Straipsnio ID: 982018 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas, pagerinantis ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? suderinamum? su i?pl?stinio formato diskais, kuriuose naudojami 4 KB dyd?io fiziniai sektoriai. ?i kar?toji pataisa taikoma tik i?pl?stinio formato diskams, kurie nurodo turintys 4 KB dyd?io fizin? sektori? ir kurie imituoja 512 bait? loginio kreipimosi s?saj?.

Pastaba I?pl?stinio formato diskuose yra didesnis fizinis sektorius (4 KB). Vis d?lto, kad pradin?s versijos b?t? geriau suderinamos su dabartin?mis kompiuterio sistemomis, juose i?laikyta 512 bait? loginio kreipimosi s?saja. Tod?l jie vadinami ?512 bait? imitaciniais diskais? arba trumpai ?512e?. Daugiau informacijos apie i?pl?stinio formato diskus rasite apsilank? Tarptautin?s disk? ?rangos ir med?iag? asociacijos (IDEMA) svetain?je, kuri nurodyta ?io straipsnio pabaigoje.

??ANGA

Standieji diskai paprastai buvo sudaryti i? 512 bait? sektori?, tod?l fizin? laikmena visada buvo pasiekiama naudojant ?? vienet?. Pastaruoju metu stand?i?j? disk? pardav?jai prad?jo per?jim? prie nauj? disk?, kuriuose naudojamas 4096 bait? (4 KB) sektoriaus dydis. Tokie diskai paprastai vadinami ?i?pl?stinio formato diskais?. Kadangi diskai fizin?s laikmenos naujinimus gali atlikti tik fiziniuose sektoriuose (?iuo atveju 4 KB), vykdant 512 bait? ra?ym?, kuris nukreipiamas ? disk?, operacijai u?baigti reikia atlikti papildom? darb?. Atliekant ?? darb? suma??ja efektyvumas ir patikimumas, o ?io suma??jimo lygis priklauso nuo apkrovos ir aparat?ros veikimo. Norint i?vengti papildomo darbo programas reikia atnaujinti, kad jos palaikyt? ?ra?ym? 4 KB sektoriais.

?iame ?B straipsnyje pristatoma nauja saugojimo infrastrukt?ra, naudojama saugojimo ?renginio fizinio sektoriaus u?klausoms palaikyti. Be to, ?iame ?B straipsnyje suteikiamas tam tikr? svarbiausi? sistemos komponent?, skirt? tokio tipo diskams, palaikymas, kad b?t? padidintas efektyvumas, patikimumas ir bendrasis funkcinis suderinamumas.

I?samesnio technini? priemoni?, kuri? turi imtis program? k?r?jai naudodami tokio tipo diskus, aptarimo ?iame ?B straipsnyje n?ra, jos i?samiai aptariamos papildomame dokumente sistemoje MSDN.

?iuo specifini? kar?t?j? patais? paketu i?sprend?iamos problemos

?iuo specifini? kar?t?j? patais? paketu i?sprend?iamos toliau nurodytos problemos, kurios anks?iau nebuvo apra?ytos ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje. Visos nurodytos problemos gali kilti naudojantis i?pl?stinio formato disku.

1 problema. ?Windows Update? svetain?je spustel?jus mygtuk? Tikrinti, ar n?ra naujinim? gaunamas klaidos prane?imas

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

2 problema. Problema kyla atliekant daug ma?? ?ra?ymo veiksm?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

3 problema. Programoms nepavyksta nusi?sti u?klausos d?l i?orinio saugojimo ?renginio fizinio sektoriaus dyd?io

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

4 problema. Programoms nepavyksta nusi?sti u?klausos d?l saugojimo ?renginio fizinio sektoriaus dyd?io

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

5 problema. Saugyklos tvarkykl?s nepalaiko nurodyto tinkamo i?pl?stinio formato disk? sektoriaus dyd?io

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

6 problema. Fsutil.exe ?rankio problema

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Sprendimas

Naujinimo informacija

Kaip gauti ?? naujinim?

Jei nesate tikri, kuri ?Windows? versija ?diegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemanaujinimas
Visos palaikomos x86 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

B?tinieji komponentai

Norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, j?s? kompiuteryje turi veikti viena ?i? operacini? sistem?:
 • ?Windows 7?
 • ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • ?Windows Server 2008 R2?
 • ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (SP1)
Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Informacija apie fail?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
?Microsoft? prie WDK prid?jo pavyzdin? kod?, kuriame pateikiama i?sami informacija apie tai, kaip program? k?r?jai gali i?skirti saugyklos prieigos sulygiavimo informacij? i? strukt?ros STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, kai i?kvie?iate valdymo kod? IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Nors ?Microsoft? ir ?m?si priemoni? siekdama pagerinti i?pl?stinio formato disk?, kurie naudojami kartu su ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?, palaikym?, programin?s ?rangos k?r?jai patys sprend?ia, ar nori atnaujinti savo programas. Tai laikoma bendr?ja saugykl? pramon?s tendencija, kuria per ateinan?ius metus siekiama pereiti prie didesni? sektori? dyd?i?, o programos turi b?ti pritaikytos ir parengtos ?iam per?jimui. ?Microsoft? ruo?ia papildom? MSDN ir ?TechNet? dokumentacij?, kuri nurodys program? k?r?jams ir IT specialistams, koki? priemoni? reikia imtis, kad b?t? palaikomi i?pl?stinio formato diskai. Toliau esan?ioje lentel?je pateikiama i?sami informacija apie ?Microsoft? palaikomus skirtingus stand?i?j? disk? formatus.

Stand?i?j? disk? format? palaikymas pagal OS versij?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Bendrasis pavadinimas (-ai)Fizinio sektoriaus dydisLoginio sektoriaus dydisPalaikanti ?Windows? versija
Senstel?jusi 512 prigimtin?, 512 prigimtin?, senstel?jusi 512 bait?512 bait?Visos ?Windows? versijos
I?pl?stinis formatas, 512 bait? imitacija, 512e, 4k/512e4 KB512 bait??Windows 7? su MS KB 982018
?Windows 7? SP1
?Windows Server 2008 R2? su MS KB 982018
?Windows Server 2008 R2? SP1
4K prigimtin?, 4k/4k4 KB4 KBNepalaikoma nuo ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1. ?Microsoft? atlieka tyrim? d?l galimyb?s ateityje palaikyti ?iuos disk? tipus ir i?leis reikiamus ?B straipsnius, kai to reik?s.
KitaNe 4 KB arba 512 bait?.Ne 4 KB arba 512 bait?.Nepalaikoma
Pastaba I?pl?stinio formato disk? palaikymas yra grind?iamas disko nurodymu, kad jame yra 4 KB fiziniai sektoriai, ir saugyklos tvarkykl?s nurodytu fizinio sektoriaus dyd?iu.

Daugiau informacijos rasite apsilank? ?iose svetain?se:
Bendroji informacija apie ?ImageX? komandin?s eilut?s parinktis
?Intel? lust? rinkinio tvarkykli? reikalauja palaikyti 4 KB sektori? diskus
Daugiau informacijos apie i?pl?stinio formato diskus rasite apsilank? ?ioje IDEMA svetain?je:
I?pl?stinio formato (AF) technologija
Ar j?s pasireng? i?pl?stiniam formatui?
?Microsoft? pateikia tre?iosios ?alies kontaktin? informacij?, kad b?t? lengviau rasti technin? palaikym?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 982018 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com