai vajadz?gs ?is diska burts sist?mai Office 2010.

K? atrisin?t ?o k??du sist?m? Office Starter 2010

Ja diska burts Q: nav pieejams, sist?ma Office Starter 2010 netiek instal?ta.

Lai nov?rstu ?o k??du, nosakiet, kura lietojumprogramma vai aparat?ra izmanto diska burtu Q:, un p?rvietojiet to prom no diska Q: , skatot ra?ot?ja dokument?ciju vai izmantojot ra?ot?ja atbalsta kan?lu, lai sa?emtu pal?dz?bu. Kad disks Q: ir k?uvis pieejams, instal??ana ner?da k??du.

K? nov?rst ?o k??du sist?m? Microsoft Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai vai Office Home and Business 2010

Lai sekm?gi lietotu tehnolo?ijas Office Click-to-Run versiju sist?mai Microsoft Office Home and Business 2010 vai Microsoft Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Nosakiet, kura lietojumprogramma vai aparat?ra izmanto diska burtu Q:, un p?rvietojiet to prom no diska Q:, skatot ra?ot?ja dokument?ciju vai izmantojot ra?ot?ja atbalsta kan?lu, lai sa?emtu pal?dz?bu. Kad disks Q: ir k?uvis pieejams, instal??ana ner?da k??du.
 • Lejupiel?d?jiet sist?mas Office 2010 versiju, kas nav Office Click-to-Run produkts. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet vietni, kur ieg?d?j?ties Office 2010, un pierakstieties, izmantojot savu Live ID. P?c tam noklik??iniet uz Mans konts s?kumlapas aug?pus?, lai piek??tu Office 2010 lejupiel?d?m. Noklik??iniet uz Lejupiel?d?t pie sava ieg?d?t? komplekta un p?c tam noklik??iniet uz Papildu opcijas zem Lejupiel?d?t t?l?t. Tiek nor?d?ta sist?mas Office 2010 versija, kas nav Office Click-to-Run produkts un kurai nevajag pieejamu disku Q: .
K?p?c tiek par?d?ts k??das zi?ojums "?im produktam ir j?b?t instal?tam disk? Q:. Nodro?iniet, ka diska burts Q: netiek lietots, un m??iniet v?lreiz", kad sav? dator? m??inu izmantot Office Starter To-Go?

?? k??da noz?m?, ka diska burts Q: j?su dator? jau tiek izmantots. Tom?r tehnolo?ijas Office Click-to-Run instal??anai nepiecie?ams ?is diska burts sist?mai Office 2010. Ja diska burtu Q: nevar padar?t pieejamu, dator? nevar izmantot Office Starter To-Go.

K?p?c vajadz?gs disks "Q:", ja izmantoju Office Starter To-Go?

Office Starter To-Go izmanto tehnolo?iju Office Click-to-Run, kurai ir j?izmanto virtu?ls lietojumprogrammas disks. ?is virtu?lais lietojumprogrammas disks ir iemesls, k?p?c ir vajadz?gs disks Q: .

Kas ir disks "Q:" ?

Office 2010 Click-to-Run komplekti, piem?ram, Office Starter 2010, Office Starter To-Go, Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai un Office Home and Business 2010, izmanto lietojumprogrammu virtualiz?cijas tehnolo?iju. Disks Q: ir virtu?las failu sist?mas disks, kur virtualiz?t?s lietojumprogrammas tiek izvietotas failu sist?mas nosaukumviet?. ?is disks Q: nav parasts diskdzinis. Disk? Q: nav vietas, kurai lietot?js var piek??t tie?i, un tam nevar piek??t no programmas Windows Explorer vai no sada?as Mans dators

Vai mani Office dokumenti ar? tiek glab?ti ?aj? disk? "Q:" ?

P?c noklus?juma sist?ma Office saglab? j?su dokumentus map? Mani dokumenti.

Uzman?bu! Stingri ieteicams nesaglab?t nek?dus Office dokumentus disk? Q: ??du iemeslu d??:
 • Diskam Q: nevar tie?i piek??t no programmas Windows Explorer.
 • Ja Office instal?cijas failus vajag labot, disks Q:, iesp?jams, tiks no?emts un izveidots atk?rtoti. T?d?j?di jebk?di Office dokumenti, kas tiek glab?ti disk? Q:, tiks zaud?ti. 
Vai ir iesp?jams sl?pt vai dz?st disku "Q:" ?

