ID c?a bi: 980534 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU


Mc du t Microsoft Outlook 2003 n Outlook 2013 va Windows Live Mail co th gi va nhn th email qua Internet nhng ban khng th t ng ng b hoa thng tin c lu tr trong nhng chng trinh nay. Cu th, mt th email c lu tr trong Windows Live Mail khng t ng co sn trong Outlook. Bai vit nay m ta cach xut th t Windows Live Mail sang Outlook.

hoan tt cac bc, am bao rng ban a cai t Microsoft Outlook va tao mt h s email.
Nu ban cn giup cai t Microsoft Outlook hoc tao h s email, hay oc bai vit sau:
Cach tao va t cu hinh h s trong Outlook 2010, Outlook 2007 va Outlook 2003:
http://support.microsoft.com/kb/829918

Gi?i php

Di chuy?n th email t? Windows Live Mail vo Microsoft Outlook:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed


Quy trinh nay di chuyn trc tip tp th t Windows Live Mail vao Outlook cua ban.
 1. M Microsoft Outlook.
 2. M Windows Live Mail.
 3. Trong ca s Windows Live Mail, bm vao nut Tp va chon Xutva sau o chonTh email.
 4. Chon Microsoft Exchange lam inh dang ri bm vao Tip theo.
 5. Ban se thy thng bao rng tt ca cac email se c xut sang Microsoft Outlook hoc Microsoft Exchange, hay bm vao Ok tip tuc.
 6. Ban co th xut tt ca cac th muc email hoc chon th muc thich hp ma ban mun xut bng cach s dung tuy chon Chon th muc.
 7. Sau khi chon tuy chon thich hp, bm vao OK va i qua trinh xut hoan tt.
 8. Khi h?p tho?i Xu?t Hoan ttxu?t hi?n, bm vo K?t thc.

  Lu y: Qua trinh nay co th mt mt chut thi gian, tuy vao s th ma ban ang xut.
Quan trong: Vic xut th t Windows Live Mail hoc Outlook Express sang Outlook 2013 yu cu Outlook 2013 32bit. bit thm thng tin, hay tham khao:S c khi di chuyn ia chi va Th trn Internet sang Outlook 2013 (64 bit)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Xut Lin h t Windows Live Mail sang Microsoft Outlook 2003 n 2010:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. M Windows Live Mail.
 2. Bm vao th muc Lin h , bm vao nut Xut va chon gi tri c phn tch bi du phy (.CSV).
 3. Trong ca s Xut CSV, bm vao duyt va chon th muc Man hinh.
 4. Nhp WLMContacts vaotn tp va sau o bm nut Lu.
 5. Bm Tip theo va chon tt ca cac trng ban mun xut, bm nut Kt thuc va i qua trinh xut hoan tt.

  Lu y: Trng ph bin nht la Tn, Ho, ia chi email va in thoai. Nu ban khng chc chn v thng tin, hay chon tt ca cac trng.

  Lu y: Qua trinh nay co th mt mt chut thi gian, tuy vao s th ma ban ang xut.
 6. ong Windows Live Mail.
 7. M Microsoft Outlook.
 8. Chon th muc Lin h , bm vao Tp, chon M ri bm Nhp.
 9. Chon tuy chon Nhp t chng trinh hoc tp khac ri bm nutTip theo .
 10. Chon Gi tri c Phn tch bi Du phy (Windows) ri bm nutTip theo .
 11. Bm Duyt va chon tp a xut WLMContacts trong th muc Man hinh cua ban ri bmM.

  Lu y: B?n c th? ch?n m?t s? tu? ch?n b? sung ? thay th?, nhn b?n ho?c khng nh?p cc ?a ch? lin h? trng l?p.
 12. Bm nut Tip theo va sau o am bao rng th muc Lin h c t sang. Nu th muc Lin h khng c t sang, hay chon th muc Lin h ri bm vao nut Tip theo .
 13. Bm nut Kt thuc va i qua trinh nhp hoan tt.

  Lu y: Qua trinh nay co th mt mt chut thi gian, tuy vao s th ma ban ang xut.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Xut Lich t Windows Live Mail sang Microsoft Outlook 2003 n 2010:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. M Windows Live Mail.
 2. Chon th muc Lich va am bao rng ban ng nhp bng cach s dung Windows Live ID cua minh.
 3. B?m vo G?i/Nh?n ? ?ng b? ho l?ch c?a b?n.
 4. ong Windows Live Mail.
 5. Ghe thm trang web Windows Live Calendar http://calendar.live.com va ng nhp bng cach s dung Windows Live ID cua ban.
 6. Bm nut Chia se va chon lich ban mun xut.
 7. Ch?n ty ch?n Chia s? l?ch ny.
 8. t du kim vao chu muc Gi cho moi ngi lin kt chi xem n lich cua ban.
 9. Ban se thy mt s lin kt chia se lich cua ban. Nu lin kt khng c hin thi, bm vao Tai lin kt lich cua ban (thao tac nay cung lu thit t cua ban) va sau o bm OK xac nhn.
 10. Trong danh muc Lin kt hin thi chi tit s kin, bm ICS: Nh?p vo ?ng d?ng l?ch khc.
 11. Chon va sao chep URL c hin thi khng co tin t webcal://.
 12. M ca s Internet Explorer mi, dan URL khng co tin t webcal:// vao thanh ia chi va nhn Enter.
 13. Lu tp lich .ICS trn Man hinh cua ban.
 14. Lp lai cac bc t 5 n 13 cho mi lich ma ban mun xut.

