Identifikator ?lanka: 979611 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Microsoft je objavio zbirnu ispravku 2 za Microsoft Exchange Server 2010. Zbirna ispravka je objavljena 18.02.2010. Ovaj ?lanak sadr?i slede?e informacije o zbirnoj ispravci:
  • Problemi koje re?ava zbirna ispravka
  • Nabavljanje zbirne ispravke
  • Preduslovi za instalaciju zbirne ispravke

UVOD

Problemi koje re?ava zbirna ispravka


Zbirna ispravka 2 za Exchange Server 2010 re?ava probleme opisane u slede?im ?lancima Microsoft baze znanja (KB):
977633 Odre?eni IMAP4 klijenti nezavisnih proizvo?a?a ne mogu da se pove?u sa po?tanskim sandu?i?ima sistema Exchange Server 2003 pomo?u CAS servera sa sistemom Exchange Server 2010
979431 Dolazi od pada usluge POP3 kada se korisnik pove?e sa po?tanskim sandu?etom koje je preme?teno sa servera koji koristi Exchange Server 2003 na server koji koristi Exchange Server 2010 putem POP3 protokola
979480 Korisnici ne mogu da primaju nove poruke ako pristupe po?tanskim sandu?i?ima koji su preme?teni na drugi Exchange Server 2010 sa zbirnom ispravkom 1 kori??enjem IMAP4 klijenata
979563 Obave?tenja o preme?tanju za Exchange Server 2010 ne funkcioni?u
979566 Gre?ka 0x85010014 se generi?e kada korisnici povezanih po?tanskih sandu?i?a poku?aju da sinhronizuju svoje po?tanske sandu?i?e pomo?u mobilnih ure?aja u slu?aju kori??enja CAS-CAS proxy servera u sistemu Exchange Server 2010
980261 Ova ispravka uvodi podr?ku za krpljenje stranice sistema Exchange Server 2010 kada se generi?e gre?ka U/I diska ?-1022?
980262 Na ra?unaru koji koristi Exchange Server 2010 evidentira se ID doga?aja 2156

DODATNE INFORMACIJE

Informacije o zbirnoj ispravci


Da biste preuzeli i instalirali zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Napomena Lokacija Microsoft Update ne mo?e da otkrije zbirne ispravke na serverima po?tanskih sandu?i?a sa sistemom Exchange Server 2010 koji su deo grupe kojoj je dostupna baza podataka (DAG).

Zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010 mo?ete da primenite na vi?e ra?unara koji koriste Exchange Server 2010. Tako?e, zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010 mo?ete da primenite na servere po?tanskih sandu?i?a koji su deo grupe kojoj je dostupna baza podataka (DAG).

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Exchange2010-KB979611-EN-x64.

Va?ne informacije za korisnike koji instaliraju zbirnu ispravku na ra?unarima koji nisu povezani sa Internetom

Kada instalirate zbirnu ispravku na ra?unarima koji nisu povezani sa Internetom, instalacija ?e mo?da dugo trajati. Pored toga, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku:
?Kreiranje izvornih slika za .Net sklopove.?
Ovakvo pona?anje izazvano je zahtevima mre?e koja se povezuje sa Veb lokacijom http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl. Zahtevi mre?e tra?e liste opozvanih certifikata za svaki sklop koji generisanje izvornih slika (NGen) prevodi u izvorni kôd. Me?utim, Exchange Server nije povezan sa Internetom. Zato svaki zahtev mora da sa?eka da istekne vremensko ograni?enje pre nego ?to nastavi. Da biste re?ili ovaj problem, isklju?ite bezbednosnu opciju ?Proveri da li ima opoziva certifikata izdava?a? na serveru koji je nadogra?en. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Internet Explorer izaberite stavku Alatke, stavku Internet opcije, a zatim izaberite karticu Vi?e opcija.
  2. U odeljku Bezbednost opozovite izbor u polju za potvrdu Proveri da li ima opoziva certifikata izdava?a.
  3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Internet opcije.

Preporu?ujemo da opozovete izbor ove bezbednosne opcije u programu Internet Explorer ako se ra?unar nalazio u dobro kontrolisanom okru?enju. Kada se instalacija dovr?i, ponovo potvrdite izbor u polju za potvrdu ?Proveri da li ima opoziva certifikata izdava?a?.

Va?ne informacije o prilago?avanju Outlook Web App aplikacije za Outlook Web App korisnike


Kada primenite paket zbirnih ispravki, proces a?uriranja zamenjuje Microsoft Outlook Web App (OWA) datoteke ako je potrebno. Ako promenite Logon.aspx datoteku ili druge OWA datoteke, prilago?avanja se zamenjuju. Zatim se OWA ispravno a?urira. Nakon ?to primenite paket zbirnih ispravki, morate ponovo da kreirate prilago?avanje usluge OWA u Logon.aspx datoteci. Preporu?ujemo da napravite rezervnu kopiju prilago?enih QWA datoteka pre nego ?to primenite zbirnu ispravku. Vi?e informacija o prilago?avanju usluge OWA potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

Ako koristite vodi? primene proxy servera za server ?Klijentski pristup? i ako ste primenili server ?Klijentski pristup? na kori??enje proxy servera ?Klijentski pristup? (CAS-CAS), morate da primenite zbirnu ispravku na servere ?Klijentski pristup? za direktnu komunikaciju sa Internetom.

Napomena Uverite se da ste primenili zbirnu ispravku na servere ?Klijentski pristup? za direktnu komunikaciju sa Internetom pre nego ?to primenite zbirnu ispravku na servere ?Klijentski pristup? koji nemaju direktnu komunikaciju sa Internetom.

Kod drugih konfiguracija sistema Exchange Server 2010, nije va?an redosled kojim primenjujete zbirnu ispravku na servere. Vi?e informacija o kori??enju CAS-CAS proxy servera potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

Preduslovi


Slede?a lista sadr?i preduslove za zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010:
  • Instaliran Exchange Server 2010 na ra?unaru pre nego ?to primenite ovu zbirnu ispravku.
  • Uklanjanje svih prelaznih ispravki za Exchange Server 2010 pre nego ?to primenite ovu zbirnu ispravku.

Zahtev za ponovnim pokretanjem


Zahtevane usluge se automatski zaustavljaju, a zatim ponovo pokre?u kada primenite ovu zbirnu ispravku.

Informacije o uklanjanju

Da biste uklonili zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010, izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli. Zatim uklonite zbirnu ispravku.

REFERENCE

Za vi?e informacija o terminologiji koju Microsoft koristi za opisivanje softverskih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 979611 - Poslednji pregled: 9. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Klju?ne re?i: 
atdownload kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew KB979611

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com