N?. Jebk?da iesp?ja sl?pt vai dz?st disku Q: ir nov?rsta.

Vai var p?rd?v?t disku "Q:" ?

J?. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t un ierakstiet jauno diska nosaukumu.

K?p?c dubl??anas programma par?da k??das, kad t? m??ina piek??t diskam "Q:" ?

Diskam Q: nevar piek??t. Ierobe?ot? piek?uve aizsarg? Office 2010 instal?cijas failu integrit?ti. Lai sa?emtu pal?dz?bu dubl??anas programmas k??du atrisin??anai, skatiet ra?ot?ja dokument?ciju vai atveriet ra?ot?ja atbalsta kan?lu.

Es nevaru piek??t diskam "Q:" no sada?as Mans dators, bet varu piek??t no Office lietojumprogramm?s eso?? dialoglodzi?a "Saglab?t". K?p?c?

Palai?ot Office Click-to-Run lietojumprogrammu, tai nepiecie?ama piek?uve virtu?lajai failu sist?mai. ?? lietojumprogrammai nepiecie?am? piek?uve ir iemesls, k?p?c varat piek??t diskam Q: no dialoglodzi?a Saglab?t.

Uzman?bu! Stingri ieteicams nesaglab?t nek?dus Office dokumentus disk? Q: ??du iemeslu d??:
 • Diskam Q: nevar tie?i piek??t no programmas Windows Explorer.
 • Ja Office instal?cijas failus vajag labot, disks Q:, iesp?jams, tiks no?emts un izveidots atk?rtoti. T?d?j?di jebk?di Office dokumenti, kas tiek glab?ti disk? Q:, tiks zaud?ti.

Ja es saglab?ju dokumentus vai e-pastus disk? "Q:", tad k?p?c tiem nevar piek??t no sada?as Mans dators?

Diskam Q: nevar piek??t no sada?as Mans dators. ?? ierobe?ot? piek?uve aizsarg? Office 2010 instal?cijas failu integrit?ti.

Uzman?bu! Stingri ieteicams nesaglab?t nek?dus Office dokumentus disk? Q: ??du iemeslu d??:
 • Diskam Q: nevar tie?i piek??t no programmas Windows Explorer.
 • Ja Office instal?cijas failus vajag labot, disks Q:, iesp?jams, tiks no?emts un izveidots atk?rtoti. T?d?j?di jebk?di Office dokumenti, kas tiek glab?ti disk? Q:, tiks zaud?ti.

Vai disk? "Q:" var instal?t citas lietojumprogrammas?

Disks Q: disks nav pieejams ?r?j?m lietojumprogramm?m. ?? ierobe?ot? piek?uve aizsarg? Office 2010 instal?cijas failu integrit?ti.

Ko dar?t, ja Office Click-to-Run neatbilst man?m vajadz?b?m? K? var ieg?t parasto MSI instal?ciju sist?mai Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai vai Office Home and Business 2010?

Ja Office Click-to-Run neatbilst j?su vajadz?b?m, varat to atinstal?t un ieg?t MSI Office produktu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Atinstal?jiet sist?mas Office 2010 Click-to-Run versiju, izmantojot vad?bas paneli.
 2. Apmekl?jiet vietni, kur ieg?d?j?ties sist?mu Office 2010, un pierakstieties, izmantojot savu Live ID.
 3. P?c tam noklik??iniet uz Mans konts s?kumlapas aug?pus?, lai piek??tu Office 2010 lejupiel?d?m.
 4. Noklik??iniet uz Lejupiel?d?t pie sava ieg?d?t? komplekta un p?c tam noklik??iniet uz Papildu opcijas zem Lejupiel?d?t t?l?t.
  Tiek nor?d?ta sist?mas Office 2010 versija, kas nav Office Click-to-Run produkts un kurai nevajag pieejamu disku Q: .

Rekviz?ti

Raksta ID: 982434 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbinfo KB982434

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com