Straipsnio ID: 982434 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?Microsoft? si?lo nauj? b?d? ?Microsoft Office 2010? produktams atsisi?sti ir ?diegti. ?i technologija vadinama ?Spustel?kite ir naudokit?s? ir yra skirta ?Microsoft Office?. ?iame straipsnyje aptariama, kaip ?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s? veikia, ir i?d?stomi kai kurie da?nai u?duodami klausimai (DUK).

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pa?intis su ?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s?

?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s? ? tai pla?iajuos?io ry?io vartotojams skirtas naujas b?das ?sigyti ?Microsoft Office? ir atnaujinti ?Office 2010?. ?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s? naudoja ?Microsoft? virtualizavimo ir srautinio perdavimo technologijas.

?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s?

?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? produktai naudoja srautinio perdavimo technologij?, kuri yra pana?i ? vaizdo ?ra?o ?i?r?jim? ?iniatinklyje. Kai ?iniatinklyje ?i?rite vaizdo ?ra??, galite ?i?r?ti pirm? ?ra?o dal?, kol visas failas dar neatsi?stas. Pana?iai, naudodamiesi ?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s?, galite prad?ti naudoti ?Office 2010? prie? atsisi?sdami vis? paket? ar produkt?. Tod?l likusi ?Office 2010? dalis atsiun?iama tyliai veikiant fonui, kol naudojat?s viena ?Office 2010? dalimi.

?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? produktai taip pat naudoja ?Microsoft? virtualizavimo technologij?, kuri saugo ?Office 2010? virtualizuotoje taikomosios programos vietoje. ?i virtuali vieta atskiria ?Office 2010? nuo ?prastos fail? sistemos ir kit? j?s? kompiuterio taikom?j? program?. D?l ?io atskyrimo ?Office 2010? gali b?ti kartu su kita esama ?Office? versija, kuri jau ?diegta j?s? kompiuteryje. Be ?io, yra kit? ?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? prana?um?. Daugiau informacijos rasite ?ioje ?Microsoft? interneto dienora??io svetain?je:
http://blogs.technet.com/office2010/archive/2009/11/06/click-to-run-delivering-office-in-the-21st-century.aspx

?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? produktai

Nor?dami atsisi?sti ?Office? technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s?, skirt? ?Microsoft Office Home and Student 2010? ir ?Microsoft Office Home and Business 2010?, atsisi?skite diegimo failus tiesiai i? ?Microsoft?.

Pastaba Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s? taip pat naudojama ?Microsoft Office Starter 2010?.

Da?nai u?duodami klausimai (DUK)

Kai bandote ?diegti ?Office 2010? produkt? naudodamiesi ?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s?, vartotojas susiduria su ?ia klaida:
??? produkt? reikia ?diegti ?Q:?. ?sitikinkite, kad ?Q:? nenaudojamas, ir bandykite dar kart??

?i klaida rei?kia, kad Q: disko raid? ka?kas j?s? kompiuteryje jau naudoja. Ta?iau norint ?diegti ?Office? technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s? ?Office 2010? reikalinga ?i disko raid?.

Kaip i?taisyti ?i? klaid? sistemoje ?Office Starter 2010?

Jei Q: disko raid?s pasirinkti negalima, nepavyksta ?diegti ?Office Starter2010?.

Nor?dami i?taisyti ?i? klaid?, nurodykite, kuri taikomoji programa ar aparat?ra naudoja Q: disko raid?, tada pa?alinkite j? i? Q: disko, atsi?velgdami ? gamintojo dokumentacij? arba pagalbos ie?kodami gamintojo palaikymo svetain?je. Padarius Q: disk? prieinam?, diegiant neberodoma klaida.

Kaip i?taisyti ?i? klaid? ?Office Home and Student 2010? arba ?Office Home and Business 2010?

Nor?dami s?kmingai naudotis ?Office Home and Business 2010? arba ?Office Home and Student 2010? ?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? versija, rinkit?s vien? i? ?i? b?d?:
 • Nustatykite, kuri taikomoji programa ar aparat?ra naudoja Q: disko raid?, tada pa?alinkite j? i? Q: disko, atsi?velgdami ? gamintojo dokumentacij? arba pagalbos ie?kodami gamintojo palaikymo svetain?je. Padarius Q: disk? prieinam?, diegiant neberodoma klaida.
 • Atsisi?skite ?Office 2010? versij?, kuri n?ra ?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? produktas. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite svetain?je, kurioje ?sigijote ?Office 2010?, ir prisijunkite naudodami savo ?Live ID?. Tada spustel?kite Mano abonementas pagrindinio puslapio vir?uje, kad gal?tum?te pasiekti savo ?Office 2010? atsisiuntimus. Prie paketo, kur? ?sigijote, spustel?kite Atsisi?sti, tada spustel?kite I?pl?stin?s parinktys dalyje Atsisi?sti dabar. ? s?ra?? ?traukta ?Office 2010? versija, kuri n?ra ?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? produktas ir kuriai nereikia Q: disko.
?Kod?l gaunu klaid? ??? produkt? reikia ?diegti ?Q:?. ?sitikinkite, kad ?Q:? nenaudojamas, ir bandykite dar kart??, kai bandau savo kompiuteryje naudoti ?Office Starter? technologij? ?Pasiimkite su savimi??

?i klaida rei?kia, kad Q: disko raid? ka?kas j?s? kompiuteryje jau naudoja. Ta?iau norint ?diegti ?Office? technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s? ?Office 2010? reikalinga ?i disko raid?. Jei Q: disko raid? negali b?ti prieinama, savo kompiuteryje negalite naudotis ?Office Starter? technologija ?Pasiimkite su savimi?.

Kod?l turiu ?Q:? disk?, kai naudoju ?Office Starter? technologij? ?Pasiimkite su savimi??

