Dostupna je ispravka koja pobolj?ava kompatibilnost operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 sa diskovima naprednog formata

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 982018 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje ispravku koja pobolj?ava kompatibilnost operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 i diskova naprednog formata ?ija je veli?ina fizi?kog sektora 4KB. Ova hitna ispravka primenljiva je samo na diskove naprednog formata koji prijavljuju da imaju veli?inu fizi?kog sektora 4 KB i emuliraju logi?ki interfejs za adresiranje od 512 bajtova.

Napomena Diskovi naprednog formata imaju ve?i fizi?ki sektor (4 KB). Me?utim, kako bi po?etne verzije bile kompatibilnije sa aktuelnim ra?unarskim sistemima, one odr?avaju logi?ki interfejs za adresiranje od 512 bajtova. Zato se nazivaju ?diskovi za emulaciju od 512 bajtova? ili kra?e ?512e?. Vi?e informacija o diskovima naprednog formata potra?ite na Veb lokaciji Asocijacije za opremu i materijale za disk jedinice (Disk Drive Equipment and Materials Association, IDEMA) navedenoj na kraju ovog ?lanka.

UVOD

?vrsti diskovi su tradicionalno bili zasnovani na sektorima od 512 bajtova i celokupan pristup fizi?kim medijima bio je adresiran na osnovu ove jedinice. Prodavci ?vrstih diskova odnedavno su po?eli da prelaze na nove diskove sa veli?inom sektora od 4096 bajtova (4 KB). Ovi se uop?teno nazivaju ?diskovi naprednog formata?. Budu?i da diskovi mogu da izvr?avaju ispravke fizi?kih medija samo u okviru zrnastog fizi?kog sektora (4 KB u ovom slu?aju), pisanje pri 512 bajtova usmereno na disk zahteva?e neke dodatne radnje da bi se dovr?ilo. Ove radnje se izvr?avaju na ra?un performansi i pouzdanosti, a njihovo odre?eno umanjivanje razlikuje se u zavisnosti od optere?enja i primene hardvera. Da biste izbegli ove dodatne radnje, aplikacije se moraju a?urirati tako da originalno podr?avaju pisanje zasnovano na zrnastosti sektora od 4 KB.

Ovaj ?lanak baze znanja predstavlja novu infrastrukturu za skladi?tenje kako bi podr?ao ispitivanje veli?ine fizi?kog sektora ure?aja za skladi?tenje. Pored toga, ovaj ?lanak baze znanja predstavlja podr?ku odre?enih va?nih komponenti sistema za ove vrste diskova u cilju pobolj?anja performansi, pouzdanosti i op?te me?uoperativnosti.

Detaljnija tehni?ka diskusija o posebnim stavkama koje projektanti moraju uzeti u obzir u vezi sa ovom vrstom diskova prevazilazi opseg ovog ?lanka baze znanja i bi?e detaljno izlo?ena u prate?em dokumentu o MSDN-u.

Problemi koje re?ava ovaj paket zbirnih ispravki

Ovaj paket zbirnih ispravki re?ava slede?e probleme koji nisu prethodno dokumentovani u ?lanku Microsoft baze znanja. Na bilo koji od ovih problema mo?ete nai?i pri upotrebi diska naprednog formata.

1. problem: dobijate slede?u poruku o gre?ci kada kliknete na dugme ?Proveri da li postoje ispravke? na lokaciji Windows Update:

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

2. problem: javljaju se problemi kada se obavlja ve?i broj manjih upisivanja

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

3. problem: aplikacije na mogu da izvr?avaju upite ka veli?ini fizi?kog sektora spoljnog ure?aja za skladi?tenje

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

4. problem: aplikacije na mogu da izvr?avaju upite ka veli?ini fizi?kog sektora ure?aja za skladi?tenje

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

5. problem: veliki broj upravlja?kih programa za skladi?tenje ne podr?ava ispravno prijavljivanje veli?ine sektora za diskove naprednog formata

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

6. problem: problem sa alatkom Fsutil.exe

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Re?enje

Informacije o a?uriranju

Kako preuzeti ovu ispravku

Ako niste sigurni koja verzija operativnog sistema Windows je instalirana, pratite slede?e korake:
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Da biste mogli da primenite ovu hitnu ispravku, morate koristiti neki od slede?ih operativnih sistema:
 • Windows 7
 • Windows 7 servisni paket 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (SP1)
Za vi?e informacija o nabavljanju Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 servisnog paketa kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
976932 Informacije o servisnom paketu 1 za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu ispravku.

Informacije o datoteci

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste otvorili ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Microsoft je u WDK dodao uzorak kôda koji obezbe?uje detalje o na?inu na koji projektanti mogu da izdvoje informacije o prijavljenom poravnanju za pristup skladi?tu iz strukture STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR kada uputite poziv kontrolnom kôdu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Iako je Microsoft preduzeo korake za pobolj?anje podr?ke za diskove naprednog formata koji se koriste uz Windows 7 i Windows Server 2008 R2, ostaje na projektantima softvera da a?uriraju svoje aplikacije. Prime?uje se da je postalo op?ti trend industrije ure?aja za skladi?tenje da tokom narednih godina pre?e na ve?e veli?ine sektora i aplikacije moraju pokazati da su spremne za ovaj prelazak. Microsoft priprema dodatnu MSDN i TechNet dokumentaciju koja ?e informisati projektante i IT stru?njake u vezi sa stavkama koje se moraju uzeti u obzir kako bi se obezbedila podr?ka za diskove naprednog formata. Slede?a tabela prikazuje detalje o Microsoft podr?ci za razli?ite formate ?vrstih diskova.

Podr?ka za formate ?vrstih diskova na osnovu verzije operativnog sistema
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Op?te imeVeli?ina fizi?kog sektoraVeli?ina logi?kog sektoraVerzija operativnog sistema Windows sa podr?kom
Zastarela 512 osnovna, 512 osnovna, zastarela 512 bajtova512 bajtovaSve verzije operativnog sistema Windows
Napredni format, emulacija od 512 bajtova, 512e, 4k/512e4 KB512 bajtovaWindows 7 sa MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 sa MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K osnovna, 4k/4k4 KB4 KBNije podr?ano za Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft ispituje budu?e mogu?nosti izvo?enja podr?ke za ove vrste diskova i blagovremeno ?e izdati neophodne ?lanke baze znanja.
DrugoKoje nisu 4 KB ili 512 bajtova.Koje nisu 4 KB ili 512 bajtova.Nije podr?ano
Napomena Podr?ka za diskove naprednog formata oslanja se na to da disk sam prijavljuje da ima fizi?ke sektore od 4KB i da upravlja?ki program za skladi?tenje prijavljuje veli?inu fizi?kog sektora.

Vi?e informacija potra?ite na slede?im Veb lokacijama:
Op?te informacije o opcijama komandne linije ImageX
Zahtevi upravlja?kog programa za Intel skup ?ipova za podr?ku disk jedinica sa sektorima od 4k
Vi?e informacija o diskovima naprednog formata potra?ite na slede?oj IDEMA Veb lokaciji:
Tehnologija naprednog formata (AF)
Da li ste spremni za napredni format?
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 982018 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com