SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 981356 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

S?a danh sách bài vi?t Microsoft SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành.

THÔNG TIN THÊM

Xây d?ng10.50.1817.0(C?p Nh?t tích l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1815.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703280 Tích l?y gói 14 cho SQL Server 2008 R2

Xây d?ng 10.50.1815.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào tháng tư 16, 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1810.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679366 Tích l?y gói 13 cho SQL Server 2008 R2

Xây d?ng 10.50.1810.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào tháng hai 20, 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1809.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2659692 Tích l?y gói 12 cho SQL Server 2008 R2

Xây d?ng 10.50.1809.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào tháng mư?i hai 19, 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1807.0.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2633145Tích l?y gói 11 cho SQL Server 2008 R2

Xây d?ng 10.50.1807.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào tháng mư?i 17, 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1804.0.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2591746 Tích l?y gói 10 cho SQL Server 2008 R2


Xây d?ng 10.50.1804.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào tháng Tám 15, 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1797.0.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft

2567713 Cumulative update C?p Nh?t gói 9 cho SQL Server 2008 R2
Xây d?ng 10.50.1797.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 20 tháng 6 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1777.0.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2534352 Tích l?y gói 8 cho SQL Server 2008 R2

Xây d?ng 10.50.1777.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 18 tháng tư năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1765.0.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2507770 Tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008 R2

Xây d?ng 10.50.1765.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 2 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1753.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2489376 Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2008 R2

Xây d?ng 10.50.1753.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 20 tháng mư?i hai năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1746.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2438347 Tích l?y gói 5 cho SQL Server 2008 R2

Xây d?ng 10.50.1746.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 18 tháng mư?i năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1734.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2345451 Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2
Xây d?ng 10.50.1734.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 8 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1720.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2261464 Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 R2
Xây d?ng 10.50.1720.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào tháng sáu, 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1702.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2072493 Tích l?y gói 2 cho SQL Server 2008 R2
Xây d?ng 10.50.1702.0 (tích l?y C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.1600.1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981355 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2008 R2

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 981356 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbupdate kbsurveynew kbmt KB981356 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 981356

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com