?Office Starter? technologija ?Pasiimkite su savimi? naudoja ?Office? technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s?, kuri turi naudoti virtualiosios taikomosios programos disk?. ?is virtualiosios taikomosios programos diskas ? prie?astis, kod?l turite Q: disk?.

Kas yra ?Q:? diskas?

?Office 2010? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? paketas, pvz., ?Office Starter 2010?, ?Office Starter? technologija ?Pasiimkite su savimi?, ?Office Home and Student 2010? ir ?Office Home and Business 2010?, pagr?stas tam tikros taikomosios programos virtualizavimo technologija. Q: diskas yra virtualios fail? sistemos diskas, kuriame virtualizuotos taikomosios programos yra fail? sistemos vard? srityje. ?is Q: diskas n?ra ?prastas diskas. Q: neturi vietos, kuri? vartotojas gal?t? pasiekti tiesiogiai, jo negalima pasiekti i? ?Windows Explorer? ar Mano kompiuteris

Ar mano ?Office? dokumentai taip pat saugomi ?Q:? diske?

Pagal numatytuosius nustatymus ?Office? ?ra?o j?s? dokumentus ? aplank? Mano dokumentai.

D?mesio! Primygtinai rekomenduojame ne?ra?yti joki? ?Office? dokument? ? Q: disk? d?l ?i? prie?as?i?:
 • Q: disko negalima pasiekti tiesiai i? ?Windows Explorer?.
 • Jei ?Office? diegimo failus reikia taisyti, Q: diskas gali b?ti pa?alintas ir perkurtas. Tod?l bet kokie Q: diske saugomi ?Office? dokumentai bus prarasti.
Ar galiu pasl?pti arba panaikinti ?Q:? disk??

Ne. Bet kokia prieiga norint pasl?pti ar panaikinti ?Q:? disk? yra pa?alinama.

Ar galiu pervardyti ?Q:? disk??

Taip. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ant disko, tada spustel?kite Pervardyti ir ?veskite nauj? disko pavadinim?.

Kod?l mano atsarginio kopijavimo programa pateikia klaid? prane?imus bandydama prisijungti prie ?Q:? disko?

Q: diskas yra nepasiekiamas. ?ia ribota prieiga apsaugomas ?Office 2010? diegimo fail? vientisumas. Nor?dami gauti pagalbos atsarginio kopijavimo programos klaidoms i?taisyti, per?i?r?kite gamintojo dokumentacij? arba ie?kokite pagalbos gamintojo palaikymo svetain?je.

Negaliu pasiekti ?Q:? disko aplanke Mano kompiuteris, ta?iau galiu prie jo prisijungti ?Office? taikom?j? program? dialogo lange ?ra?yti. Kod?l?

Paleidus ?Office? program? ?Spustel?kite ir naudokit?s?, programai reikalinga prieiga prie virtualios fail? sistemos. ?i programos pra?oma prieiga ? tai prie?astis, kod?l galite pasiekti Q: disk? i? dialogo lango ?ra?yti.

D?mesio! Primygtinai rekomenduojame ne?ra?yti joki? ?Office? dokument? ? Q: disk? d?l ?i? prie?as?i?:
 • Q: disko negalima pasiekti tiesiai i? ?Windows Explorer?.
 • Jei ?Office? diegimo failus reikia taisyti, Q: diskas gali b?ti pa?alintas ir perkurtas. Tod?l bet kokie Q: diske saugomi ?Office? dokumentai bus prarasti.

Jeigu a? ?ra?ysiu dokument? ar el. lai?k? ? ?Q:? disk?, kod?l jie bus nepasiekiami i? aplanko Mano kompiuteris?

Q: diskas yra nepasiekiamas i? Mano kompiuterio. ?ia ribota prieiga apsaugomas ?Office 2010? diegimo fail? vientisumas.

D?mesio! Primygtinai rekomenduojame ne?ra?yti joki? ?Office? dokument? ? Q: disk? d?l ?i? prie?as?i?:
 • Q: disko negalima pasiekti tiesiai i? ?Windows Explorer?.
 • Jei ?Office? diegimo failus reikia taisyti, Q: diskas gali b?ti pa?alintas ir perkurtas. Tod?l bet kokie Q: diske saugomi ?Office? dokumentai bus prarasti.

Ar galiu ?diegti kit? taikom?j? program? ? ?Q:? disk??

Q: diskas nepasiekiamas i?orin?ms taikomosioms programoms. ?ia ribota prieiga apsaugomas ?Office 2010? diegimo fail? vientisumas.

O jei ?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s? neatitinka mano poreiki?? Kaip galiu ?sigyti ?prastin? MSI diegimo paket?, skirt? ?Office Home and Student 2010? ar ?Office Home and Business 2010??

Jei ?Office? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s? neatitinka j?s? poreiki?, galite j? pa?alinti ir ?sigyti MSI ?Office? produkt?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodamiesi valdymo skydu, pa?alinkite ?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? ?Office 2010? versij?.
 2. Apsilankykite svetain?je, kurioje ?sigijote ?Office 2010?, ir prisijunkite naudodami savo ?Live ID?.
 3. Tada spustel?kite Mano abonementas pagrindinio puslapio vir?uje, kad gal?tum?te pasiekti savo ?Office 2010? atsisiuntimus.
 4. Prie paketo, kur? ?sigijote, spustel?kite Atsisi?sti, tada spustel?kite I?pl?stin?s parinktys dalyje Atsisi?sti dabar.
  ? s?ra?? ?traukta ?Office 2010? versija, kuri n?ra ?Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s? produktas ir kuriai nereikia Q: disko.

Savyb?s

Straipsnio ID: 982434 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 20 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbinfo KB982434

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com