  Lu y: Sau khi hoan tt cac bc nay, thit t Windows Live Calendar cua ban t trang web c lu thanh a chia se. Ban co th t lai lich ch ring t bng cach lam theo cac bc t 5 n 7 trn. Chon tuy chon "Khng chia se lich nay (gi ring t) va sau o bm Lu.
 15. ong ca s Internet Explorer sau khi ban lu tt ca cac tp .ICS mong mun.
 16. M Microsoft Outlook.
 17. Bm Tp, chon M va sau o chon tuy chon Nhp .
 18. Chon tuy chon Nhp tp iCalendar (.ics) hoc vCalendar (.vcs) ri bm nutTip theo .
 19. Chon tp lich .ICS trong th muc Man hinh cua ban va sau o bm nut Ok .
 20. Bm nut Nhp trong hp thoai va i qua trinh nhp hoan tt.
 21. Lp lai cac bc t 17 n 20 cho mi lich ma ban mun nhp.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Xut Lin h t Windows Live Mail sang Microsoft Outlook 2013:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. M Windows Live Mail.
 2. Bm vo th m?c Lin h?, ri bm Xut.
 3. Ch?n Gi tr? ?c phn tch b?ng d?u ph?y (.CSV).
 4. Trong c?a s? Xu?t CSV, b?m Duy?t v ch?n th m?c Mn h?nh n?n.
 5. Nhp WLMContacts vaotn tp va bm nut Lu.
 6. Bm Tip theo va chon tt ca cac trng ban mun xut, bm nut Kt thuc va i qua trinh xut hoan tt.

  Ch ?: Trng ph bin nht la Tn, Ho, ia chi email va in thoai. Nu ban khng chc chn v thng tin, hay chon tt ca cac trng.

  Ch ?: Qua trinh nay co th mt mt chut thi gian, tuy vao s th ma ban ang xut.
 7. ong Windows Live Mail.
 8. M? Excel, ch?n T?p, r?i b?m M?.
 9. Ch?n th m?c Mn h?nh n?n v ch?n ? hi?n th? T?t c? T?p.
 10. Ch?n v m? t?p WLMContacts.csv b?n ? t?o ? b?c 5.
 11. Ch?n Tp, r?i b?m Lu D?i d?ng.
 12. Trong h?p tho?i Lu D?i d?ng, thay ?i Ki?u Lu: thnh CSV (Ngn cch b?ng d?u ph?y) (*.csv) r?i b?m vo Lu.
 13. B?m C n?u ?c yu c?u thay th? ho?c ghi t?p hi?n c.
 14. B?m vo C n?u ?c yu c?u gi? ?nh d?ng CSV.
 15. ng Excel.
 16. M Outlook, chon Lin h va bm Tp.
 17. Chon M & Xut va bm Nhp/Xut.
 18. Trong ca s m ra, chon Nhp t chng trinh hoc tp khac va bm Tip theo.
 19. T sang Gi tri c Phn tch bi Du phyva bm Tip theo.
 20. B?m nt Duy?tv ch?n th m?c Mn h?nh n?n.
 21. Ch?n t?p WLMContacts.csv,r?i b?m vo OK.

  Ch ?: B?n c th? ch?n m?t s? tu? ch?n b? sung ? thay th?, nhn b?n ho?c khng nh?p cc lin h? trng l?p.
 22. Trong ca s tip theo, hay t sang th muc Lin h cua ban va bm Tip theo.
 23. B?m vo K?t thc trong c?a s? m? ra.

Quan trong: Vic xut th t Windows Live Mail hoc Outlook Express sang Outlook 2013 yu cu Outlook 2013 32bit. bit thm chi tit, xin tham khao: S c khi di chuyn ia chi va Th trn Internet sang Outlook 2013 (64 bit)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Xut Lich t Windows Live Mail sang Microsoft Outlook 2013:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. M Windows Live Mail.
 2. Chon th muc Lich va am bao rng ban ng nhp bng cach s dung Windows Live ID cua minh.
 3. BmChia seva chon tai khoan Windows Live cua ban, nu ban co tai khoan Outlook, tai khoan o se c hin thi.
 4. Ban se c cung cp tuy chon chia se hoc khng chia se lich, chonChia se lich nay va bm Lu.
 5. t du kim vao Gi cho moi ngi lin kt chi xem n lich cua banva bm Lu.
 6. Bm Tai lin kt lich cua ban (Thao tac nay cung lu thit t cua ban) va bm OK trong ca s canh bao m ra.
 7. By gi co th s dung lin kt chuyn sang mau xam, hay bm vao lin kt m ta chinh xac nht lng thng tin lich ma ban mun chia se.
 8. Mt ca s se m ra vi lin kt cho phep ban co th gi email n nhng ngi mun xem lich hoc nhp d liu lich cua ban.

Quan trong: Vic xut th t Windows Live Mail hoc Outlook Express sang Outlook 2013 yu cu Outlook 2013 32bit. bit thm chi tit, xin tham khao: S c khi di chuyn ia chi va Th trn Internet sang Outlook 2013 (64 bit)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin thm

Cach nng cp t Outlook Express ln Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 hoc Outlook 2002
http://support.microsoft.com/kb/291602/vi-vn

S? d?ng ti kho?n Outlook.com trong Outlook
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/use-a-windows-live-hotmail-account-in-outlook-HA010354935.aspx?CTT=1

Microsoft Outlook lu thng tin v c?u h?nh c?a ti u?
http://office.microsoft.com/vi-vn/outlook-help/locating-the-outlook-data-files-HA103412630.aspx?CTT=1

bit thm thng tin v cach xut th email t Windows Mail, hay bm vao s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
196347 Cach xut th email t Windows Mail va Outlook Express sang Outlook
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 980534 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2013
T? kha:
kbemail kbexpertisebeginner kbhowto kbsurveynew kbinfo KB980534

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com